www.schwiebus.pl

:: Pierwszy taki piec
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-08-19 20:52:23)

Pierwszy taki piec

Gazeta Lubuska
5 lipca 2007 r.

Na jednym z kwarta³ów na g³ogowskim Starym Mie¶cie zakoñczy³y siê prace wykopaliskowe. Badacze wykopali kilka tysiêcy ró¿nych przedmiotów.Teraz czas na inwentaryzacjê.

Prace na tym, jak siê okaza³o, bogatym w znaleziska terenie, rozpoczê³y siê w marcu. Zakres robót obejmowa³ pó³nocn± stronê kwarta³u pomiêdzy ulicami: Kotlarsk±, D³ug±, Szewsk± i M³yñsk±. - Ta czê¶æ miasta by³a podzielona na dwie czê¶ci - mówi kieruj±cy pracami archeologicznymi Wac³aw Pogorzelski. - W pierwszej by³y budynki mieszkalne, natomiast w drugiej znajdowa³y siê obiekty gospodarcze.

Jak zwykle, na badaczy czeka³y niespodzianki. - Do najciekawszych nale¿y z pewno¶ci± odkrycie dwupoziomowej piwnicy po dawnym budynku przy ul. Kotlarskiej - mówi archeolog W. Pogorzelski. - Najprawdopodobniej jeden poziom pochodzi z gotyku, a drugi jest renesansowy.

Kartony i woreczki

Kilkumiesiêczna praca przynios³a efekty. Pomieszczenia, w których na bie¿±co pracuj± archeolodzy, wype³nione s± kartonami i woreczkami z tysi±cami ró¿nych przedmiotów. - Najbardziej okaza³e jest szk³o - informuje badacz. - Naczynia i butelki pochodz± z okresu od XIV do pocz±tku XX w. Wiele z nich jest w bardzo dobrym stanie. Tradycyjnie wiele ciekawych rzeczy znalezionych zosta³o w licznych w tym miejscu kloakach. Natomiast tym razem niewiele by³o przedmiotów metalowych.

Innego ciekawego odkrycia archeolodzy dokonali przy ul. Szewskiej. - Natrafili¶my na pozosta³o¶ci po warsztacie produkuj±cym grzebienie - opowiada W. Pogorzelski. - Znale¼li¶my pó³fabrykaty do ich produkcji oraz drewniane próbki. Na ich podstawie bêdziemy mogli bardzo dok³adnie stwierdziæ, w jakich latach funkcjonowa³ ten zak³ad.

Komu s³u¿y³ piec?

Gdy wydawa³o siê, ¿e niespodzianek wiêcej ju¿ nie bêdzie, badacze natrafili na czterokomorowy piec. - Zbudowany on zosta³ w kszta³cie litery H - informuje archeolog. - Jest to pierwszy tego typu piec odkryty na Starym Mie¶cie. Postaramy siê ustaliæ komu on s³u¿y³.

Obecnie trwa inwentaryzacja zbiorów. Zdaniem W. Pogorzelskiego, tegoroczne odkrycia znacznie wzbogac± wiedzê na temat ¿ycia g³ogowian od XIV do XX w. Od paru dni na Starym Mie¶cie, ale w innym miejscu, trwaj± kolejne prace archeologiczne. Poszukiwania prowadzone s± na terenie po³o¿onym na pó³noc od sklepu Lidl.

Krzysztof Zawickiadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=231