www.schwiebus.pl

:: Poznañski Dziennik Wielkopolski Nr 12 z 1945 r.
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-07-03 17:18:51)

Poznañ, dnia 8 listopada 1945 r.
POZNAÑSKI
DZIENNIK WOJEWÓDZKI
NR 12

Dzia³ urzêdowy, pozycja 88, strona 227.

Obwieszczenie Wojewody Poznañskiego jako Pe³nomocnika Okrêgowego Rz±du Rzeczpospolitej Polskiej dla Ziem Odzyskanych z dnia 3 listopada 1945 r. dot. nazw miejscowo¶ci na terenach odzyskanych i administracyjnie przy³±czonych do Województwa Poznañskiego.

Poni¿ej podajê do ogólnej wiadomo¶ci spis wszystkich miejscowo¶ci (miast, gmin jednostkowych) powiatów Ziem Odzyskanych administracyjnie przy³±czonych do Województwa Poznañskiego, z ustalonymi nazwami polskimi, którymi odt±d nale¿y siê pos³ugiwaæ. Dotychczas u¿ywane przez w³adze i urzêdy nazwy, o ile ró¿ni± siê od obecnie ustalonych, nale¿y zast±piæ nowymi.

Wojewoda Poznañski
jako Pe³nomocnik Okrêgowy
Rz±du R. P.
dla Ziem Odzyskanych
(—) Dr Widy-Wirski.
*

 

Powiat babimojski
Powiat gorzowski
Powiat gubiñski
Powiat krosieñski
Powiat miêdzyrzecki
Powiat pilski - miejski
Powiat rypiñski
Powiat skwierzyñski
Powiat strzelecki
Powiat sulechowsko-¶wiebodziñski (z siedzib± w ¦wiebodzinie) Nazwa gminy: niemiecka - polska Miasta: 1. Liebenau, Stadt ......... Lubrza 2. Schwiebuss, Stadt ....... ¦wiebodzin 3. Züllichau, Stadt ........ Sulechów Gminy wiejskie (jednostkowe): 1. Birkholz ................ Borów 2. Blankensee-Goldbach ..... Niesulice 3. Blankfeld ............... B³onie 4. Braunfelde .............. Buczyna 5. Buckow .................. Buków 6. Dornau .................. Darnawa 7. Friedrichsfelde ......... Podlesie 8. Friedrichstabor ......... Osogóra 9. Friedrichswerder ........ Roz³ogi 10. Früchtenau (Radewitsch) . Radowice 11. Glauchow-Bork ........... G³uchów 12. Glogsen ................. G³ogusz 13. Goltzen ................. Kolesin 14. Goltzen II. ............. Kolesinko 15. Gräditz ................. Grodziszcze 16. Gross Schmöllen ......... Smolno Wielkie 17. Grunwald ................ Zagaje 18. Hammer .................. Przetocznica 19. Harthe .................. Karczyn 20. Jehser .................. Jeziory 21. Jordan .................. Jordanowo 22. Kalzig .................. Kalsk 23. Kay ..................... Kije** 24. Keltschen ............... Kie³cze 25. Klein Dammer ............ D±brówka Ma³a 26. Klein Heinersdorf ....... Zagórze 27. Klemzig ................. Klêpsk 28. Klippendorf ............. Przygubiel 29. Koppen .................. Kupienino 30. Krammensee (Kramzig) .... Kramsko 31. Krauschow ............... Kruszyna 32. Krummendorf ............. Krê¿o³y 33. Kutschlau ............... Chociule 34. Lang Heinersdorf ........ £êgowo 35. Langmeil ................ Okunin 36. Lanken .................. £±kie 37. Leimnitz ................ Gliñsk 38. Lugau ................... £ugów 39. Merzdorf ................ Lubinicko 40. Mittwalde ............... Miêdzylesie 41. Möstchen ................ Mostki 42. Mosau ................... Mazów 43. Mühlbock ................ O³obok 44. Muschten ................ Myszêcin 45. Neudörfel ............... Nowa Wioska 46. Neuhöfchen .............. Nowy Dworek 47. Nickern ................. Niekarzyn 48. Niedewitz ............... Nied¼wied¼ 49. Oblath .................. Ob³otne 50. Obraberg - (Padligar) ... Podlegórz 51. Odereck (Tschicherzig) .. Cigacice 52. Oggerschütz ............. Ojerzyce 53. Oppelwitz ............... Opalewo 54. Ostritz ................. Ostrzyce 55. Palzig .................. Pa³ck 56. Rackau .................. Raków 57. Rentschen ............... Radoszyn 58. Riegersdorf ............. Rudgerzowice 59. Rietschütz .............. Rzeczyca 60. Rinnersdorf ............. Rusinów 61. Rissen .................. Rosin 62. Sawische ................ Zawisze 63. Schmarse ................ Smardzewo 64. Schönborn ............... Kêpsko 65. Schönfeld ............... Rokitnica 66. Seeläsgen ............... Prze³azy 67. Skampe .................. Sk±pe 68. Starpel ................. Starepole 69. Steinbach ............... Pod³a Góra 70. Stentsch ................ Sczaniec 71. Trebschen ............... Trzebiechów* 72. Ulbersdorf .............. Wêgrzynice 73. Walmersdorf ............. Wolimirzyce 74. Wilkau .................. Wilkowo 75. Witten .................. Wityñ 76. Wutschdorf .............. Bucze 77. Zioñ .................... Wilenko *(1.IV.1938 r. przy³±czono gminê Bork = Borek) **(1.IV.1938 r. przy³±czono gminy Guhren = Góry i Lochow = £ochowo) Powiat sulêciñski Miasta: 1. Königswalde ............. Lubniewica 2. Sonnenburg .............. S³oñsk 3. Sternberg Nm., .......... Toruñ Lubuski 4. Zielenzig ............... Sulêcin Gminy wiejskie (jednostkowe): 1. Albrechtsbruch .......... Studzionka 2. Alt Limmritz ............ Lubomierzyce 3. Arensdorf ............... Jarnatowo 4. Beatenwalde ............. Graby 5. Beaulieu ................ Krasny³êg 6. Breesen ................. Brze¼no 7. Brenkenhofsfleiss ....... Dzier¿±¿na 8. Burschen ................ Boryszyn 9. Ceylon .................. Czaplin 10. Dammbusch ............... Dêbokierz 11. Freiberg ................ Grodzisk 12. Gartow .................. Chartów 13. Glauschdorf ............. G³uszyna 14. Gleissen ................ Glisno 15. Grabow .................. Grabów 16. Grochow ................. Grochowo 17. Gross Friedrich ......... Karkoszów 18. Grunow b. Wutschdorf .... Grunów 19. Hammer .................. Rudnica 20. Hampshire ............... Budzigniew 21. Heinersdorf ............. Drogomin 22. Herzogswalde ............ ¯ubrów 23. Jamaika ................. Jamno 24. Kemnath ................. Kownaty 25. Költschen ............... Ko³czyn 26. Koritten ................ Koryta 27. Korsika ................. Korsyka 28. Kriescht ................ Krzyszczyce 29. Lagow ................... £agów 30. Langenfeld .............. D³ugoszyn 31. Langenphul .............. Wielowie¶ 32. Louisa .................. Przemys³aw 33. Malkendorf .............. Malutków 34. Malsow .................. Ma³uszów 35. Malta ................... Malta 36. Mauskow ................. Muszkowo 37. Meekow .................. Miechów 38. Neudorf ................. Maszków 39. Neu Dresden ............. Krêpiny 40. Neu Lagow ............... £agówek 41. Neu Limmritz ............ Lubomierzycko 42. Neuwalde ................ Brzozowa 43. Oegnitz ................. Ownice 44. Osterwalde .............. Pniewo 45. Ostrów .................. Ostrów 46. Pensylvanien ............ Polne 47. Petersdorf .............. Jemio³ów 48. Priebrow ................ Przyborów 49. Rauden .................. Rudna 50. Reichen ................. Rychlik 51. Reitzenstein ............ Kie³pin 52. Sankt Johannes .......... ¦wiêtojañsko 53. Saratoga ................ Zaszczytowo 54. Schartowsthal ........... Czartów 55. Scheiblersburg .......... Krzemów 56. Schermeisel ............. Trzemeszno 57. Schönow ................. Sieniawa 58. Schönwalde .............. Prze¶lice 59. Schwarzsee .............. Niwka 60. Seeren .................. ¯arzyn 61. Selchow ................. ¯elechów 62. Sophienwalde ............ Rogi 63. Spiegelberg ............. Po¼rzad³o 64. Streitwalde ............. £ukomin 65. Stuttgardt .............. Piskorzno 66. Sumatra ................. Sumatra 67. Tauerzig ................ Tursk 68. Tempel .................. Templewo 69. Trebow .................. Trzebów 70. Waldowstrenk ............ Wa³dowice 71. Wallwitz ................ Walewice 72. Wandern ................. Wêdrzyn 73. Woxfelde ................ G³uchowo 74. Königswalde, Forst ...... Lubniewice, le¶nictwo 75. Nesselkappe, Forst ...... G³usza, le¶nictwo Powiat trzciañski
Powiat wschowski
Powiat zielonogórskiadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=228