www.schwiebus.pl

:: Suibusium felix
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 18:29:01)

SUIBUSIUM FELIX.
Epizody z 700 lat dziejów miasta ¦wiebodzina i okolic

Jerzy Piotr Majchrzak

SPIS TRE¦CI

Rozdzia³ I - Opisanie miasta s.5
Rozdzia³ II - Clavis terrae - klucz otwieraj±cy bramê s.21
Rozdzia³ III - Prawo magdeburskie w ¶wiebodziñskim wydaniu s.35
Rozdzia³ IV - Skutki nocy po¶lubnej czyli jak powsta³a enklawa ¶wiebodziñska s.47
Rozdzia³ V - Miasto Knobelsdorffów s.59
Rozdzia³ VI - Kodeks Baltazara Behema a la ¦wiebodzin s.69
Rozdzia³ VII - Za murami i jeszcze dalej ... s.103
- Z krzy¿em maltañskim w herbie (£agów) s.105
- Jak to z miastem O³obok by³o? s.108
- Arianie na pograniczu brandenbursko-polskim s.112
- Paradyska wojna o "d³ugiego ch³opa" s.116
- Têgie kije pod Kijami s.119
- Potyczka kargowska s.124
- "Królewskie Pedagogium" w Sulechowie s.128
- Obóz w Brójcach s.135
- Pancerwerki, silosy i... Bursztynowa Komnata s.138
Rozdzia³ VIII - Sylwetki i postawy s.145
- ¯ywot poczciwego wie¶niaka, który od p³uga doszed³ do muzyki (M. Agricola) s.147
- Rozmi³owany w polskim s³owie (K. Kaldenbach) s.149
- Roz¶piewana Karschin s.151
- Zamorska wyprawa proboszcza Künzera s.155
- ¦wiebodziñski ¶lad Bruno(na) Travena s.158
- Honorowy Obywatel (E. Hilscher) s.161
Notka bibliograficzna s.163

 
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=227