www.schwiebus.pl

:: Dzieje ¦wiebodzina
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 15:52:31)

Dzieje ¦wiebodzina pod redakcj± profesora Wojciecha Strzy¿ewskiego
Pierwsza, pe³na historia miasta od czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego. Zawiera ponad 100 ilustracji. Przygotowana przez zespó³ 25 autorów. W ksi±¿ce znalaz³y siê tak¿e skrócone dzieje wszystkich miejscowo¶ci z terenu Gminy ¦wiebodzin. Ju¿ do nabycia w ¶wiebodziñskich ksiêgarniach oraz w Muzeum Regionalnym!

DZIEJE ¦WIEBODZINA

pod redakcj± Wojciecha Strzy¿ewskiego

SPIS TRE¦CI

DARIUSZ BEKISZ - BURMISTRZ ¦WIEBODZINA
Wprowadzenie

WOJCIECH STRZY¯EWSKI
Wstêp

CZÊ¦Æ PIERWSZA: DZIEJE DO 1945 ROKU

DANUTA JERMACZEK
¦rodowisko przyrodnicze ¦wiebodzina

JAROS£AW LEWCZUK
¦wiebodzin i okolice w pradziejach i ¶redniowieczu

WOJCIECH STRZY¯EWSKI
Pieczêcie, herb i flaga - najwa¿niejsze symbole miasta

JOANNA KARCZEWSKA
Dzieje ¦wiebodzina w ¶redniowieczu

JAROS£AW KUCZER
¦wiebodzin w okresie panowania habsburskiego 1526-1740

MA£GORZATA KONOPNICKA
Dzieje miasta w czasach pruskich 1740-1806

TOMASZ KA£USKI
Dzieje rzemios³a cechowego w ¦wiebodzinie (XIV-XIX w.)

TADEUSZ DZWONKOWSKI, MIECZYS£AW SZYLKO
¦wiebodzin w latach 1806-1914

TADEUSZ DZWONKOWSKI, MIECZYS£AW SZYLKO
¦wiebodzin w latach 1914-1939

WALDEMAR WACHOWSKI
¦wiebodzin w latach II wojny ¶wiatowej

CZÊ¦Æ DRUGA: DZIEJE PO 1945 ROKU

HIERONIM SZCZEGÓ£A
Dzieje polityczne ¦wiebodzina w latach 1945-1980

TADEUSZ BOBOWSKI
Dzieje polityczne miasta po 1980 roku

KRZYSZTOF KOWERKO
¯ycie gospodarcze ¦wiebodzina

WIES£AW ZDANOWICZ
¯ycie spo³eczno-kulturalne ¦wiebodzina

IRENEUSZ GRZYBOWSKI
Ko¶ció³ i ¿ycie religijne

IRENEUSZ GRZYBOWSKI
¦wiebodziñskie lecznictwo

MIECZYS£AW BOHDAN
O¶wiata ¶wiebodziñska

JAROS£AW ALGIERSKI, KRZYSZTOF DZIUBA, ZBIGNIEW SZAREK, GRZEGORZ TRZEBNIAK
Sport w ¦wiebodzinie

ANDRZEJ GRUPA
Biblioteka Publiczna w ¦wiebodzinie w latach 1947-2005

ADAM GONCIARZ
Muzeum Regionalne w ¦wiebodzinie

KAZIMIERZ GANCEWSKI, WIES£AW ZDANOWICZ
¦wiebodziñski Dom Kultury

CZÊ¦Æ TRZECIA: MIEJSCOWO¦CI W GMINIE ¦WIEBODZIN

DANUTA MILISZEWSKA, MAREK NOWACKI
Zarys dziejów i wybrane zabytki miejscowo¶ci w gminie ¦wiebodzin

Bibliografia

Spis ilustracji

Zusammenfassung
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=226