www.schwiebus.pl

:: Powiat ¶wiebodziñski. Szkice historyczne.
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 15:43:36)

POWIAT ¦WIEBODZIÑSKI.SZKICE HISTORYCZNE.
Marek Nowacki

SPIS TRE¦CI

Przedmowa s.7

I. ¦WIEBODZIN
Historyczne pocz±tki ¦wiebodzina s.9
Najstarszy dokument dotycz±cy ¦wiebodzina s.18
Gniewomir ze ¦wiebodzina s.20
Nazwa ¦wiebodzina s.22
Zamek w ¦wiebodzinie s.25
Maksymilian von Knobelsdorff ze ¦wiebodzina - fundator wizerunku miasta z koñca XVI wieku s.29
¦wiebodziñskie piwo s.32
¦wiebodziñskie epizody historii europejskiej s.35
Kat w ¦wiebodzinie s.38
"Polowania" na czarownice w ¦wiebodzinie s.41
Polacy i ich potomkowie w dawnym ¦wiebodzinie s.44
¯ydzi w historii ¦wiebodzina s.48
¦wiebodziñska masoneria s.52
Pieni±dz w³asny ¦wiebodzina i okolic s.56
Rimplerowie - rodzina ¶wiebodziñskich fabrykantów s.58

II. OKOLICE ¦WIEBODZINA
Pogranicze polsko-niemieckie w okolicy ¦wiebodzina s.60
Zaginione osady obszaru ¶wiebodziñskiego s.65
Wydzielenie enklawy ¦wiebodzina w koñcu XV wieku s.68
Bunt ks. Jana i rz±dy jagielloñskie w ¦wiebodzinie s.72
Dobra trzebnickie na obszarze ¶wiebodziñskim s.75
Templariusze - poprzednicy ³agowskich joannitów s.79
Wêgiel brunatny z okolic ¦wiebodzina s.82
Pocz±tki £agowa s.85
Szkic do historii Lubrzy s.92
Nazwa Szczañca s.94
Koniec rodu von Stentzsch ze Szczañca s.97
"Miejska" historia Borowa s.99
Krêcko - wie¶ wielkopolska s.103
Nied¼wied¼ - 600 lat historii s.106
Ojerzyce - stara w³asno¶æ rycerska s.109
Opalewo - posiad³o¶æ klasztoru paradyskiego s.111
Tradycje historyczne Rakowa s.115
Schlichtingowie w Rzeczycy s.118
Smardzewo - trwa³a ostoja protestantyzmu s.121
Staropole - wioska na granicy z Brandenburgi± s.124

ANEKS
W³odzimierz Zarzycki -130 lat kolei w ¦wiebodzinie s.128

Literatura s.140

Indeks s.149

Spis ilustracji s.160

INDEKS

Abel, patron ko¶cio³a w Nied¼wiedziu 106
Abraham Joseph, przedsiêbiorca 49
Abramowski, rodzina 47
Adamowitsch, rodzina ¶wieb. 45
Agna, matka Zbros³awa 121
Akka 79
Albinus Christoph, pastor krêæki 105
Albrecht II, margrabia brand. 87
Aleksandrów Kuj. 133
Alsinowsky, kronikarz 42
Althoff Michael, pastor ze Staropola 125
Alt-Platen 126
Ambras, zamek 29
Ambro¿y, kat miêdzyrzecki 39
Ameryka 114
Andrzej, bp poznañski 80
Andrzej II, król Wêgier 80
Andrzej II, opat paradyski 97
Anhalt, ksiêstwo 90, 118
Antici Tomasz d', opat paradyski 113
Askañczycy, dynastia 88, 90
August III, elektor saski i król polski 36
Australia 114
Austria 35-36, 128
Austro-Wêgry 133

Babimost 13
Baginsky Karol, sukiennik ¶wieb. 44
Balcke, rodzina ¶wieb. 53, 54, - E., w³a¶ciciel browaru 34, - Hermann, kupiec 83, - Robert, kupiec i w³a¶ciciel m³yna 53-54
Barbara, ¿ona ks. Henryka XI 69
Bardesleben Hermann von, preceptor Wielkiej Wsi 80
Barzewski&Ziemek, ¶wieb. firma budowlana 46
Bauchwitz, rodzina 50
Baudis, genera³ szwedzki 100
Baum Jan, robotnik ¶wieb. 44
Baumgarten Albrecht 39
Begol, rodzina ¶wieb. 45, - Teodor, robotnik 44
Beißricht Gottfried, ¶wieb. sêdzia miejski 42
Benwicz, ród 122, - Eufemia 122, - Ma³gorzata, córka Materny 122, - Materna, z Krêcka 122, - Miko³aj 122
Berg, folwark zamkowy w £agowie 86
Berger Hans, z O³oboku 39
Berlin 37, 45, 54, 55, 64, 82-84, 85, 108, 128-131, 132, 133-134, 135, 136, 137-138
Bernard z Bolonii, nuncjusz 104, 122
Bernard z Clairvaux ¶w. 79
Berthold dr, pastor ¶wieb. 82, - Ferdinand, kupiec wa³brzyski 82
Bertram, so³tys szczaniecki 95, 103
Bertram Adolf, kardyna³ wroc³awski 46
Bia³y Dwór (Weißen Hof), maj±tek 97, 98
Biberstein Friedrich von 17, 25
Bielecki Jan, pleban krêcki 105
Bielinska Rozalia 44
Bilik Jan, kowal ¶wieb. 44
Billerbeck G., stolarz ¶wieb. 44
Blacha Jakub, robotnik ¶wieb. 44, - Katarzyna 44
Bleschke, rodzina ¶wieb. 44
B³onie 78
Bniñski Andrzej, bp poznañski 106, 121
Bobowicko 103-104
Bobrowice 35, 70
Boczów 129
Bodzêta ze Szczañca, ojciec Krystyna 94
Bodzêta, ojciec Miko³aja 121
Boguchwa³, rycerz 80
Böhme E. 54
Boiko Karol, robotnik ¶wieb. 44
Boles³aw Krzywousty, ks. polski 14, 87
Boles³aw Pobo¿ny, ks. wielkopolski 13, 15, 21, 60, 66, 76, 87-89
Boles³aw Rogatka, ks. legnicki 60, 87, 88
Boles³awiec 129
Bombiccy z Borowa, rodzina 102
Borek 78
Bornstädt Eva von, ¿ona Maksymiliana von Knobelsdorff 29
Borower, rodzina 50
Borów 67, 83, 99-102, 125
Borów (Borne), jezioro 99
Boryszyn 62, 80, 125, 127
Brama G³ogowska 30, 39-40
Brama Krzy¿owa 26
Brama Nowa 27, 30
Brandenburgia (Marchia Brandenburska) 12, 28, 33, 35, 43, 50, 60, 61-62, 69, 70, 81, 88, 90, 101, 107, 120, 124, 128
Braun Georg, wydawca 22, 29, 33
Braunack A., sukiennik ¶wieb. 44
Brausen Frantzko, z Brudzewa 38
Brescius Theodor, starosta powiatu 130
Briesen von, rodzina 110, 116, - Hanns Heinrich 110
Bronisz, wojewoda poznañski 124
Brójce 52, 114, 134
Brudzewo 11, 38, 104, 105, 112, 121-122
Brudzewski Jan, z Brudzewa 104, 122
Brzeg 98
Brzezin 81
Bucze 84, 106, 118
Buk 131
Bukowiec 13, 20, 119-120
Buków 38, 83
Bullack, rodzina ¶wieb. 45-46, - G., sukiennik 44, - J. G., sukiennik 44
Burckersdorf Conrad von, joannita, komendant ¶wieb. 26, 61
Burglehn, folwark zamkowy 28, 30
Burgmann Heinrich 39
Burgundowie 9, 22
Busso de Bareboy (Busse von Barby), rycerz 90
Buszenko, jezioro 85
Buszno, jezioro 80, 85
Büttner Bartel, z Forstu 39 Bydgoszcz 129-130, 133

Carpius Pawe³, cysters 126
Cemelno, wioska 80
C. F. Rimpler & Co., ¶wieb. fabryka w³ókiennicza 58
Cha³upczyn 83
Chociule 28, 36, 76, 78
Chotzen M., dr 51
Chroback, ksi±dz 45
Chwalim 104
Chwarszczany 81
Ciecz, jezioro 86
Clonitza, nazwa miejscowa 124
Cottbus (Chociebu¿) 70, 92
Cramme Piotr, proboszcz smardzewski 121
Cremmen 81, 91
Cymbrowie 9
Czechy (Korona Czeska, Królestwo Czeskie) 16, 25, 27, 29, 32, 61, 69, 72-73, 74, 92, 100
Czerny, rodzina 47
Czerniak, jezioro 66

Damietta 79
Darnawa 78
D±brówka Ma³a 10, 19, 61, 95, 98, 109
D±brówka Wlkp. 135
Die Tuchfabrik Carl Heinrich Rimpler, ¶wieb. fabryka w³ókiennicza 58
D³ugopole 80
D³ugoszyn 81
Doberschütz Katherine von, ¿ona Sebastiana von Knobelsdorff 29
Dobrogost z Prusimia 97
Dobrowolski Augustyn, przeor paradyski 124
Dohm Ch. W., urzêdnik królewski 49
Doliwa, herb 13, 124
Domicjan, cesarz rzymski 56
Dominik, rodzina ¶wieb. 45
Domogalla R., fryzjer ¶wieb. 47
Drosdowski Emil, krawiec ¶wieb. 46
Droszków 122
Dryjowie, ród 12, 92, 94, 103
Drzewce 132, 136
Dube 25
Dulatowicz Jan, pleban krêcki 105
Dunaj 9
Durschinski, rodzina 46
Dwór Klasztorny (Klosterhof), maj±tek 97, 98
Dyherrn Wolf von 100
Dziembowo 104
Dziembowscy, rodzina 104-105, - Baltazar 104, - Bogus³aw Jan 104, - Bogus³aw Ludwik, szambelan dworu polskiego 104, - Jan 104, - Krystian 104, - Wojciech, podstarosta babimojski 104, - Zygmunt, kapitan 104

Eck von, rodzina 101
Egipt 79
Eisenmayer, administrator dóbr trzebnickich 78
Eitig, rodzina 50
El¿bieta, ¿ona ks. Przemys³a l 76
Eryk, arcybiskup Magdeburga 89
Escher G., nauczyciel ¶wieb. 44
Europa 41, 48, 70, 79, 114, 128, 138-139, - ¦rodkowa 9, - Zachodnia 135, 138


Falkinhain Nickel, komendant ¶wieb. 25
Fechner Martin, pastor szczaniecki 98, 109
Ferdynand I, cesarz 27, 29, 112
Ferdynand III, cesarz 125
Ferdynand z Tyrolu, arcyksi±¿ê 29
Filip Piêkny, król Francji 81
Florian z ¯ychlina 104
Fontane Theodor, pisarz 96
Forst 39
Francja 36, 81
Francke Martin, mieszkaniec Borowa 101
Frankfurt nad Menem 49
Frankfurt nad Odr± 30, 33, 38, 52, 53-55, 85, 91, 118, 128, 129-132, 133, 135, 139
Frankonia 34
Frau Graf, czarownica ¶wieb. 42
Fryderyk I, elektor brand. i król Prus 35-36
Fryderyk I Barbarossa, cesarz 14
Fryderyk II z Brzegu, starosta g³og. 98
Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski 35, 56, 63
Fryderyk Wilhelm IV, król Prus 36
Fuß, rodzina 53, 113, 123, - Fritz 123

Gallowie 32
Gardt Johann Gottlob, dzier¿awca 110
G±dków 88
Gebelius Johannes Baptist, pastor rakowski 117
Georgi David, ¶wieb. sêdzia miejski 39
Gepidzi 9
Gerhard z Przyprostyni 13, 90, 124
Gerlach, syn Henryka z D±brówki Malej 94
Germanie 9, 32
Gern August, ¶wieb. radca szkolny i mistrz lo¿y masoñskiej 54
Gersdorff Wilhelm von, komendant ¶wieb. 25, 97
Gertruda, córka ks. Henryka Brodatego i ksieni trzebnicka 75-76
Giller Dominika I von, ksieni trzebnicka 78
Giringk Andrzej, sukiennik ¶wieb. 48
Glaubicz H., ¿ona Ambro¿ego von Schlichting 119
Gliñsk 82, 83
Gliwice 128-129
G³ogowskie 31
G³ogów 18, 26, 32, 40, 56, 72, 73, 74, 97, 98, 100-101, 119
Gniewomir, syn Trzebies³awa, komes 16, 17, 18-19, 20-21
Gni³a Obra, rzeka 95
Gobil Steffan 38
Goci 9
Goetze, archeolog 85
Golcz J., ¿ona Ambro¿ego von Schlichting 119
Goltz von der, baronowa 126
Gonswa Gustaw, rze¼nik ¶wieb. 46
Gorczyñski Józef, opat paradyski 63, 113
Gordetzki H., kupiec ¶wieb. 47
Gorzów Wlkp. 36, 130, 135, 139
Gostyñ, wioska 65
Goszcza (Likmich), jezioro 95, 103
Go¶cikowo (Paradyz) 10-13, 18-19, 20, 34, 35, 56, 65, 66-67, 71, 90, 92, 94-95, 97, 102, 106, 111, 113-114, 122, 124, 126
Góra Zamkowa k. £agowa 86
Góry 118
Grabin 39
Grabno 81
Graczynska, rodzina ¶wieb. 45
Gröben von, porucznik 63
Grodziszcze 10, 11, 15-16, 21, 82-83, 95
Grünberg von, rodzina 108, 125, 126, - Abraham Junior, komandor ³agowski 125, - Adam 125, 126, - Georg Abraham 126, - Ursula Magdalena 126, - Ursula Marianne 126
Gry¿yna 107, 118, 120, 132
Grzymu³towski Krzysztof, kasztelan poznañski 63
Gubin 53, 120, 129, 131, 132, 139

Haase, aptekarz ¶wieb. 36
Habsburgowie, dynastia 28, 74, 122
Hahn Adolfine von 110, - Edith 110, - Friedrich Carl Bodo, hrabia, major 110, - Friedrich Walther Gneomar 110
Haidas Karolina 44
Haugwitz von, rodzina 74, 78, - Hans, dowódca wêg. 26, 73, - Hans, starosta ¶wieb. (?) 27, - Johannes, proboszcz ¶wieb. 100, - Marianna 119, - Wenzel, starosta g³og. i ¶wieb. 27, 32, 100, - Wilhelm, starosta ¶wieb. (?) 27
Haussonville von, hrabiowie 116
Heintz Michael 39
Heinze Georg 39
Hennig J. E., proboszcz z Mostek 107
Henryk I, margrabia brand. 89
Henryk l (III), ks. g³ogowski 12, 13, 16-17, 18, 20-21, 66-67, 88, 111
Henryk I Brodaty, ks. ¶l±ski 11, 14, 66, 75, 87
Henryk II Pobo¿ny, ks. ¶l±ski 76, 87
Henryk II (IV) Wierny, ks. ¿agañsko-g³ogowski 12, 16-17, 25, 68, 90-91
Henryk III Bia³y, ks. wroc³awski 88
Henryk V, cesarz 14
Henryk V ¯elazny, ks. ¿agañsko-g³ogowski 68
Henryk VI Starszy, ks. ¿agañsko-g³ogowski 68, 99
Henryk VIII Wróbel, ks. ¿agañsko-g³ogowski i ko¿uchowski 32, 68
Henryk IX Starszy, ks. ¿agañsko-g³ogowski 68, 97
Henryk XI, ks. ¿agañsko-g³ogowski 25-26, 32, 38, 68-69, 118
Henryk Dostojny, margrabia Mi¶ni 88
Henryk Podiebrad, ks. k³odzki 72
Henryk Prus, ¶wiadek dokumentu 103
Henryk z D±brówki Ma³ej, ojciec Gerlacha, rz±dca szczaniecki 19, 94-95
Hentschk(in), czarownica ¶wieb. 42
Herke Georg, pastor borowski 101
Hermann, so³tys szczaniecki 95
Herrer, w³a¶ciciel fabryki sukna w Sulechowie 82
Hessen-Darmstadt Friedrich von, kardyna³ wroc³awski 112, 122
Hielscher Alexander 110
Hille Margareta, z Rokitnicy 39
Hinko z Dubu, starosta g³ogowski 25
Hiszpania 22
Hitler Adolf 136
Hittin 79
Hlawenkowsky Franz Bernhard, administrator dóbr trzebnickich 28, 78
Hoek van Holland 138
Hogenberg Franz, sztycharz 22, 29, 33
Hohendorff von, rodzina 98, - Georg, radca biskupi 125, - Stenzel 125
Hohenzollern-Sigmaringen, ksi±¿ê 132
Hoinka, ksi±dz 45
Horn von, rodzina 125
Horn Hans, sukiennik ¶wieb. 39
Hübner J. J., proboszcz z Mostek 107
Hugon z Payns, rycerz 79
Hunowie 9

Innocenty II, papie¿ 79
Innocenty VIII, papie¿ 41
Innsbruck 29
Insterburg (Czerniachowsk) 133
Italia 9
Izrael 51

Jacobi, rodzina fabrykancka 101
Jadwiga ¶w., ¿ona ks. Henryka Brodatego 75, 117
Jagiellonowie, dynastia 56, 69, 74
Jakub, mieszkaniec Borowa 99
Jakub, ministeria³ 94
Jan, bp wroc³awski 22
Jan, bp wroc³. i starosta ¶l±ski 100
Jan, ks. g³ogowski 90
Jan, opat oberski 104
Jan, opat paradyski 124
Jan, patron ko¶cio³a w Nied¼wiedziu 106
Jan, pleban smardzewski 121
Jan, pleban z Nied¼wiedzia 106
Jan I, ks. ¿agañski 68
Jan I, margrabia brandenburski 88
Jan II, ks. ¿agañski 26, 35, 69-71, 72-73, 74, 97
Jan Kazimierz, król polski 104
Jan Korwin, syn Macieja Korwina 72-73
Jan Luksemburski, król czeski 16, 25
Jan Olbracht, ks. g³og. i król polski 73, 74
Jan z Kostrzyna, margrabia brand. 125
Jander, rodzina ¶wieb. 53-54, - C., kupiec i mistrz lo¿y masoñskiej 54
Janeczeck, rodzina ¶wieb. 45
Janichius Martin Christoph, pastor ojerzycki 109
Janisch Mateusz, sukiennik ¶wieb. 40
Jankowiak, rodzina 47
Jassy 48
Jelenie-Nia³kowie, ród 11, 13, 75, 92, 103, 121
Jendrzok M., piekarz ¶wieb. 46
Jerozolima 79
Jesseko z Stenz, rycerz 95
Jezierski, pracownik poczty w ¦wiebodzinie 46
Jeziory 106,109-110, 111, 116, 118-119
Joachim I, margrabia brand. 61
Johann, so³tys szczaniecki 95
Jonata, ojciec Zbros³awa 121
Jordan Bernard, cysters 112
Józef I, cesarz 36, 126
Józefa ¶w., fundacja 50

Kaczmarczyk Z., historyk 86
Kaczmarek, rodzina 47
Kalckreuth von, rodzina 109, 115-116, - Christian 115-116, - Eva Maria 110, - Helena 119, - Joachim II 115, - Joachim III 115, - Johann 98, - Samuel z Ojerzyc 110, - Samuel ze Staropola, deputowany 126
Kalinowo 78
Kalisz 128
Kalsk 29
Kamieniec Z±bkowicki 35, 70
Kamkowski Jan, starosta g³ogowski 26, 73
Karpaty 9
Karpinski, rodzina 47
Katarzyna, ¿ona ks. Jana II 26, 71, 72-73
Kawecka Kunegunda, kseni trzebnicka 78
Kazimierz Jagielloñczyk, król polski 61, 72, 104
Kazimierz Wielki, ks. i król polski 12, 60, 68, 89
Kêb³owo 103, 121, 124
Kêpsko 117, 118
Kêszyca 129
Kielce 133
Kirchberg Walter, kupiec ¶wieb. 55
Klemens IV, papie¿ 76
Klemt Rozalia 44
Klepzig von, rodzina 89-90, 91, - Albrecht (Albert) 90, - Conrad 90, - Henryk 19, 89-90, - Rudolph 90
Klêpsk 98, 109, 115, 123
Klincke z Wyszanowa, so³tys 63, 113
Knebel Hantschke, z Bukowa 38
Knigge von, rodzina 28, - baron 107, - porucznik 40
Knispel, w³a¶ciciel browaru ¶wieb. 34
Knispel Samuel Gotthilf, historyk ¶wieb. 42
Knobelsdorff von, rodzina 27, 28, 31, 108, 109-110, - Caspar Sigismund, starosta ¶wieb. 27, 110, - Dorothee 98, - Friedrich Wilhelm 126, - Hans Caspar 126, - Johann Georg, starosta ¶wieb. 27, 31, - Maksymilian, starosta ¶wieb. 27, 29-31, - Sebastian, starosta ¶wieb. 27, 29, - Siegfried 31
Kobyla (Sokola) Góra 86, 90
Koch Johann, mieszczanin ¶wieb. 31
Köckritz von, rodzina 70, - Hans, kanclerz 125
Kolesin 119
Kolonski Anna 44
Kolshorn A. W., kupiec ¶wieb. 36, 52
Ko³czyn 80
Komminalzki, rodzina ¶wieb. 44
Konecki Albert Stanis³aw 112
Konin 135
Konrad, ks. ¶l±ski 87
Konrad, margrabia brand. 89
Konrad, margrabia Dln. £u¿yc 87
Konrad l, ks. g³ogowski 15, 88
Kopacki, rodzina 47
Koryta 129, 136
Kosansky, rodzina ¶wieb. 44
Koschützke Maria 44
Kosieczyn 104-105, 119, 120, 134
Kosiolek, ksi±dz 45
Kosobudz 107, 118, 119, 120
Kostera, rodzina 46
Kostrzewski J., archeolog 85-86
Kostrzyn nad Odr± 52, 130, 132, 133, 139
Ko¶cian 104
Ko¶cielecki £ukasz, bp poznañski 30
Kotwiczowie, ród 104, - Grabisz 104, - Jan 104
Kozlowski, rodzina ¶wieb. 45, - Franz, szewc 46
Ko¼minek 105, 111, 113
Ko¿uchów 69, 125
Kraków 119
Krämer H., autor 41
Kramm Louis, przedsiêbiorca ¶wieb. 28
Kranz Johann Ludwig 126
Krause, kat ¶wieb. 40
Krause, rodzina 50
Krause (Crusius) Samuel, kaznodzieja 122
Krenis Johannes, burmistrz ¶wieb. 61
Kretschmer Friedrich Wilhelm, urzêdnik rady powiatowej 52
Krêccy (Krêscy, Nadelwicze-Krêscy), rodzina, hrabiowie 103, 104
Krêcki-Budziszyn Materna 103
Krêcko 94, 103-105, 111, 122
Krêcko-Winnica 105
Kreska Barbara 104
Kron, rodzina 50
Krosno Odrz. 10-11, 12, 15, 30, 34, 35, 39, 41, 52-53, 56, 66, 69, 75, 81, 88, 111, 126, 131
Kro¶nieñskie 29
Królestwo Polskie (Korona Królestwa Polskiego) 68
Królewiec 128, 129-130
Krüger Hans, w³a¶ciciel kopalni 84
Krystyn ze Szczañca, syn Bodzêty 94
Krzywiñ 11-12, 88
Krzy¿ 129-130
Krzy¿owa (Lichtenwalde), wioska 67,76
Kucza Josef, w³a¶ciciel ¶wieb. firmy elektrycznej 46
Kujawy 111
Kullack, rodzina ¶wieb. 44
Kunow von, rodzina 108, - Joachim, porucznik 108
Kunowice 129
Kupienino 16, 21, 97, 109, 118-119, 123
Kurek, rodzina 47
Kurscy, rodzina 95
Kurski Peregryn, opat paradyski 31
Kurzan & Klarhack, ¶wieb. firma budowlana 46
Kutno 133, 134-135
Kutsche Jakub, z Grabina 39

Laboschin, rodzina 50
Lange, administrator dóbr trzebnickich 78
Lawatsch, ksi±dz 45
Leander, administrator dóbr trzebnickich 78
Legnica 66, 79, 129, 139
Lehnin, klasztor 65, 124
Leopold I, cesarz 28, 78, 100
Lessen Erich von, komendant ¶wieb. 25
Leszczyce, ród 11, 65
Leszczyñska J., ¿ona Ambro¿ego von Schlichting 119
Leszczyñski Stanis³aw, król polski 63
Lettow Friedrich von, radca dworu pruskiego 126
Levysohn, rodzina 50
Lewandowski Stanislaus, w³a¶ciciel drogerii w ¦wiebodzinie 46
Lewin, kupiec 49
Lewin, rodzina 50
Libera, rodzina 47
Lieber, w³a¶ciciel fabryki jedwabiu w Sulechowie 82
Linia Nies³ysz-Obra 64
Lipsk 69, 83, 131
Löben von, rodzina 70, 115, 116, - Georg Abraham, kornet 115
Londyn 79, 138
Lossau Sabina Helena von 126
Lossow von, rodzina 107-108, - w³a¶ciciel Nied¼wiedzia 107
Lotter, rodzina 34
Lowinski Alexander, so³tys opalewski 113
Lubinickie Jezioro 97, 118
Lubinicko 16, 18-19, 20, 52, 56, 90, 120
Lubogóra 66
Lubów 81
Lubrza 11-12, 17, 18, 20, 25, 29, 34, 62, 64, 66, 67, 82-83, 92-93, 94-95, 103, 112, 125
Lubsko 70
Lubusz 15, 60, 87
Lucke von, rodzina 70
Ludwik, landgraf turyngski 87
Ludwik Jagielloñczyk, król Czech i Wêgier 32, 74
Ludwik Rzymski, margrabia brand. 90-91
Ludwik Starszy, margrabia brand. 79, 90
Lusansky, rodzina ¶wieb. 44
Lwów 48
Lwówek 129

£aba 22
£abêd¼ (£abêæ), herb 109
£agowiec 119
£agowskie Jezioro 85
£agów 12, 19, 26, 34, 62-63, 79, 81, 85-86, 88, 89-91, 125
£agówek 85-86
£azarz Izaak, kupiec poznañski 48
£±kie 75
£êtowski Marek, opat paradyski 112
£ochowo 120
£ód¼ 133
£ugów 82-83
£u¿yce 121, - Dolne 26, 32, 61, 73, 87, 125, - Górne 97, 103

Maciej Korwin, król Wêgier 35, 69, 72, 73-74
Magdeburg 10, 88-89, 134
Maksymilian II, król Czech i cesarz 29, 39
Malbork 130
Malotki von, ksi±dz 45
Ma³opolska 23
Ma³uszów (Malsow, Maltow) 81, 90
Maraczek, rodzina 47
Marcin, pleban z Nied¼wiedzia 106
Margareta, córka ks. Jana II 72
Marggraff, rodzina ¶wieb. 53-54, - Otto, mistrz lo¿y masoñskiej 54
Maria Józefa, ¿ona króla Augusta III 36
Marig Andrzej Bernard, proboszcz smardzewski 122
Markowsky O., kupiec ¶wieb. 47
Maschkewitz Emilie 44
Maschkiewicz Maria 44
Masekowsky, rodzina ¶wieb. 44, - Carl, w³a¶ciciel fabryki w³ókienniczej 46, 54, - J. G. H. 44, - Robert, w³a¶ciciel firmy bankowej 46
Massow von, rodzina 113, - Ewald Georg, tajny radca 28, 78
Mateusz, opat paradyski 62
Maxen von, rodzina 110, 113, - Ernst Ferdinand 110
Mayer C., inspektor królewski 101
Meklemburgia, ksiêstwo 110
Mettke, adwokat 116
Michaeli, rodzina ¶wieb. 50, - E., dr med. 51, - W., dr praw 51, - Wilhelm, dr med. 50, 51
Micha³ II, opat paradyski 111
Miesitscheck von, rodzina 116
Mieszko, ks. ¶l±ski 87
Miêdzyrzecki Rejon Umocniony (Wa³ Wschodni, Linia Odra-Warta) 37, 46, 93, 127
Miêdzyrzecz 10-12, 15, 34, 36, 39, 52, 60, 62-63, 66, 87, 88, 104, 109, 122-123, 129-130, 135
Miko³aj, ministeria³ 94
Miko³aj, pleban smardzewski 121
Miko³aj, pleban szczaniecki 94
Miko³aj, so³tys Lubrzy 103
Miko³aj z Kêb³owa, syn Bodzêty 103, 121
Minke Oskar, w³a¶ciciel ¶wieb. fabryki cygar 57
Mirus, burmistrz Lubrzy 82
Mischke, rodzina ¶wieb. 44
Misgajski J., kupiec ¶wieb. 47
Mi¶nia 88, 97
Mohacz 74
Morstein von, rodzina 108
Morze Ba³tyckie (Ba³tyk) 9, 128
Morze Czarne 9
Moskwa 128-129, 136
Mostki 57, 67, 83, 100, 107, 108, 125-126, 132
Mozów 112
Mroczko, kasztelan Krosna, komes 80-81
M¶ciwoj, ojciec Trzebies³awa 21
Müglich T. 54
Muth Hermann, burmistrz ¶wieb. 131
Myszêcin 10, 31, 40, 83, 110, 120

Nadelwicz (Nadelwitz), herb 103
Nadodrze ¦rodkowe 9
Na³êcz, herb 97
Nandico H., ¶wieb. firma bankowa 51, 57
Napoleon, cesarz 36
Nawrazell, rodzina ¶wieb. 44
Nebelschutz von, rodzina 12, 70, 111, - Bencz, rycerz 103, 111, - Caspar, kapitan Krosna 111, - Ernst 111, - Wulf 125
Neumann Franz von 112
Neumann P. 54
Nied¼wiedno, jezioro 75
Nied¼wied¼ 98, 106-108, 118
Niekarzyn 36, 67
Niemcy, kraj 36-37, 45, 50-51, 55, 57, 58, 64, 102, 134, 136
Nies³usz (Neslus), gród 21, 60
Nies³ysz, jezioro 16, 26, 28, 98, 100
Niesulice 9, 12, 67, 78, 86, 100
Ninosz, syn Zbyluta 124
Ni¿ Europejski 128
Nostitz von, rodzina 70, 98, 116, 118, 122, - Eustachius 98, - Hans, starosta ¶wieb. 26-27, 73-74, 118, - Hans, ze Smardzewa 122
Nowa Marchia 63
Nowa Wioska 10, 82
Nowak, rodzina 47
Nowe Skalmierzyce 133, 138
Nowy Dworek 9, 11, 65
NRD 138
Nücke Jerzy Franciszek, proboszcz smardzewski 117, 122
Nysa £u¿ycka 129

Ob³otne 119
Obra, klasztor 12, 21, 66, 104, 109, 121
Obra, rzeka 21
Odra 9-10, 22, 75, 88, 129, 131, 132
Ojerzyce 106, 109-110, 116, 118
Oleyniczak Wawrzyniec, rolnik ¶wieb. 44
Olonscheck Johannes, malarz ¶wieb. 46
Olsztyn 133
Olyneck, rodzina 46
O³awa 128
O³obok 11, 28, 39, 42, 64, 66, 75, 76, 77-78, 99
O³omuniec 69
Opalewo (Nobli¿yce) 11, 83, 111-114, 118, 122
Opaliñski Piotr 63
Orle-Saszory, ród 11, 111
Osorya, herb 95, 96, 97, 104
Oßke, rodzina ¶wieb. 44
Ostquell, firma 34
Ostrów Wlkp. 133
O¶no 62
Otanów 126
Otlucina, nazwa miejscowa 124
Otton III, margrabia brand. 88
Otton IV, margrabia brand. 15, 60, 89
Otton V, margrabia brand. 91
Ottowie z Borowa, rodzina 102

Paczinski J. A. von, proboszcz ¶wieb. 101
Paczkowsky von, starszy wachmistrz 116
Paklica, rzeka 65
Paklica, wioska 65
Paklicko Wielkie, je¿. 65
Palestyna 79, 81
Pa³ck 116
Parys S.A., ¶wieb. zak³ad odzie¿owy 59
Pary¿ 79, 128, 134, 136, 138
Pawe³, bp poznañski 76, 80
Paw³owska Krystyna z Wierzbna, ksieni trzebnicka 77
Peschel Hieronymus 34, - Richard 34
Peschick Michael von, starosta g³og. 100
Petersburg 129, 130, 135
Petersen J., archeolog 10
Petrowitsch, rodzina ¶wieb. 44
Petschack, rodzina ¶wieb. 44
Petschke, rodzina ¶wieb. 44
Philip(p)sborn, rodzina 50-51
Piastowie, dynastia 10, 73, 76-77
Pich(in), czarownica ¶wieb. 42
Pielgrzym, karczmarz szczaniecki 94
Pieskowscy, rodzina 95
Pi³a 130, 133
Pi³sudski Józef 37, 134
Pinkus, rodzina 50
Pionkowski, rodzina 50
Piotr, opat paradyski 74
Piotr, pleban smardzewski 121
Planting Alexander Carl von 116
Platen von, rodzina 126, - Anna Elisabeth 126, - Hartwig 126, - Wilhelm, marsza³ek dworu duñskiego 126
Pliszka, rzeka 88
Plötz & Rosinski, ¶wieb. firma budowlana 46
P³awnica, rzeka 13
Poczdam 136-137
Podlegórz 123
Podlesie 83, 116
Pod³a Góra 78, 83
Podmokle 135
Pogorzele, ród 80
Polanie 10
Polska 14, 23, 31, 32, 36-37, 50, 56, 61, 62-63, 64, 69-70, 72, 73, 74, 111, 114, 119-121, 128, 133, 134-135
Pomian, herb 104, 124
Pomianowie, ród 11
Pomorzanie 95
Pomorze 44, 110, 126, - Zachodnie 79
Poppschütz Leonhard von 122
Porajowie-Ró¿yce, ród 11, 124
Possart Johann, pastor borowski 100
Poznañ 20-21, 37, 69, 88, 119, 121, 128, 129-134, 135, 137, 139
Po¼rzad³o 38, 129
Praga 29, 32
Prinne (Brinnius) Zacharias, pastor borowski 125
Promnitz Anna von 124
Promnitz Balthasar von, bp wroc³awski 98
Prusim 97
Prusy (Królestwo Pruskie) 44, 49-50, 52, 103, 128-129, 130, 133, 139
Prusy Wschodnie 26, 82, 129, 132
Przedmie¶cie Kro¶nieñskie 58
Przedmie¶cie Krzy¿owe (Frankfurckie) 33, 58
Prze³azy 28
Przemko, ks. g³ogowski 67
Przemys³ I, ks. wielkop. 13, 15, 60, 65, 76, 87, 88, 121
Przemys³ II, ks. wielkop. i król polski 13, 80
Przetocznica 64
Przybigniew, komes 65
Przyborowski, rodzina 47
Przybys³aw, komes 75
Przygubiel 116
Przyprostynia 13, 90, 124
Przytoczna 103, 109, 119-120
Przytok 98
Pszczew 106

Rabenau von, rodzina 97
Rabisz Jan Franciszek, proboszcz smardzewski 117, 122
Rackwitz Caspar von 100
Radezimmer Hans 42
Radoszyn 63,78
Radowice 83, 118
Radunsky C. R., w³a¶ciciel ¶wieb. hotelu 46
Radziemski, rodzina 46
Raków 34, 78, 115-117, 122
Rechenberg Nickel von, dowódca ks. Jana II 26, 73
Reiche H., ¶wieb. firma drukarska 45
Reiche R., w³a¶ciciel browaru ¶wieb. 34
Ren 9
Rendler, rodzina ¶wieb. 53-55, - Rendler & Co., ¶wieb. fabryka w³ókiennicza 55, 59
Resch, administrator dóbr trzebnickich 78
Reuss, ksi±¿êta 36
Rimpler, rodzina ¶wieb. 57, 58-59, - Carl August Reinhard, fabrykant 58, - Carl Friedrich (I), fabrykant 58, - Carl Friedrich (D), syn Carla Friedricha (I) 58, - Carl Heinrich, fabrykant 58, - Johann Christian, sukiennik 58
Rissmann Carl, urzêdnik 108
Roggius Martin, pastor z Nied¼wiedzia 107
Rohrbach, folwark miejski 68, 99
Rokitnica 39
Rokitta, rodzina 46
Romiszewski Stanis³aw, opat paradyski 112
Ronsz Franciszek, pleban smardzewski 121
Rosenthal, rodzina 51
Rosenzweig, rodzina 50
Rosin 98, 119, 122
Rosja 129, 133, 137
Rothe Carl, wspó³w³a¶ciciel ¶wieb. fabryki w³ókienniczej 58, - Paul, w³a¶ciciel ¶wieb. fabryki w³ókienniczej 53
Rothe-Rimpler, rodzina ¶wieb. 58-59, - Carl Heinrich Reinhard, w³a¶ciciel fabryki w³ókienniczej 58
Rothenburg Hans von 122
Roz³ogi 99
Rów Brójecki 11
Rudgerzowice 36
Rudolf II, cesarz 29, 31
Rusinów 11
Ruszkowski Miko³aj, opat paradyski 112
Ru¶ 121
Rychlik 81
Rzeczpospolita 27, 35, 60, 63, 64, 70-71, 72, 77, 105, 113, 119
Rzeczyca 82, 83, 109, 112, 118-120, 123
Rzegotta, rodzina 46
Rzepin 129-132
Rzesza 48, 123, 136
Rzymianie 32

Sachsenhausen 51
Sack (Sacke, Sagt) Hans von 124-125, - Anna 124
Saksonia 36, 72, 106
Salza Jakob von, starosta g³ogowski 32
Samsonowie, ród 11, 16, 21
Sarnowo 11, 66, 75, 76
Sawade, rodzina ¶wieb. 44, - Hermann, w³a¶ciciel farbiarni 46
Schabacker, kupiec wroc³awski 83
Schade Hans, sukiennik ¶wieb. 39
Schade Jan, proboszcz z Nied¼wiedzia 107
Scharnewitzki Karolina 44
Schechter S., instalator ¶wieb. 51
Schettler E., w³a¶ciciel browaru ¶wieb. 34
Schicke Hans 39
Schkopp von, rodzina 113
Schlesinger, rodzina 50
Schlichting (Szlichtyngowie) von, rodzina 70, 106, 107, 109, 112, 118-120, - Adam, z Bukowca 120, - Adam (I), z Kosobudza 119, - Adam (II), z Kosobudza 120, - Alexander Ernst 120, - Ambro¿y (Ambrosius) 119, - Anna Marianna 119, - Barbara 125, - Bart³omiej (Bartholomeus) 119, - Caspar, rycerz zakonny 118, - Caspar, z Jezior 111, 118-119, - Caspar, z £ochowa 120, - Caspar, z Rzeczycy 109, 119, - Caspar Alexander Ernst 120, - Caspar Heinrich 120, - Friedehelm 118, - Friedrich Wilhelm 119, - Helena 125, - Henryk (Heinrich) 119, - Jan Chrystian 119, - Jan Jerzy 120, - Johann, z Gór 118, - Johann, z Kosobudza 119, - Johann, z Ob³otnego 119, - Johann Emanuel 120, - (Szlichtyng) Jonasz 119, - Kaspar Henryk 20, - Marianna 119, - Maximilian, z Jezior 119, - Maximilian, z £ochowa 120, - Maximilian Philipp 120, - Melchior 120, - Philipp 120, - Sigismund, kanclerz 30, 125, - Wolfgang 120
Schlieben Liborius von, mistrz brand. joannitów 26, 99
Schmeling von, rodzina 110, - Dorota Maria Carola 110, - Eugen 110, - Eugen Herbert, mjr 110, - Günther, dr praw 110
Schmidt Gustav, burmistrz ¶wieb. 53
Schmolcke (Smolkowie) von, rodzina 12, 107, 109
Schneider, rodzina 110, - Hermann Friedrich Alexander 110,- Maria 110
Schneider Urban 39
Scholtz Dorothee 113, - Georg 113
Scholtz Michel 38
Schönaich von, rodzina 115, - Joachim 115
Schönig, rodzina 101
Schulenburg Manicke von, komendant ¶wieb.26
Schulz von, z Mostek 57
Schulz R., w³a¶ciciel browaru ¶wieb. 34
Schwarz, rodzina ¶wieb. 50, - Cecylia 51, - L., kupiec 51
Schweineschneiderin, czarownica ¶wieb. 42
Schwennicke Carl, górnik 82
Sckerl Auguste (z d. von Briesen) 28
Sczanieccy, rodzina 94-95, 96
Sczenitcz (Szenitz) Baltazar 97, 124
Seeger J. M., przedsiêbiorca 83
Seherr von, rodzina 125, - Christoph 125
Seidlitz von, rodzina 12, 108, - Sebastian Friedrich, deputowany powiatu 108
Seslaw Hans, komendant ¶wieb. 25
Siciorum, plemiê germañskie (?) 22
Siecieborzyce 31
Sieniawa 82, 126
Siercz 129
Silberstein, rodzina ¶wieb. 50-51, - M., in¿ynier 51, - Rudolf, radca prawny 50
Skandynawia 9
Sk±pe 10, 11, 28, 55, 64, 67, 77-78, 98
Skierniewice 129
Skwierzyna 61, 119
S³owianie 9, 22
Smardzewo 11, 34, 83, 105, 112, 121-123
Sobies³aw, ks. czeski 14
Soccol Albert, przeor paradyski 112
Sokola D±browa 61
Sommerfeld von, rodzina 100, 102, - Bernhard Benedict, kanonik g³óg. 101, - Ernst Wilhelm Leopold, starosta powiatu 116, - Theodor, burmistrz ¶wieb. 100, 101
Sosnkowski Kazimierz 37, 134
Spisz 70
Sprenger J., autor 41
Spycha³a Valentin, krawiec ¶wieb. 46
Stachetzki, rodzina ¶wieb. 44
Stalin Józef 136-137
Stara Kopernia 31
Staro³êka 137
Staropole 11, 13, 30, 34, 83-84, 90, 97-98, 106, 118, 124-127, 129
Stasik, rodzina 47
Stencz Franczke 97
Stentz von, rodzina, - Friedrich (Fryderyk), komendant ¶wieb. 26, 97-98, - Georg (Jerzy) 98, - Hans (Jan) 97, - Hans (Jan) (I) 26, 73, 97-98, - Hans (Jan) II 98, - Raphael (Rafa³) 97
Stentzsch von, rodzina 12, 70, 94-96, 97-98, 108, 109, - Anna 98, - Asmus (Erazm) 98, - Eustachius 98, - Georg (Jerzy) (I) 98,- Georg (Jerzy) (II) 98, - Joachim 98 Stok 107
Stosch von, rodzina 108
Stößel Christian Sigismund von 116, - Johann Friedrich 126
Strankowski, rodzina 47
Strele von, ród 89
Strza³kowe 133, 135
Stücker Hubert von, przedsiêbiorca wroc³awski 82
Student Christoph, pastor rakowski 117
Sukowski, rodzina 47
Sulechów 11, 34, 35, 41, 52, 69, 78, 86, 107, 113-114, 118, 130, 131-132, 134, 135, 137
Sulêcin 53, 63, 81, 88, 91
Swebowie 9, 22
Sydow von, rodzina 123, - Friedrich Ludwig 123
Szamotu³y 89
Szczaniec 12, 26, 34, 39, 73, 94-96, 97-98, 103, 125, 134-135
Szczecin 69, 112, 129, 131-132
Szlichtyngowa 119
Szwabowie 22
Szwecja 51
Szymañski A., attache polski w Berlinie 64
Szymon, ojciec Teodoryka 94, 103

¦cinawa 73
¦l±sk 11-12, 18, 22, 26, 27, 32-33, 35, 43, 44, 48-50, 60-61, 64, 66, 68, 69, 70, 74, 75, 77, 79, 82, 87-88, 92, 100, 106, 113, 118, 120, 128-129, 131-132, 134, - Dolny 128, - Górny 128
¦migielski Adam 63
¦widnica 23
¦widwin 126
¦wiebodzice 23
¦wiebodzice-Gryfici, ród 22-23
¦wiebodzin 9-10, 13-17, 18-19, 20-21, 22-24, 25-28, 29-31, 32-34, 35-37, 38-40, 41-43, 44-47, 48-51, 52-55, 56-57, 58, 60-61, 62, 63-64, 65, 67, 68-71, 72-74, 76, 78, 82-83, 90, 92, 97, 98, 99-101, 102, 107-108, 109, 111, 117, 118, 124, 126-127, 128, 130-137, 138

Tacyt 22
Tarnów 133
Tauentzien Friedrich Bogus³aw von, hrabia, genera³ 78, 116
Tczew 130
Templewo 62, 80
Teodoryk, syn Szymona 94-95, 103
Tettau Wilhelm von, dowódca wêgierski 73
Thalwenzel Daniel von, adwokat g³og. 101
Thiedemann Erich von 105
Thierbach Nicolaus von, mistrz brand. joannitów 26, 99
Thomasius Christian, filozof i prawnik 43
Thümen Wit von, komandor ³agowski 62
Tietz, rodzina 28
Tille Miko³aj, pleban z Nied¼wiedzia 106
Tomis³aw, syn Zbyluta 124
Toporów 55, 106-107, 118, 136-137
Tornow-Klenica, strefa kulturowa 10, 13
Toruñ 37, 128, 133-134
Torzym 61, 89, 129
Treuherz, rodzina 50
Troschke von, rodzina 109,122-123, - baronowa 123, - Conrad 123, - Helena 123, - Sebastian, deputowany pow. 122-123, - Sigismund Friedrich, baron 123
Trzciel 13, 134
Trzebiechów 36
Trzebies³aw, ojciec Gniewomira, kasztelan zb±szyñski 21
Trzebies³aw, syn Gniewomira 21
Trzebiszewo 62
Trzebnica, klasztor 12, 42, 66, 75-78, 115-116
Tschuschke, ksi±dz 45
Turcja 29
Turmont 135
Tyrol 29
Tzetschnovius Samuel, pastor borowski 101

Ukraina 104
Unger, w³a¶ciciel browaru ¶wieb. 34
Unrowe Werner, komendant ¶wieb. 26
Unruh Caspar Rudolph von , major 108, - Sebastian 108
Urbanneck, ksi±dz 45
USA 37, 51

Viadrina, uniwersytet 109
Vienne 81
Vogelgesang, dr medycyny 85
Vollard-Bockelberg Egon von, genera³ 83, 127, - Emilie 127, - Wilhelm, rotmistrz 83, 126
Vollmar, rodzina 28, 127
Vollmara, fundacja 50
Vorwärtz, rodzina 50
Voss Hermann, dyr. ¶wieb. mleczarni 54

Waberski, rodzina 47
Wac³aw, ks. ¿agañsko-g³ogowski i kro¶nieñski 25, 38, 68, 118
Wajmann, mieszkaniec Borowa 102
Waldemar, margrabia brand. 67, 88, 90
Walderode von, rodzina 97, 98, 109, - Hans 109, - Heinrich 97
Waller, rodzina 51
Wa³brzych 82
Warszawa 36, 37, 63, 104, 128, 129, 133-136, 138
Wawrzyniec, ministeria³ 94
Weberske Hans, s³odownik ¶wieb. 42
Wedekin, preceptor templariuszy 81
Welker Matz, mieszkaniec Nied¼wiedzia 118
Werberge Hermann von, baliw 91
Werden Roberta, kapelan ¶wieb. 101
Wersal 134
Westfalia 45
Wezenborg von, rodzina 12, 17, 20-21, 90, - Bogusz 13, 16, 18-19, 20, 66, - Henczko II 17, 18, - Mroczek 20
Wêgliniec 129, 139
Wêgry, królestwo 27, 32, 35, 69, 72-74
Wiedeñ 29,36
Wielkie Ksiêstwo Poznañskie 129-130
Wielkopolska 12, 13-16, 17, 18, 20, 21, 44, 45, 50, 63, 65-67, 68, 70, 75, 76, 77, 81, 87, 88, 92, 103, 104, 106-107, 111, 119, 124, 132
Wielowie¶ (Wielka Wie¶, Wszeborów) 62, 80, 85
Wierzbiñski Stanis³aw, opat paradyski 29-30
Wilbrand, arcybiskup Magdeburga 88
Wilejka 135
Wilenko 10
Wilhelm I, król Prus 24, 132
Wilhelm II, cesarz 36
Wilkowo 34, 64, 83, 98, 100, 125
Willerus, proboszcz ¶wiebodziñski 125
Wilno 135
Wincenty z Szamotu³, wojewoda poznañski 89
Winning von, z Torzymia 61
Wis³a 9
Wittelsbachowie, dynastia 90-91
Wittenberga 101
Wityñ 11-12, 17, 18, 55, 66-67, 98, 118, 123
W³adys³aw II Wygnaniec, ks. ¶l±ski 87
W³adys³aw Herman, ks. polski 87
W³adys³aw Jagielloñczyk, król Czech i Wêgier 32, 69, 72, 73, 74, 97-98, 100
W³adys³aw Laskonogi, ks. wielkop. 11, 87
W³adys³aw £okietek, ks. i król polski 12, 16-17, 18, 20, 60, 88, 95, 111
W³adys³aw Odonic, ks. wielkop. 11, 75, 79-80, 87
W³adys³aw Warneñczyk, król polski 103
Wodsack, ksi±dz 45
Wojciech z Lubrzy, syn Krystyna, komes 20, 94, 95, 103
Wolimirzyce 98,109-110
Wopping von, baron 40
Wostrowsky von, administrator dóbr trzebnickich 78
Wo¼ny, rodzina 47
Wrocina, wioska 76
Wroc³aw 29-31, 46, 69, 82, 125, 128
Wronsky J. 44
Wronsky W. 44
Wrze¶nia 133
Wuthenow Carl Wilhelm von, porucznik 52
Wutke Stanis³aw, cysters 112
Wutky, rodzina ¶wieb. 44
Wysoczyzna Lubuska 65
Wysoka 37, 46, 129
Wyszanowo 113
Wyszków 73

Zabeltitz von, rodzina 107
Zagaje 83, 126
Zaleski Franciszek Miko³aj, opat paradyski 112
Zamkowy, browar ¶wieb. 34, 57
Zastrow von, kapitan 63
Zastrow Eugen von 116
Zawisze 67
Zb±ski Abraham, sêdzia pozn. 26, 61, 97
Zb±szynek (Neu Bentschen) 55, 134,135,138
Zb±szyñ 11, 12-13, 15, 21, 34, 51, 60, 63, 87-88, 122, 131-132, 134-135, 138
Zbros³aw, syn Jonaty, komes 121
Zbylut, ojciec Ninosza i Tomis³awa, komes 124
Zdzis³awa, ¿ona Przybigniewa 65
Zelewski Georg, z³otnik ¶wieb. 46
Zielona Góra 41-42, 122, 131
Zielonogórskie 98
Ziemia Lubuska 60, 87-88, 89
Ziemia Miêdzyrzecka 20, 95, 119
Ziemia ¦wiebodziñska 56, 60-61, 71, 75
Ziemia ¦wiêta 48, 79
Ziemia Torzymska 60-62, 89
Zschock Friederike von 126
Zwi±zek Radziecki 138
Zygmunt August, król polski 119
Zygmunt Jagielloñczyk, ks. g³óg. i król polski 26, 32, 56, 61, 73, 74, 100, 125

¯agañ 12
¯ary 17, 25, 129, 139
¯arzyn 62, 80, 125
¯elechów 125, 129
¯odyñ 21
¯ó³ków 40
¯ychlin 104
¯ydzi 48-51, 77
adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=225