www.schwiebus.pl

:: Do widzenia, do zobaczeni
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 13:52:05)

Do widzenia, do zobaczenia

Okolice Najbli¿sze
Wydanie 03-04 (120) marzec-kwieceiñ 2007 r.

"Po raz wtóry spotykamy siê z Wami, z czego siê naprawdê cieszê. Piêæ lat temu redagowa³em 'G³os Swiebodziñski', czasopismo, które z pewno¶ci± wielu z Was pamiêta do dzi¶. Tym razem chcê z Pañstwem spotkaæ siê na ³amach nowego czasopisma, nazwanego serdecznie OKOLICAMI NAJBLI¯SZYMI. Pragnê z zespo³em redakcyjnym, na sta³e zago¶ciæ w Pañstwa domach. Informowaæ o wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach w regionie, gminie, w Waszym miejscu zamieszkania. Radziæ w niektórych sprawach, dostarczaæ rozrywki". Tymi s³owami we wrze¶niu 1996 roku ówczesny redaktor naczelny, ¶.p. Gustaw £apszyñski, przywita³ czytelników w pierwszym numerze „Okolic najbli¿szych".

Numer, który trzymacie Pañstwo w rêkach jest 120 i zarazem ostatnim numerem miesiêcznika „Okolice najbli¿sze". Spotykali¶my siê przez ponad dziesiêæ lat (we wrze¶niu minê³oby jedena¶cie). To szmat czasu w którym mia³o miejsce wiele wydarzeñ radosnych, smutnych, kontrowersyjnych, zarówno w ¦wiebodzinie, jak i w gminach o¶ciennych. Wszystkie opisywali¶my i przekazywali¶my Wam. Zawsze starali¶my siê to robiæ z regu³ami dziennikarskiego rzemios³a, rzetelnie i uczciwie.

W tych 120 numerach zamie¶cili¶my oko³o 5 tysiêcy tekstów, które pisali dla Was ró¿ni dziennikarze, ale tak¿e osoby dla których siêgniêcie po pióro, czy te¿ po³o¿enie d³oni na klawiaturze komputera i przelanie swoich spostrze¿eñ dotycz±cych otaczaj±cej nas rzeczywisto¶ci by³o rzecz± wa¿n±, a jednocze¶nie pasjonuj±c±. Takimi samymi pobudkami kierowali siê równie¿ dziennikarze pracuj±cy w „Okolicach" lub te¿ wspó³pracuj±cy z gazet±. W¶ród wielu autorów nale¿y na pierwszym miejscu wymieniæ za³o¿yciela „Okolic najbli¿szych", nie¿yj±cego ju¿, Gustawa £apszyñskiego, który swoj± wielk± przygodê z samodzielnym wydawaniem gazet ukazuj±cych siê w ¦wiebodzinie, ale i w ca³ej zachodniej Polsce, rozpocz±³ niemal natychmiast po prze³omie roku 1989. Na pocz±tku pojawi³ siê „G³os Swiebodziñski" pó¼niej „G³os z Regionów", „Zachód" i jego ukochane „Okolice". Oczywi¶cie Gustaw nie by³ w stanie w pojedynkê pisaæ wszystkich tekstów, byæ jednocze¶nie w wielu miejscach, gdzie dzia³o siê co¶, co mog³o go zainteresowaæ. Potrzebni byli ludzie. I byli. Przez te blisko jedena¶cie lat w „Okolicach" publikowa³o wielu autorów: Ewa Borecka, Robert Kolski, Robert R. Bobrowski, Arkadiusz Bro¿ek, Janusz Koniusz, Artur Karkocki, Jan Czachor, Jerzy Ch³odnicki, Tomasz Domañski, Edward Wojtu¶ciszyn, Lilianna Kowalczyk, Andrzej Grupa, Andrzej Lichuta i wielu innych. Niektórzy znikali tak szybko, jak siê pojawili. Inni swoje my¶li przelane na papier publikowali przez kilka lat. Inni pisz± po dzi¶ dzieñ. Tym wszystkim, wymienionym i nie wymienionym, chcemy w tym miejscu serdecznie podziêkowaæ za wspó³tworzenie „Okolic", bo przecie¿ ka¿dy tekst jest cz±stk± jego autora i w pewnym, choæ niewielkim, stopniu tworzy historiê naszego miasta i regionu.

W lutym 2000 roku po raz ostatni gazeta ukaza³ siê w starej szacie, na zwyk³ym papierze gazetowym w formacie A3. Od marca tego¿ roku „wygl±damy" tak jak w tej chwili i pewne jest, ¿e ¿adnych zmian ju¿ nie bêdzie.

Mamy jednak dobr± wiadomo¶æ. Tak naprawdê to wcale siê nie ¿egnamy, a jedynie, powiedzmy, zmieniamy miejsce naszych publikacji. Przenosimy siê bowiem w „wirtualn± przestrzeñ". Do Internetu. Dlaczego? Prowadzenie i wydawanie miesiêcznika, tak jak to by³o w przypadku „Okolic" (choæ przez pewien czas gazeta ukazywa³a siê jako dwutygodnik) jest specyficzne. Bardzo ciê¿ko uchwyciæ w czasopi¶mie ukazuj±cym siê raz w miesi±cu, aktualne wydarzenia. ¯eby informacja zamieszczona w miesiêczniku by³a „¶wie¿a" opisywane wydarzenie musia³o mieæ miejsce tu¿ przed oddaniem numeru do druku, o co czasami niemal siê modlili¶my. Jednak na cuda nie warto liczyæ, dlatego przyjêli¶my zasadê opisywania g³ównie wydarzeñ, których wyd¼wiêk by³ d³u¿szy i brzmia³ w uszach mieszkañców naszej gminy i powiatu d³u¿ej ni¿ kilka dni. Je¿eli tak siê dzia³o opisywali¶my je z perspektywy czasu gdy emocje ju¿ opad³y. By³ to niew±tpliwy atut, bowiem wiele spraw mogli¶my „rozebraæ na czynniki pierwsze" bez zbêdnego po¶piechu, bez obaw, ¿e umknie co¶ wa¿nego.

Jednak czasy siê zmieniaj±, przep³yw informacji jest coraz szybszy, a zapotrzebowanie na ni±coraz wiêksze. Dlatego wydawca uzna³, ¿e forma miesiêcznika jest niewystarczaj±ca, a zmiana cyklu wydawniczego na tygodniowy nie jest pewna pod wzglêdem ekonomicznym. St±d decyzja o przeprowadzce do przestrzeni wirtualnej, która daje zdecydowanie wiêksze mo¿liwo¶ci. Podstawow± jest oczywi¶cie szybko¶æ przekazu. Wydarzenia mog± byæ opisywane na bie¿±co, w ³atwy i wygodny dla czytelnika sposób bêdzie mo¿na do nich wracaæ i ¶ledziæ ich rozwój. Ale informacja to nie wszystko. Obecna technologia u¿ywana przy tworzeniu stron internetowych daje ogromne mo¿liwo¶ci interakcji pomiêdzy wydawc± witryny, a jej u¿ytkownikami. Na stronie www.okoIicenajblizsze.pl, która zostanie uruchomiona w po³owie kwietnia bêdzie mo¿na znale¼æ wiele dzia³ów, których w prasie drukowanej zamie¶ciæ siê najzwyczajniej nie da. Znajdziecie tam: oczywi¶cie aktualne informacje z regionu i sportowe wzbogacone niejednokrotnie o elementy audio i wideo. Bogate galerie dokumentuj±ce przeró¿ne wydarzenia. Pojawi siê równie¿ dzia³ z grami on-line (z których korzystaæ bêd± zapewne nie tylko dzieci) w którym bêd± do wygrania atrakcyjne nagrody. Ka¿dy odwiedzaj±cy stronê bêdzie móg³ skorzystaæ z interaktywnych map na których bêdzie móg³ wyszukaæ interesuj±ce go instytucje i obiekty. Je¿eli kto¶ bêdzie mia³ tylko ochotê bêdzie móg³ prowadziæ swój internetowych pamiêtnik, czyli b³oga, lub wys³aæ internetow± kartkê pocztow± do znajomych., a je¿eli zajdzie taka potrzeba samodzielnie napisze i opublikuje bezp³atnie og³oszenie drobne. Ponadto zamieszczony na stronie kalendarz u³atwi zapoznanie siê z planem imprez kulturalnych i repertuarem kina. Oczywi¶cie nie zabraknie miejsca w którym znajdziecie archiwalne wydania „Okolic najbli¿szych". Kolejne dzia³y ukazywaæ siê bêd± sukcesywnie.

Wymienione powy¿ej elementy witryny www.okolicenajblizsze.pl nie s± jedynymi. Znajdziecie tam du¿o wiêcej dzia³ów, które, jeste¶my o tym przekonani, przypadn± Wam do gustu.

Na zakoñczenie pragniemy podziêkowaæ Tobie Czytelniku za te wspólnie spêdzone lata, za te sto dwadzie¶cia numerów, za te tysi±ce artyku³ów, za listy, telefony i uwagi. Dziêkujemy!

Nie mówimy do widzenia. Mówimy do zobaczenia na www.okolicenajblizsze.pl.

Zespó³ redakcyjnyadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=224