www.schwiebus.pl

:: Gorzów w dokumentach archiwalnych
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 12:57:30)

Gorzów w dokumentach archiwalnych

Radio Zachód
29 czerwca 2007 r.

129 archiwalnych dokumentów z historii Gorzowa bêdzie mo¿na obejrzeæ na wystawie w gorzowskim Spichlerzu. To wyj±tkowa okazja, bowiem rzadko zdarza siê, by oryginalne dokumenty wynoszone by³y poza mury Archiwum Pañstwowego.

-Papier nie lubi ¶wiat³a dziennego, wiêc sporadycznie jest pokazywany, a dodatkowo istotne s± wzglêdy bezpieczeñstwa. - mówi kierownik gorzowskiego Archiwum Dariusz Rymar. Na wystawie pokazane zostan± przede wszystkim orygina³y, choæ na przyk³ad w przypadku dokumentu lokacyjnego miasta z 1257 roku jest to niemo¿liwe, poniewa¿ dokument ten zagin±³. Bêdzie mo¿na obejrzeæ jego odpis z XVIII wieku.
Wernisa¿ wystawy "Gorzów w dokumentach archiwalnych" odbêdzie siê w dniu g³ównych obchodów jubileuszu 750-lecia Gorzowa, czyli w najbli¿szy poniedzia³ek o godzinie 18.00.

Agnieszka Dobosiewiczadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=223