www.schwiebus.pl

:: Historia na p³ytach
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 11:26:22)

Historia na p³ytach

Gazeta Lubuska
4 czerwca 2007 r.

S³ynne kroniki Zenona Piszczyñskiego maj± szansê ukazaæ siê z wydawnictwem Anna³y Z³otego Wieku III. Trwa ju¿ spisywanie ¿yciorysu filmowca.

Przez ostatni rok trwa³o zgrywanie kronik na twardy dysk komputera. Zajêcie to by³o bardzo czasoch³onne. Kronikê trzeba by³o wy¶wietliæ na ekranie z rzutnika. Problemy siê piêtrzy³y.

Najpierw wysiad³a lampa ze starego rzutnika. Poniewa¿ od dawna ju¿ siê ich nie produkuje, jedyn± szans± by³ zakup u¿ywanej. Uda³o siê. Wtedy wy¶wietlanie ruszy³o ponownie.

Obraz z ekranu by³ nagrywany za pomoc± kamery cyfrowej. Potem trafia³ do komputera. - I zaczyna³a siê jego obróbka, tak ¿eby mia³ jak najlepsz± jako¶æ - mówi dyrektor domu kultury Stanis³aw Mosiejko, który zaj±³ siê przygotowaniem wydania kronik na DVD.

Pierwsze by³y domki

Materia³ jest ju¿ przygotowany. - Jest gotowy do nagrywania go na p³yty DVD - zapewnia S. Mosiejko. Miros³aw Piszczyñski i Stanis³aw Mosiejko ustalaj± koñcow± wersjê wstêpu do ¿yciorysu Zenona Piszczyñskiego.


(fot. Tomasz Gawa³kiewicz)

Najstarsza czê¶æ kronik Piszczyñskiego zosta³a nagrana w 1964 r. Pokazuje budowê domków jednorodzinnych w ¦wiebodzinie. Najm³odsza bêdzie z 1981 r.

Teraz S. Mosiejko wspólnie z Miros³awem Piszczyñskim, synem Z. Piszczyñskiego przygotowuj± wstêp do ¿yciorysu ¶wiebodziñskiego filmowca.

Kroniki miejskie zostan± wydane na p³ycie DVD. - Projekt przewiduje do³±czenie ich do wydawnictwa Anna³y Z³otego Wieku III - dodaje S. Mosiejko.

Nagrywa³ ¿ycie

Z. Piszczyñski to barwna postaæ. Filmowa³ najwa¿niejsze dla miasta wydarzenia. Ale nie tylko. - Tato zrobi³ film z operacji w Lubuskim O¶rodku Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym - wspomina syn. Obraz trafi³ na s³ynny festiwal do Cannes.

Niestety dzi¶ M. Piszczyñski nie mo¿e odzyskaæ unikatowego na dzisiejsze czasy filmu. - Ojciec nagrywa³ te¿ filmy z operacji, które s³u¿y³y jako materia³ instrukta¿owy - mówi M. Piszczyñski.

Kroniki Piszczyñskiego zawieraj± równie¿ koncert Czes³awa Niemena, którym zainaugurowano zbiórkê pieniêdzy na budowê miejskiego basenu. Filmy pokazuj± te¿ etapy Wy¶cigu Pokoju, miejskie zabawy i festyny. - To kawa³ ciekawej historii miasta - mówi S. Mosiejko.

Syn czêsto wspomina nagrywanie z ojcem. - Nosi³em za nim taki wielki akumulator, ciê¿ki jak diabli, zdarza³o siê, ¿e wylewa³ siê z niego p³yn i wypala³ dziurê w spodniach, matka krzycza³a wtedy na ojca, gdzie mnie ci±ga - opowiada M. Piszczyñski.

Kronikarskie tradycje Piszczyñskiego kontynuuje S. Mosiejko. Od wielu ju¿ lat nagrywa wszystko, co dzieje siê wa¿nego w mie¶cie. Dziêki temu kroniki dalej powstaj±, choæ by³a wieloletnia przerwa w ich tworzeniu. A mi³o¶nikom filmu marzy siê po cichu reaktywacja stowarzyszenia filmowców w mie¶cie.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=221