www.schwiebus.pl

:: Widoczny i w nocy
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-30 11:04:59)

Widoczny i w nocy

Gazeta Lubuska
15 maja 2007 r.

Ratusz - po przebudowie placu Jana Paw³a - zostanie efektownie pod¶wietlony od spodu. Ratusz sam w sobie jest ju¿ efektowny. Pod¶wietlenie tylko z pewno¶ci± doda mu uroku...

Wielki remont centrum nadal trwa. Firma skoñczy³a ju¿ najpowa¿niejsz± czê¶æ prac, czyli wymianê starej kanalizacji deszczowej. Konieczne okaza³o siê te¿ utwardzenie pod³o¿a placu.

- Zdecydowali¶my siê, ¿e tu¿ po remoncie zadbamy o wizualn± stronê rynku - informuje wiceburmistrz Krzysztof Tomalak.

G³ównym tego punktem bêdzie o¶wietlenie ratusza. I to nie byle jakie! Reflektory zostan± zamontowane w chodniku u podstawy budowli. Bêdzie wiêc o¶wietlona od do³u do góry.

Wygl±da przepiêknie

- Pierwsze próby ju¿ by³y. Halogeny zamontowano w trzech ró¿nych miejscach. Potem noc± obserwowali¶my efekt. Ratusz wygl±da przepiêknie, dziêki o¶wietleniu rynek noc± znacznie zyskuje na atrakcyjno¶ci - dodaje wiceburmistrz.


(fot. Mariusz Kapa³a)

O¶wietleniem oraz jego monta¿em zajmie siê zielonogórska firma. To ona zaproponowa³a gminie takie rozwi±zanie.

- A my dopiero po próbach zdecydowali¶my siê do³±czyæ ten punkt do remontu placu Jana Paw³a II - przyznaje Tomalak. Ostatecznie rozb³y¶nie kilkana¶cie punktów o¶wietlaj±cych zabytek.

Potrzebny remont

Informacja, ¿e ratusz zostanie o¶wietlony z pewno¶ci± cieszy. Ale nie raduje fakt, ¿e obiekt nadal nie doczeka³ siê remontu. Chocia¿ od dawna o tym siê mówi.

- Faktycznie, siedziba rady miejskiej nie wygl±da zbyt efektownie, ale noc± w o¶wietleniu tego na szczê¶cie nie widaæ - mówi wiceburmistrz.

Gmina sama nie jest w stanie pokryæ kosztów remontowych zabytkowego obiektu. - Potrzeba na to ok. dwóch milionów z³otych - wyja¶nia Tomalak.

Trzeba wymieniæ stolarkê okienn±. Wzmocnienia wymagaj± stropy, bo ciê¿ki dach robi swoje. Konieczna jest te¿ wymiana starej, zniszczonej elewacji.

Niezbêdne bêdzie sprawdzenie stabilno¶ci pod³o¿a, na którym stoi ratusz. Od dawna wiadomo, ¿e budynek opiera siê na g³azach. Zdarza³o siê ju¿, ¿e osiada³. Wtedy zamontowano specjalne szkie³ka, które mia³y sygnalizowaæ dalsze osiadanie budowli. Na szczê¶cie na razie s± one nienaruszone.

Gmina planuje wykorzystaæ na remont fundusze Unii Europejskiej. - Wk³ad w³asny mamy zabezpieczony - zapewnia Tomalak. Na razie nie ma jednak unijnych pieniêdzy. I jeszcze dok³adnie nie wiadomo, kiedy bêd±.

- Podejrzewam, ¿e w ci±gu dwóch najbli¿szych lat uda siê przywróciæ dawn± ¶wietno¶æ zabytku - mówi wiceburmistrz.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=220