www.schwiebus.pl

:: Zostaje po staremu
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-28 19:19:07)

Zostaje po staremu

Gazeta Lubuska
26 lutego 2007 r.

Pod ratuszem na pewno nie bêd± je¼dziæ samochody osobowe

Remont placu przed ratuszem trwa, na szczê¶cie zima nie utrudnia robót budowlanych (fot. Ryszard Poprawski)

Na rynek wjad± tylko auta dostawcze, a ulice zostan± oddzielone od placu przy ratuszu innym kolorem kostki. To efekt uzgodnieñ mieszkañców z burmistrzem.

Od kilku miesiêcy mieszkañcy rynku starali siê wyperswadowaæ w³adzom miasta chêæ zmian w okolicy ratusza. I nie ma siê im co dziwiæ. Chodzi³o o wpuszczenie na rynek samochodów. Dok³adnie w dwie jego czê¶ci. To wywo³a³o oburzenie ludzi.

Blokada niemo¿liwa

Zdaniem burmistrza Dariusza Bekisza zmiana wprowadzi³aby ³ad w ruchu na rynku. - Teraz jest tam wolna amerykanka, auta je¿d¿± jak chc± - t³umaczy³ powody zmian szef gminy.

Takie wyja¶nienie nie trafia³o do mieszkañców. Byli przekonani, ¿e ha³as i spaliny bêd± utrudniaæ im ¿ycie i wypoczynek po ca³odziennych zajêciach.

Drug± podnoszon± spraw± by³o bezpieczeñstwo. Mieszkañcy rynku byli przekonani, ¿e auta pod ich oknami zwiêksz± ryzyko potr±ceñ. Tego samego zdania byli policjanci. Wydali negatywn± opiniê na temat zmian ruchu pod ratuszem. Decyzjê t³umaczyli w³a¶nie wzglêdami bezpieczeñstwa.

Mieszkañcy nie rozumieli, dlaczego w³adza chce zmian pod ich domami. Podkre¶lali, ¿e wiele miast d±¿y do zamkniêcia starówek dla ruchu samochodów, chc±c aby sta³y siê miejscem spacerów.

Poprzedni starosta Ryszard Szafiñski nie wyda³ pozwolenia na wprowadzenie ruchu w rynek. Ku rado¶ci mieszkañców na jaki¶ czas zablokowa³ plany. Magistrat odwo³a³ siê od decyzji do wojewody, a ten stwierdzi³, ¿e starosta nie mo¿e zakazaæ zmian w ruchu samochodów.

Obecny szef powiatu Zbigniew Szumski zapewni³, ¿e nie ma podstaw do blokowania zmian. Wtedy bomba wybuch³a jeszcze raz. D. Bekisz podkre¶la³, ¿e zmiany na rynku bêd± takie jak zapowiada³ wcze¶niej. Oburzonych ludzi uspokajano, ¿e decyzja nie zostanie podjêta bez ich g³osu. Dopiero po roku mieli siê wypowiedzieæ, co s±dz± na temat zmian. Ju¿ wiadomo, ¿e bêdzie inaczej.

Bez zmian

Na spotkaniu burmistrza Bekisza z mieszkañcami pl. Jana Paw³a II nie uda³o siê przekonaæ ludzi do zmian. - Wszystko zostaje po staremu - mówi szef gminy.

Oznacza to, ¿e auta osobowe nie bêd± tu mog³y je¼dziæ. Dwie drogi jednak powstan±. Burmistrz uspokaja, ¿e nie bêd± to jezdnie wylewane z asfaltu. - Zostan± wyznaczone kostk± brukow± w innym kolorze, czym oddzielimy je od reszty placu - dodaje D. Bekisz. Tym samym utrzymana zostanie za³o¿ona wcze¶niej estetyka w okolicy ratusza.

Na rynek wjad± auta dostawcze dowo¿±ce towar do sklepów. Ale tak jest i dzi¶. W tej sprawie mieszkañcy nie maj± zastrze¿eñ. T³umacz±, ¿e rozumiej± potrzeby handlowców.

Remont placu trwa. Po jego zakoñczeniu, mniej wiêcej latem, rynek zyska nowy wygl±d. Stare i spêkane betonowe p³yty zast±pi elegancka, ale jednocze¶nie skromna kostka granitowa. Pojawi± siê nowe latarnie i ³aweczki w stylu retro. Przed wej¶ciem do ratusza na deptaku pojawi siê miejski herb. Zostanie te¿ wykonana nowa kanalizacja deszczowa.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=210