www.schwiebus.pl

:: Tortury dla turystów
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-28 19:06:54)

Tortury dla turystów

Gazeta.pl
21 lutego 2007 r.

Hiszpañski osio³, ko³yska, ³o¿e, fotel kojarz± siê raczej dobrze. Zmienimy zdanie, gdy zobaczymy je we w³a¶nie otwartym muzeum tortur w Zielonej Górze.Pieniek kata w muzeum tortur. Fot. Marcin Olejniczak

Kat musia³ byæ skuteczny. Za pierwszym razem g³owê ¶cinali tylko profesjonali¶ci. Je¿eli jaki¶ kat nie zrobi³ tego w siedmiu próbach, traci³ posadê. Zanim dosz³o do egzekucji, oskar¿onego poddawano torturom.

Jak torturowano kilka wieków temu, widzimy w piwnicach zielonogórskiego muzeum przy al. Niepodleg³o¶ci. Mamy tu maski haniebne, ¿elazn± dziewicê, fotel czarownic naszpikowany kolcami. To g³ówne atrakcje Muzeum Dawnych Tortur. Wprawdzie w Polsce istniej± ju¿ podobne ekspozycje, m.in. w warszawskim Barbakanie czy w Krakowie, zielonogórska jednak jest najwiêksza i jako jedyna ma w nazwie "muzeum".

Dwa lata trwa³ remont i adaptacja piwnic, które przez pó³ wieku by³y zawilgocon± rupieciarni±. Wydano 800 tys. z³. - Teraz bêd± tu wali³y t³umy - twierdzi Andrzej Zalopany, metaloplastyk z Ko¿uchowa, twórca ok. 30 eksponatów. Na co dzieñ zajmuje siê te¿ wykuwaniem zbroi, tarcz i mieczy rycerskich. Wymy¶li³ te¿ pami±tkê z muzeum: katowski topór wbity w pieniek na drewnianej podstawce. Jak t³umaczy Zalopany, najwiêksz± trudno¶ci± by³o znalezienie dokumentacji, wed³ug której mo¿na by³o zrekonstruowaæ narzêdzia. - S± tylko dwie ksi±¿ki na ten temat. Stara³em siê jednak jak najdok³adniej odtworzyæ ich kszta³t, a nawet wagê. Wszystko jest kute i wypalane rêcznie - mówi. - Robi³em je pojedynczo, ale dopiero teraz, gdy s± po³±czone w logiczn± ca³o¶æ, robi± wra¿enie.

W piwnicach panuje pó³mrok. Dodano ³uki w przej¶ciach, chodniki wy³o¿ono ceg³±, odkuto tynk. Na ¶cianach wisz± grafiki Roberta Jurgi ze scenami z procesów i egzekucji. W innym miejscu manekiny odgrywaj± s±d nad czarownic±. Andrzej Toczewski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubuskiej, opowiada, ¿e najtrudniej by³o znale¼æ kogo¶, kto by wypcha³ szczury. Ale uda³o siê. Co jaki¶ czas mo¿na te¿ z g³o¶ników us³yszeæ krzyki skazanych.

Sol± ekspozycji s± oryginalne eksponaty, m.in. ksiêga protoko³ów z procesów czarownic w Zielonej Górze, kuna na szyjê i ³añcuch z dawnego prêgierza, kajdany i 12-kilogramowe kamienie z piaskowca nak³adane na szyje oszustom i k³ótliwym przekupkom. - Chocia¿by dla naszych kamieni hañbi±cych warto by³o zrobiæ to muzeum. Nawet Muzeum Tortur w Wiedniu chcia³o je wypo¿yczyæ - chwali Toczewski.

Muzeum wedle autorów ma przyci±gn±æ turystów z Niemiec. - Robimy kampaniê promocyjn± za Odr±. Niemcy maj± swoje muzea tortur m. in. w Brandenburgu, ale my¶lê, ¿e nasze te¿ ich zaciekawi - t³umaczy dyrektor.

Obok muzeum tortur w piwnicach wkrótce powstanie te¿ muzeum wina, które zajmie 300 m kw. W przysz³o¶ci dobudowane zostanie nowa czê¶æ muzeum z ty³u obecnego budynku. Wed³ug planów dyrektora znajdzie siê tam miejsce dla Muzeum Przesiedlonych i Osadnictwa, Muzeum Miasta i Regionu oraz ekspozycja Z³otego Grona, która teraz jest w magazynach.

Beata Tokarzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=209