www.schwiebus.pl

:: Eksponaty spod autostrady A-18
Artyku dodany przez: schwiebu (2007-06-18 21:53:02)

Eksponaty spod autostrady A-18

Gazeta.pl
2007-06-18

Archeolodzy przebadali przebieg odcinka po³udniowej autostrady A18 Olszyna - Golnice. Plon wykopalisk zobaczymy w muzeum archeologicznym w podzielonogórskiej ¦widnicy. - Nasz region by³ traktowany jako tzw. pustki osadnicze. Badania archeologiczne na drogach jednak przewarto¶ciowa³y wiedzê o osadnictwie pradziejowym - mówi Alina Jaszewska, koordynator i wspó³wykonawca badañ.

W wykopaliskach w ci±gu ostatnich czterech lat wziê³o udzia³ blisko stu archeologów i studentów. Przekopano 27 ha. Do najbardziej interesuj±cych odkryæ nale¿± relikty osadnictwa ludno¶ci kultury ³u¿yckiej z epoki br±zu. Badacze wydobyli setki naczyñ, m.in. przystawki grobowe. Odkryto tak¿e ¶lady osad zwi±zanych z produkcj± metalurgiczn±, tzw. piecowiska.

Wystawê archeologów mo¿na ogl±daæ w muzeum w ¦widnicy od ¶rody 20 czerwca. Otwarcie o godz. 13.adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=206