www.schwiebus.pl

:: Najazd na Ratusz
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-12-16 22:49:12)

Najazd na Ratusz

Schwiebus.pl
5 grudnia 2006 r.

Nie przypadkiem temat modernizacji Placu Jana Paw³a II wci±¿ powraca w tocz±cej siê zbyt pó¼no dyskusji. Czy jednak nic nam nie zosta³o jak tylko przygl±daæ siê realizacji nie zrozumia³ych dla wielu pomys³ów wpuszczenia ruchu pojazdów pod Ratusz? Zawsze jest kilka mo¿liwo¶ci, potrzebne s± tylko chêci wys³uchania siê nawzajem.

O planach akcji informacyjnej Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin mogli¶my niestety tylko przeczytaæ na stronie (www.praworzadny.swiebodzin.pl), ale nie poddajemy siê. Bol±czk± ka¿dej lokalnej spo³eczno¶ci jest tak naprawdê brak jakiegokolwiek zainteresowania istotnymi problemami w³asnego otoczenia. Co wiêcej. Okazuje siê, ¿e pomimo licznie ukazuj±cym siê doniesieniom prasowym o spornej sprawie nowej organizacji ruchu wokó³ Ratusza wci±¿ wiêkszo¶æ mieszkañców wie niewiele a najczê¶ciej nie wie nic! Maj±c nadziejê na rozbudzenie wiêkszego zainteresowania spraw± wychodzimy 17 grudnia pod Ratusz z ulotkami informuj±cymi o planowanym kszta³cie modernizacji placu. Kiedy padaj± pytania „Jakie obecnie kroki podejmuj± obaj Radni wywodz±cy siê ze Stowarzyszenia Praworz±dny ¦wiebodzin aby zapobiec ruchowi samochodowemu wokó³ ratusza?” - nie mogê siê wypowiadaæ w ich imieniu – zapewne zrobi± to sami, ale mogê napisaæ co jest mi wiadomo na ten temat.

Przede wszystkim nale¿y zacz±æ od tego, ¿e pierwsza informacja podana do publicznej wiadomo¶ci trafi³a do mnie przez Gazetê Lubusk± 4 stycznia 2006 r. Zak³adam, ¿e w tym samym czasie wielu innych mieszkañców naszego miasta dowiedzia³o siê z tego samego ¼ród³a po raz pierwszy o planowanym kszta³cie inwestycji.

Problemem jest to czego tak naprawdê siê wtedy dowiedzieli¶my, a czego nie.

Z tego co pan redaktor Gazety Lubuskiej us³ysza³ od wiceburmistrza, mogli¶my przeczytaæ, ¿e:

"(...) Zostanie zerwana ca³a nawierzchnia na rynku. Z uliczek dochodz±cych do rynku znikn± betonowe p³yty. Teraz prawdopodobnie granit wróci pod ratusz. Zostan± te¿ wymienione latarnie miejskie. W centrum ju¿ s± nowe lampy, w stylu retro. Teraz pojawi± siê te¿ na ul. Wiejskiej, G³owackiego i Górnej. Magistrat uporz±dkuje równie¿ sieæ kanalizacji deszczowej. Zadba te¿ o zieleñ (...)"

Có¿ wiêcej jak tylko siê cieszyæ, ¿e w koñcu doczekamy siê piêknego rynku.

W tym samym tonie utrzymany zosta³ kolejny artyku³ Gazety Lubuskiej z 22 kwietnia 2006 r. który podawa³ mniej wiêcej te same informacje:

"Kostka brukowa, nowe ³aweczki i stylowe latarnie (...) Plac Jana Paw³a II wypiêknieje! Do koñca roku plac dooko³a ratusza bêdzie nareszcie ³adny i estetyczny - zapewnia wiceburmistrz (...) Teraz przygotowywany jest projekt nowego wygl±du placu Jana Paw³a II. Wiadomo, ¿e dooko³a siedziby rady miejskiej wy³o¿ona bêdzie kostka brukowa. (...) Teraz bruk zast±pi nieestetyczny beton (...) Zanim zostanie po³o¿ony granit, wymienione bêdzie pod³o¿e. Plac roz¶wietl± nowe lampy z czterema kloszami. Bêd± stylizowane na stare latarnie. Miasto wymieni te¿ kosze na ¶mieci, swoim wygl±dem maj± one nawi±zywaæ do dawnego wygl±du okolic ratusza. Po remoncie mieszkañcy bêd± mogli usi±¶æ na nowych, eleganckich ³awkach. Zmiany na rynku zosta³y uzgodnione z konserwatorem zabytków. Niestety nie wyda³ on zgody na nasadzenia zieleni na placu. Ale magistrat znalaz³ wyj¶cie. - W kilku miejscach stan± wielkie donice z piachem, w których bêd± ros³y drzewka (...) Wymiana koski brukowej dojdzie a¿ do ulic G³owackiego, Wiejskiej i Górnej. Tam nawierzchniê ju¿ wymieniono(...) Poznañskie biuro przygotowuje równie¿ dokumentacjê remontu ratusza (…)."

"Poznañskie biuro" prawdopodobnie realizowa³o w tym czasie kolejny projekt zlecony przez nasz magistrat, a my cieszyli¶my siê z perspektywy modernizacji nawierzchni wokó³ Ratusza.

Maj piêkny i pachn±cy przynosi³ nam za po¶rednictwem Radia Zachód i lokalnego tygodnika Dzieñ za Dniem potwierdzenia wcze¶niejszych, ju¿ znanych nam za³o¿eñ z pewno¶ci± mocno zaawansowanego w konstrukcji i docieraniu szczegó³ów projektu. W jednym z artyku³ów tygodnika Dzieñ za Dniem z 10 maja mogli¶my siê dowiedzieæ o tym, ¿e:

"(...) ustalono realizacjê dwóch projektów, które zak³adaj± przygotowanie dokumentacji technicznej odnowienia ratusza i sporz±dzenie Lokalnego Planu Rewitalizacji ¦wiebodzina”, ¿e zbierane s± informacje ze wszystkich instytucji i tworzony jest program przydatny dla ca³ego miasta."
– cokolwiek mia³oby to znaczyæ, dalej dowiadujemy siê z relacji od pracownika Biura Zarz±dzania Funduszami Europejskimi magistratu:
„Tworzenie programu musi przynie¶æ przede wszystkim poprawê warunków ¿ycia mieszkañców. St±d zbieramy szczegó³owe dane z Powiatowego Urzêdu Pracy, policji i innych instytucji. Dopiero pó¼niej nast±pi± konsultacje spo³eczne, z których wynikn± konkretne oczekiwania i pomys³y mieszkañców.”

KONSULTACJE SPO£ECZNE! Dlaczego nikt wcze¶niej w magistracie nie wpad³ na pomys³ ¿eby przeprowadziæ konsultacje spo³eczne dotycz±ce planowanej zmiany wizerunku Placu Jana Paw³a II?

Kiedy w grê wchodziæ maj± pieni±dze unijne kto¶, gdzie¶ tam w Brukseli pomy¶la³ o tym, ¿eby "ich" pieni±dze wydawane by³y tak¿e po my¶li bezpo¶rednio zainteresowanych – nas, mieszkañców. Ale kiedy magistrat ma wydaæ 2 229 850,80 z³ naszych, w³asnych, gminnych pieniêdzy nasze zdanie ju¿ siê nie liczy. Zostali¶my potraktowani jak stado baranów, którym kiedy decyzje zapad³y do ¿³obów podano i niech siê ciesz±, ¿e maj± gdzie hasaæ. Nasze zdanie siê nie liczy.

"Zielone ¶wiat³o (dla piêkniejszego ¦wiebodzina) pojawi³o siê na pocz±tku tego roku, kiedy zosta³ rozstrzygniêty przetarg. Prace maj± siê rozpocz±æ w okresie letnim a zakoñczyæ zim± – Plac Jana Paw³a drugiego traktujemy jako wizytówkê miasta – mówi wiceburmistrz ¦wiebodzina Krzysztof Tomalak. Koszt wyniesie milion 400 tysiêcy z³otych. Projekt dotyczy równie¿ przebudowy ulicy Wiejskiej, Górnej i G³owackiego. Tam maj± powstaæ miêdzy innymi nowe miejsca parkingowe(…) „
Powy¿sz± informacjê podan± przez Radio Zachód w dniu 30 maja br. odebra³em z pewn± konsternacj±… Przetarg? Ju¿? Rozstrzygniêty? A mo¿e chodzi³o o przetarg na wykonanie projektu? Do dzi¶ nie wiem co im w tym „radijo” gra³o, ale w koñcu powo³ali siê na wiceburmistrza, wiêc co to mo¿e znaczyæ? Rzecz w tym, ¿e ju¿ w maju musia³ byæ znany „g³ównym konstruktorom” zamiar wprowadzenia ruchu ko³owego pod Ratuszem.

A gruch³o jak gromem z nieba dopiero w sierpniu. Najpierw niepewnie wychyli³o siê Radio Zachód podaj±c 19 sierpnia informacjê o jakim¶ znaku zapytania nad ¶wiebodziñskim ryneczkiem:

"Starostwo nie zgadza siê, by przez starówkê przeje¿d¿a³y samochody(…) Wprowadzenie sta³ego ruchu stwarza zagro¿enie dla pieszych, psuje charakter tego placu. Do tego dochodzi emisja spalin - mówi³ Starosta Szafiñski"
Jakie samochody?! Jaki ruch!? No i siê wyda³o! Misternie skrywany plan wylaz³ z worka, owies siê wysypa³, barany zbarania³y…
"Projekt zak³ada utworzenie nowych miejsc parkingowych oraz dróg jednokierunkowych z ulic Wiejskiej do Górnej przez Plac Jana Paw³a II i z G³owackiego do Rynkowej. Mia³yby te¿ pojawiæ siê specjalne zatoki dla pojazdów, które zatrzymywa³yby siê na przyk³ad przy sklepach. Ca³y ruch pieszy z ulicy 1 Maja w kierunku centrum nie zosta³by przeciêty(…)"
Tyle tytu³em wyja¶nieñ ze strony magistratu, nie padaj± ¿adne argumenty t³umacz±ce podjêcie takich a nie innych decyzji. Ani jeden.

Nie wolno mi jednak pomin±æ znanej nam argumentacji magistratu dla wprowadzenia pojazdów na rynek. 24 sierpnia Gazeta Lubuska cytuje nam wyja¶nienia Burmistrza:

"(…)Powsta³aby zatoczka dla aut nowo¿eñców i samochodów dowo¿±cych towar do sklepów na starówce. Nie ma co siê czarowaæ, samochody i tak wje¿d¿aj± na pl. Jana Paw³a II, kiedy tylko chc±, mieszkañcy nie przestrzegaj± wyznaczonych godzin. Lepiej wiêc to ubraæ w ramy prawne."
Co za ton. Czy to aby nie mia³o znaczyæ, ¿e lepiej jest zrobiæ dobrze przestêpcom drogowym je¿d¿±cym po placu ni¿ egzekwowaæ prawo?

Parafrazuj±c retoryczne pytanie Pana M. Noskowicza - redaktora Radia Zachód - ”(…) dlaczego dopiero teraz wychodzi sprawa ruchu samochodowego, skoro projekt modernizacji placu znany by³ obu stronom od dawna” mo¿na siê zapytaæ dlaczego w ogóle dowiedzieli¶my siê o maj±cym siê pojawiæ na rynku ruchu samochodowym? Dlaczego od stycznia ukrywano przed mieszkañcami ¦wiebodzina ten fakt? Nawet obrazki symuluj±ce wygl±d placu po modernizacji skrzêtnie unika³y spojrzeñ w kierunku planowanych uliczek. Czy¿by obawiano siê protestów lokalnej spo³eczno¶ci i ewentualnych reperkusji z tym zwi±zanych przed przyklepaniem przetargu? Nawet nieprzychylno¶æ wyborców przed listopadowymi wyborami nie t³umaczy³a takiego zachowania magistratu! Tak nie traktuje siê swojej spo³eczno¶ci.

W tym miejscu chcia³bym czê¶ciowo odpowiedzieæ na pytanie jednego z internautów o dzia³ania jakie podejmuj± radni Praworz±dnego ¦wiebodzina w wiadomej, spornej kwestii. Ju¿ za kilka dni poznamy tre¶æ pisemnej odpowiedzi Pana Burmistrza na interpelacjê Radnego Tomasza Macieckiego. Odpowied¼, o ile tylko nie bêdzie zbyciem pytaj±cego – ma wyja¶niæ wszystkie okoliczno¶ci powstania projektu, jego za³o¿eñ, kosztorysu wstêpnego. Wszak w maju inwestycja mia³a wynosiæ 1 400 000.00 z³, a w wyniku przetargu do którego zg³osi³a siê tylko i wy³±cznie jedna firma, 17 pa¼dziernika udzielono zamówienia bezkonkurencyjnej ofercie Przedsiêbiorstwa Produkcyjno-Us³ugowo-Handlowego „STEINBUDEX-J.M.” ze ¦widnicy za cenê 2 229 850,80 z³. Ale przede wszystkim mamy siê dowiedzieæ czarno na bia³ym jakie by³o uzasadnienie dla wprowadzenia ruchu ko³owego. Czy poznamy argumenty którymi powinien by³ nas przekonywaæ Pan Burmistrz jeszcze przed zleceniem wykonania projektu modernizacji? Mam nadziejê, ¿e w³a¶nie tak bêdzie. Tak bêdzie lepiej dla naszej lokalnej demokracji.

Robert Ziach
16 grudnia 2006 r.Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09
Konsultacje spo³eczne lokalnego programu rewitalizacji ¦wiebodzina /2006/09
Odnówmy kamienice! /2006/09
Na bruk nie wjedziesz /2006/09
Nowa twarz rynku /2006/10
A mia³o byæ tak piêknie /2006/12
Auta pojad± po rynku /2006/12
A jednak! Auta pojad± po Rynku /2006/12
Ulice pod Ratuszem?! /2006/12
Najazd na Ratusz /2006/12
Plac w przebudowie /2006/12adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=191