www.schwiebus.pl

:: Piec sprzed 400 lat odkryty w Sulechowie
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-12-01 14:32:17)


Piec sprzed 400 lat odkryty w Sulechowie

Gazeta.pl
01 grudnia 2006 r.

Archeolodzy w rynku w Sulechowie odkryli spalony dom z zachowanym w dobrym stanie piecem, pokrytym kaflami garnkowymi.

Do tego znale¼li ceramikê, figurki, monety, w³ócznie. Znaleziska pochodz± z prze³omu XVI i XVII w.

- Istnia³a tu wcze¶niej stara zabudowa, ukryta pod fundamentami pó¼niejszych domostw - opowiada Piotr Dziedzic, archeolog z Muzeum Archeologicznego w ¦widnicy. Dom pochodzi z po³owy XVI stulecia, kiedy ogieñ strawi³ ca³e miasto. Badana przez naukowców parcela prowadzi³a w stronê zamku ksi±¿êcego. W latach 90. mie¶ci³o siê tu targowisko miejskie. - Ciekawym okazem jest rzadki przyk³ad pieca, pokrytego unikatowymi kaflami garnkowymi. Jest bardzo dobrze zachowany - cieszy siê Dziedzic. To najstarsze typy spotykanych kafli. Oprócz spalonego domu naukowcy odnale¼li jeszcze trzy terakotowe figurki. Najlepiej zachowana jest figurka Matki Boskiej z Dzieci±tkiem. Druga, nagi, le¿±cy mê¿czyzna, ma utr±con± g³ówkê. Najbardziej zniszczona jest figurka kobiety w sukni. Oprócz terakoty odkryto kilkana¶cie tysiêcy fragmentów ceramiki, srebrne i miedziane monety, koñskie podkowy i w³ócznie.

Eksponaty z Sulechowa za kilka miesiêcy, po renowacji zobaczymy w Muzeum Archeologicznym w ¦widnicy.

olzaadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=186