www.schwiebus.pl

:: Dekret mianowania administratora dekanatu ¶wiebodziñskiego (1842)
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-11-26 22:49:30)


Dekret mianowania administratora dekanatu ¶wiebodziñskiego (1842)
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie Nr 10 [178] pa¼dziernik 2006 r.

Ksi±dz Karol Woitschek pe³ni³ funkcjê proboszcza w O³oboku w latach 1842-1869. Poniewa¿ by³y problemy z obsad± stanowiska administratora (dziekana) okrêgu ¶wiebodziñskiego, zosta³ on wybrany tak¿e na to stanowisko. W ten sposób po³±czy³ w swoich rêkach obie funkcje. By³a to nastêpnie czêsta praktyka, np. ks. Ulrich, proboszcz w Radoszynie, by³ dziekanem w latach 1869-1885; zast±pi³ go na tym stanowisku ks. Gutsche, proboszcz z Opalewa.
Poni¿szy dokument sk³ada siê z dwóch czê¶ci. Pierwsza („dekret") to tzw. czê¶æ adresowa, druga zawiera w³a¶ciw± tre¶æ. Obie s± rodzajem formularza, który wype³niano konkretnymi danymi w konkretnej sytuacji. Mo¿liwe, ¿e nastêpnie zosta³ on wszyty do ksiêgi urzêdowej lub oficjalnej ksiêgi ko¶cielnej, na co wskazywa³by ¶lad oberwania lewej krawêdzi.

Dekret [dla] okrêgu administracyjnego archiprezbiteratu[1] ¶wiebodziñskiego na rzecz czcigodnego Pana Karola Woitscheka, administratora parafii w O³oboku

Od urzêdu wikariusza kapitulnego[2] w [sprawach] duchowych diecezji [wroc³awskiej]

Pan Karol Woitschek, wybrany na administratora (parafii) w okrêgu administracyjnym archiprezbiteratu ¶wiebodziñskiego, [zostaje] tym¿e [dokumentem] obecnie zatwierdzony i nakazuje siê aby, czyni±c nale¿ycie zado¶æ urzêdom, w nim z tej przyczyny [urzêdy owe] zosta³y z³±czone; przeto ten¿e bêdzie móg³ siê cieszyæ odpowiednimi uprawnieniami urzêdu okrêgu [dekanalnego].
Dane we Wroc³awiu 25 maja 1842.
(trzy w³asnorêczne podpisy oraz pieczêæ op³atkowa administratora diecezji wroc³awskiej)


¬ród³o: zbiory Muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie; t³um. T. Ka³uski, M. Nowacki

[1] tj. dekanatu
[2] wikariusz kapitulny pe³ni³ obowi±zki biskupa w czasie, gdy diecezja nie posiada³a ordynariusza (biskup wroc³awski hr. Sedlnicki zrezygnowa³ z tej funkcji w 1840 r., a nastêpnie przeszed³ na protestantyzm); urz±d ten sprawowa³ w tym czasie ks. kanonik Ritter; nowy biskup zosta³ wybrany dopiero w 1843 r.

Z dawnych kronik i dokumentów.
Opracowanie Adam Gonciarz, Marek Nowacki.adres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=185