www.schwiebus.pl

:: Sensacje spod ziemi
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-11-26 18:13:58)

Sensacje spod ziemi

Gazeta Lubuska
30 pa¼dziernika 2006 r.

Na ulicy Kopernika archeolodzy odkryli ¶lady XV-wiecznego domostwa i stare narzêdzia. Jak ¿yli wtedy... sulechowianie?

- Najstarsze znalezisko to ¶lady po XV-wiecznym domostwie - opowiada archeolog z Zielonogórskiej Pracowni Archeologiczno-Konserwator-skiej Piotr Wawrzyniak. Obok s± fundamenty domów z XVI i XVII w. Jak mieszali wtedy ludzie? Izba mia³a 2 x 4 m. W ¶rodku odkryto przedmioty codziennego u¿ytku. - Spalony zamek, gwo¼dzie, kafle z pieca - wymienia P. Wawrzyniak. Domostwa z tego okresu by³y jednocze¶nie warsztatami pracy, st±d ró¿norodno¶æ przedmiotów.

Wykopaliska skoñcz± siê lada dzieñ. Pozostanie po nich dokumentacja oraz opisane znaleziska z fotografami. - Dla nas to kolejna wa¿na informacja o mie¶cie - podkre¶la Marek Maækowiak z biura promocji gminy.

To nie pierwsza archeologiczna ciekawostka w mie¶cie. Przed kilkoma miesi±cami na ul. Brama Piastowska trafiono na pozosta³o¶ci warsztatu rymarskiego. ¦wiadczy³y o tym resztki skór znalezionych w fundamentach. Archeolodzy odnale¼li równie¿ wiele narzêdzi rymarskich sprzed wieków.

Kilka lat wcze¶niej sensacyjnego odkrycia dokonano w rejonie ul. Handlowej. Podczas prac ziemnych trafiono na dzban z monetami. Niestety, wiele z nich natychmiast znik³o. Pojawia³y siê pó¼niej na czarnym rynku. Ta czê¶æ, któr± uratowano, trafi³a do zbiorów muzeum Regionalnego w ¦wiebodzinie.

- Sulechów to bardzo stare miasto, pierwsze wzmianki o nim u niemieckich kronikarzy pojawiaj± siê ok. 1250 r. - mówi. By³ tu zamek, zosta³y po nim ruiny przylegaj±ce do remontowanego zboru ariañskiego. To ¶wiadczy, ¿e osada w tym miejscu by³a ju¿ du¿o wcze¶niej. St±d przypuszczenie, ¿e ziemia skrywa jeszcze wiele sensacji.

Piotr Jêdzura
0683248813
pjedzura@gazetalubuska.pladres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=182