www.schwiebus.pl

:: Skarb na dnie
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-08-31 21:50:04)

Skarb na dnie

Gazeta Lubuska
31 lipca 2006 r.

Nawet 1200 lat mo¿e mieæ rybacka ³ód¼ - tzw. d³ubanka, któr± odkryto w jednym z pszczewskich jezior. Po wydobyciu i zbadaniu zosta³a ponownie zatopiona.

Na dwie ³odzie natrafili nurkowie z pszczewskiego klubu Piklejka. - Pierwsza le¿a³a na g³êboko¶ci oko³o siedmiu metrów. By³a ca³kowicie przykryta mu³em, spod którego wystawa³ tylko dziób - mówi Jerzy Horski. Wydobyciem ³odzi kierowa³ dr Waldemar Ossowski z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdañsku. - To tzw. d³ubanka, czyli rodzaj rybackiej ³odzi wydr±¿onej w pniu drzewa. Pochodzi z wczesnego ¶redniowiecza. Do tej pory na terenie Polski odkryto tylko sze¶æ takich ³odzi. Ta jest wyj±tkowa, bo wyd³ubano j± z sosny, podczas gdy pozosta³e s± dêbowe - mówi naukowiec.

Jezioro ¶ci¶le tajne

£ód¼ ma 4,05 m. d³ugo¶ci i 44 cm. szeroko¶ci. Po zmierzeniu i pobraniu próbki zosta³a zatopiona w jeziorze. - Na powietrzu po kilku dniach by siê rozesch³a i rozpad³a. W tym przypadku mu³ i woda to najlepsze ¶rodki konserwuj±ce - t³umaczy Jarmila Kaczmarek z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.
£ód¼ mo¿e mieæ nawet 1200 lat. Jej wiek precyzyjnie okre¶l± badania pobranej próbki. Podkre¶laj±, ¿e to pierwsza ³ód¼ z tego okresy odnaleziona w Lubuskiem. Dlatego prosz± o niepodawanie w "GL" nazwy jeziora. - Jest zbyt cenna, ¿eby mia³a zostaæ zniszczona lub wydobyta przez poszukiwaczy skarbów - t³umaczy dr Ossowski.

Chc± odrestaurowaæ ³ód¼

Druga z wydobytych ³odzi pochodzi z okresu od XVI do XVIII w. Równie¿ ona po wydobyciu i zbadaniu zosta³a w pi±tek zatopiona w jeziorze. Wójt Pszczewa Waldemar Górczyñski chce jednak wydobyæ starsz± z ³odzi, odrestaurowaæ j± i wystawiæ w miejscowym muzeum. - To cenna inicjatywa - podkre¶la B³a¿ej Skaziñski z gorzowskiej delegatury Wojewódzkiego Urzêdu Ochrony Zabytków.

Dariusz Bro¿ekadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=169