www.schwiebus.pl

:: Ksiê¿ycowy krajobraz
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-08-31 19:30:27)

Ksiê¿ycowy krajobraz

Gazeta Dzieñ za Dniem
Wydanie Nr 20 [233] z dnia 24 maja 2006 r.
Od trzech lat archeolodzy poszukuj± ¶ladów przesz³o¶ci

Dziêki planom budowy autostrady A-2 w powiecie ¶wiebodziñskim, pracownie archeologiczne od niemal trzech lat prowadz± prace wykopaliskowe, zwane ratunkowymi. Bez autostrady nie by³oby bowiem ¿adnych robót w okolicach Jordanowa, Myszêcina i Wilenka.

W rejonie Jordanowa zabytków przesz³o¶ci poszukuje 4-osobowa ekipa z O¶rodka Naukowo-Konserwatorskiego w Poznaniu. Pomaga im oko³o 30 osób z okolicznych miejscowo¶ci, w tym z Jordanowa i Nowego Dworku. Grup± poszukiwaczy kieruje Piotr Pachulski. Dotychczas natrafiono na fragmenty osady z czasów kultury ³u¿yckiej oraz wczesno rzymskiej. Wykopano interesuj±ce i dobrze zachowane obiekty, a w¶ród nich dwa piece, paleniska i pochówek cia³ palnych. Znaleziono du¿o materia³u ceramicznego ¶wiadcz±cego o osadnictwie, trochê ko¶ci zwierzêcych, a tak¿e obiektów nowo¿ytnych z okresu od XVII do XIX w., m. in. fragmenty kafli, fajek.

W Myszêcinie archeolodzy dzia³aj± od maja 2005 roku. Przebadali ju¿ teren o powierzchni oko³o 2 ha, zamierzaj± spenetrowaæ jeszcze obszar o powierzchni oko³o 3 ha. Pracuje tu ekipa z Instytutu Archeologii PAN w Poznaniu, któr± kieruje Pawe³ Wiktorowicz. Przy robotach odkrywkowych, na ró¿nych stanowiskach badawczych, pracê ma oko³o 120 osób z terenu gminy. Kopacze znale¼li ¶lady osady z okresu kultury ³u¿yckiej i osadnictwa rzymskiego i schy³kowego paleolotu. Jest to zbiór oko³o 4 tys. od³upków krzemiennych i narzêdzi, w tym s± dwa zabytki, figurki, przypinacze do ubrañ, ³upki krzemienne z kultury hamburskiej.

wruzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=168