www.schwiebus.pl

:: Ciekawe znaleziska na wystawie w ¦widnicy
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-08-31 19:20:58)

Ciekawe znaleziska na wystawie w ¦widnicy

Gazeta.pl
21 czerwca 2006 r.

£u¿ycka chata sprzed 2800 lat i pochówek owcy to tylko niektóre eksponaty na nowej wystawie w Muzeum Archeologicznym w ¦widnicy

Wystawa w ¦widnicy pt. "Obwodnica Nowej Soli. Ratownicze badania archeologiczne", której otwarcie bêdzie w czwartek o godz. 13, to rezultat pó³rocznych badañ. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi³o je Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne.

Trwa³y one od lipca do grudnia 2005 r. Badaniami objêto 10 stanowisk, przez które wkrótce bêdzie przechodzi³a obwodnica. Przebadano obszar wielko¶ci ponad 15 ha. W badaniach uczestniczy³o 16 archeologów, 22 studentów archeologii i ponad 200 pracowników fizycznych. W trakcie badañ okaza³o siê, ¿e tereny wokó³ Niedoradza, gdzie miêdzy innymi koncentrowa³y siê badania, by³y zamieszka³e ju¿ 10 tys. lat temu.

- Na pocz±tku s±dzili¶my, ¿e mog± byæ to naczynia pochodz±ce z Pó³wyspu Iberyjskiego, kryte tzw. lustrem - mówi S³awomir Ka³agate, kierownik ekspedycji archeologicznej. - Okaza³o siê, ¿e to niezmiernie rzadko spotykane szkliwione naczynia, wytwarzane prawdopodobnie na terenie dzisiejszych Niemiec. Ich wiek ocenili¶my na 750 lat - dodaje.

Zastosowanie naczyñ, z wygl±du przypominaj±cych wazoniki, by³o ró¿norodne. Znajdowane nieraz przy ko¶cio³ach s³u¿y³y jako pojemniki na relikwie. Umieszczana w nich woda s³u¿y³a te¿ czasem do namaczania palców podczas tkania. Bywa³o te¿, ¿e zawiera³y specyficzne ma¶ci na ró¿ne dolegliwo¶ci.

Jedn± z najwiêkszych atrakcji wystawy jest rekonstrukcja cha³upy sprzed prawie trzech tysiêcy lat. Zbudowano j± w oparciu o dostêpne ¼ród³a archeologiczne dotycz±ce kultury ³u¿yckiej, tej samej, która pozostawi³a m.in. gród w Biskupinie. Chata w ca³o¶ci nie zmie¶ci³aby siê w pomieszczeniach muzeum, wiêc mo¿emy j± ogl±daæ w skali 1:2. Dziêki temu dowiadujemy siê, jak zbudowana by³a chata i czym zajmowali siê jej mieszkañcy.

- Budynek ten sk³ada³ siê z czê¶ci mieszkalnej, gdzie mog³o przebywaæ nawet kilkana¶cie osób, oraz czê¶ci gospodarczej dla zwierz±t hodowlanych. Ca³a osada mog³a liczyæ kilka takich cha³up - mówi szef ekspedycji. - To raczej nie byli wojownicy, nie natrafili¶my na ¿adne pozosta³o¶ci broni.

Inna ciekawostka wystawy to pochówek owcy, w ca³o¶ci przeniesiony z wykopalisk. To nietypowe znalezisko zwi±zane jest prawdopodobnie z rytua³ami religijnymi ludno¶ci kultury przeworskiej.

Oprócz tych eksponatów zostan± wystawione przedmioty codziennego u¿ytku, ozdoby i narzêdzia.

Jakub £ysakowski


Poszukiwani ochotnicy do ratowania zabytków

Gazeta.pl
25 czerwca 2006 r.

Ko¶cio³y, zamki i pa³ace czekaj± na wolontariuszy

Jeszcze tylko do koñca czerwca mo¿na sk³adaæ wnioski o udzia³ w miêdzynarodowym projekcie "Wolontariat w s³u¿bie zabytkom". Nie jest to jednak wolontariat w ¶cis³ym znaczeniu, bo Fundacja Krzy¿owa p³aci uczestnikom projektu, zapewnia im zakwaterowanie i wy¿ywienie.

Nie trzeba byæ mi³o¶nikiem historii, ¿eby zostaæ ochotnikiem. W³a¶ciwie jedynym wymogiem jest wiek - wolontariusz powinien mieæ od 18 do 26 lat. Warto te¿ znaæ jêzyk niemiecki lub angielski, bo pracuje siê w kilkuosobowym miêdzynarodowym zespole. W projekt s± równie¿ zaanga¿owani m³odzi ludzie z Czech i Niemiec.

Celem dzia³añ fundacji jest przede wszystkim u¶wiadomienie m³odym ludziom znaczenia ochrony zabytków kultury, architektury, przyrody i techniki, a tak¿e poznawania przesz³o¶ci z nimi zwi±zanej. M³odzie¿ ma mo¿liwo¶æ zdobycia do¶wiadczeñ, czêsto potrzebnych pó¼niej w pracy zawodowej. Praca wolontariuszy wp³ywa te¿ pozytywnie na podwy¿szenie ¶wiadomo¶ci lokalnej spo³eczno¶ci.

Wolontariusze maj± do wyboru kilka ró¿nych miejsc na terenie województwa dolno¶l±skiego, gdzie bêd± mogli pracowaæ. Mog± na przyk³ad prowadziæ prace renowacyjne ko¶cio³a parafii ewangelicko-augsburskiej w ¦widnicy, naprawiaæ ¶redniowieczny zamek w ¦cinawce, odnawiaæ pa³ac w Morawie ko³o Strzegomia. Zadania oraz miejsce pracy mo¿na indywidualnie dopasowaæ. Ka¿dy znajdzie tu co¶ dla siebie. Pracuje siê co dzieñ po oko³o osiem godzin, potem jest czas wolny. W czasie trwania wolontariatu mo¿na zmieniaæ miejsce pobytu, mo¿na tak¿e uczestniczyæ w seminariach organizowanych w Niemczech lub w Czechach. Wolontariuszom przys³uguje równie¿ dwutygodniowy, p³atny urlop. Je¶li kto¶ chcia³by dowiedzieæ siê wiêcej o projekcie "Wolontariat w s³u¿bie zabytkom", informacje uzyska na stronie internetowej www.krzyzowa.org.pl.

Jakub £ysakowskiadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=167