www.schwiebus.pl

:: Wiekowe znaleziska
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-08-25 08:46:52)

Wiekowe znaleziska

Gazeta Lubuska
25 sierpnia 2006 r.

Kamienne narzêdzia wykonane 12 tysiêcy lat przed nasz± er± i wczesno¶redniowieczne groby cia³opalne odkryto w³a¶nie niedaleko ¦wiebodzina.

Na niecodzienne znaleziska natrafiono podczas prac archeologicznych ko³o hitlerowskiego obozu ka¼ni "Bratz&- Wykopali¶my narzêdzia z krzemienia, które ludzie wykonali 12 tysiêcy lat przed nasz± er±, a to ju¿ kultura monachijska - emocjonuje siê archeolog z poznañskiej fundacji Patrimonium Micha³ Sip.
Wykopano miêdzy innymi krzemienne skrobaki (narzêdzia) i ³upki. To sensacja, bo podobnych stanowisk kultury monachijskiej w kraju jest tylko sze¶æ. Znajduj± siê m.in. pod W±growcem i Ko³em.
Co ciekawe, na tym samym stanowisku badacze natrafili na ¶lady dalszej przesz³o¶ci
- elementy ceramiczne kultury ³u¿yckiej z okresu 1300-300 przed nasz± er±. W ziemi pod ¶cian± lasu odkopano równie¿ groby z okresu wczesnego ¶redniowiecza. - To mogi³y cia³opalne - mówi M. Sip.
W ¶redniowiecznych grobach niby nie ma niczego szczególnego. Poza spalonymi resztkami ko¶ci widaæ tam tylko nieliczne kawa³ki ceramiki. W tym czasie zmar³ych nie ubierano w bi¿uteriê ani inne ozdoby. - To jednak jest równie¿ sensacja dla archeologa, odkrycie grobów cia³opalnych to rzadko¶æ - zaznacza archeolog z fundacji Patrimonium.
Badacze twierdz±, ¿e teren pokaza³ historiê tych ziem na przestrzeni wielu tysiêcy lat. Nawet tej nie tak dawnej. Tu¿ obok znajduj± siê np. pozosta³o¶ci po niewybudowanej przez Niemców podczas II wojny ¶wiatowej autostradzie. A w lesie kilkaset metrów dalej by³ hitlerowski obóz ka¼ni "Bratz&

Piotr Jêdzura
0683248813
pjedzura@gazetalubuska.pladres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=164