www.schwiebus.pl

:: Spór wokó³ ratusza
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-08-24 07:22:42)

Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/
Ratusz siê sypie /2005/11
¯ary inwestuj± w starówkê /2005/11
Granit w ¶ródmie¶ciu /2006/01
Granit pod ratuszem /2006/04
Wstêp do rewitalizacji /2006/05
Co dalej ze starówk±? /2006/08
Spór wokó³ ratusza /2006/08
¦wiebodziñska Starówka - Co robicie z tym placem? /2006/08
Ruch wokó³ ratusza /2006/09

Spór wokó³ ratusza

Gazeta Lubuska
24 sierpnia 2006 r.

Plac Jana Paw³a II wygl±da ma³o okazale. P³yty s± stare i popêkane.

- To miejsce musi o¿yæ, od miesiêcy pracowali¶my nad koncepcj± przebudowy - podkre¶la burmistrz Dariusz Bekisz. Projekt zak³ada, ¿e na pl. Jana Paw³a II zastanie po³o¿ony nowy, elegancki, szary i czerwony polbruk lub kostka granitowa. Bêd± te¿ nowe latarnie i ³aweczki.

Prace nie ruszy³y

Przebudowa placu wokó³ ratusza, która bêdzie kosztowa³a niemal 2 mln z³, mia³a siê ju¿ zacz±æ. Nie widaæ tam jednak robotników ani sprzêtu. To wynik braku porozumienia miêdzy starost± i burmistrzem. - Chcemy wybudowaæ na placu dwie drogi i pozwoliæ po nich je¼dziæ samochodom - mówi zastêpca burmistrz Krzysztof Tomalak. Starosta Ryszard Szafiñski mówi ,,nie’’. - To oznacza spaliny, ha³as oraz niebezpieczeñstwo potr±cenia przechodniów - stwierdza. Wed³ug koncepcji burmistrza auta z jednej strony pl. Jana Paw³a II mog³yby wje¿d¿aæ z Wiejskiej i przez deptak jechaæ w stronê Górnej. Z drugiej strony droga na deptaku ³±czy³aby przejazd od G³owackiego do 30 Stycznia lub Rynkowej. Powsta³aby te¿ zatoczka dla aut nowo¿eñców i samochodów dowo¿±cych towar do sklepów na starówce. - Nie ma co siê czarowaæ, samochody i tak wje¿d¿aj± na pl. Jana Paw³a II, kiedy tylko chc±, mieszkañcy nie przestrzegaj± wyznaczonych godzin. Lepiej wiêc to ubraæ w ramy prawne - proponuje D. Bekisz. - Decyzja starosty to polityczny wybieg. Przecie¿ i tak nie skoñczymy prac przed wyborami - dodaje K. Tomalak.

Miejsce spacerów

- Roboty na deptaku mo¿na zaczynaæ od zaraz, wy³±czona jest tylko kwestia wprowadzania ruchu drogowego na rynku - informuje starosta. Podkre¶la, ¿e rynek to miejsce spacerów i relaksu. - Wielu mieszkañców zwraca³o mi uwagê, ¿e po wpuszczeniu aut na plac nie bêd± mogli spokojnie mieszkaæ - dodaje. R. Szafiñski zasiêgn±³ te¿ opinii policji. - Takie rozwi±zanie spowoduje zagro¿enie dla przechodniów - uwa¿a szef drogówki asp. Piotr Szymañczuk. Miasto z³o¿y³o za¿alenie do Samorz±dowego Kolegium Odwo³awczego. - Decyzji nie zmieniê - zapowiada starosta.

Eugeniusz Kurzawa
0683248854
teren@gazetalubuska.pladres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=162