www.schwiebus.pl

:: ¦wiebodziñskie Kroniki Filmowe
Artyku dodany przez: schwiebu (2006-01-05 10:36:06)

¦wiebodziñskie Kroniki Filmowe

¦wiebodziñski Dom Kultury

¦wiebodziñskie Kroniki Filmowe to jedno z najciekawszych zjawisk kulturowych ¦wiebodzina lat sze¶ædziesi±tych i siedemdziesi±tych. Nierozerwalnie zwi±zane z ¶rodowiskiem LORO, ca³ym niezwykle twórczym pokoleniem osób wywodz±cych siê z tej instytucji. Zarówno poprzez pobyty rehabilitacyjne jak i pracê. ¦DK posiada wiele z materia³ów archiwalnych w wersji cyfrowej, d±¿ymy do ocalenia tego niezwyk³ego dziedzictwa. W trybie pó³rocznym tworzymy tak¿e wspó³czesne kroniki wzorowane na tych dawnych. Ale oczywi¶cie swej mocy tak jak i wino musz± nabraæ z biegiem lat.

Dziêki uprzejmo¶ci Pana Andrzeja Medyñskiego zamieszczamy informacjê biograficzn± o legendarnym twórcy ¦wiebodziñskich Kronik Filmowych.

Zenon Piszczyñski (1922 - 1997)

Redakcja ¦DKadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=149