www.schwiebus.pl

:: Lekcja historii
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-12-10 12:44:19)

Lekcja historii

Dzieñ za Dniem
Wydanie Nr 208 z dnia 16 listopada 2005 r.
¦wiebodzin. Pomnik nekropolii kresowych w nowej szacie

Tu¿ przed ¦wiêtem Zmar³ych na cmentarzu zamontowane zosta³y granitowe p³yty na Pomniku Nekropolii Kresowych. Na frontowej ¶cianie pojawi³y siê napisy z nazwami miejscowo¶ci nie tylko kresowych, ale i wielu innych, gdzie zosta³y prochy Polaków.

W ¦wiêto Zmar³ych pod pomnikiem zatrzymywa³y siê ca³e rodziny. Zapalano symboliczne znicze. Wiele osób niecierpliwie odczytywa³o kolumny nazw, szukaj±c miejsc bliskich ich pamiêci. Przekazywali karteczki z miejscowo¶ciami, których na tablicach jeszcze nie ma.

Dzieñ za Dniem

- Taka koncepcja pomnika bêdzie s³u¿yæ jako ¿ywa lekcja historii dla m³odego pokolenia - twierdzi Ludwik Zalewski, prezes Stowarzyszenia Kresowian. - Ju¿ wiem, ¿e kilku nauczycieli jest zainteresowanych przyprowadzaniem tutaj uczniów w ramach lekcji.

Dodajmy, ¿e wzorem ubieg³ego roku na cmentarzu przeprowadzono kwestê na rzecz pomnika.

wruzadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=139