www.schwiebus.pl

:: "Dialog" a badania archeologiczne
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-11-09 20:00:16)

"Dialog" a badania archeologiczne

¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 09 (117) wrzesieñ 2001

Wraz z pracami ziemnymi zwi±zanymi z instalacj± sieci telefonicznej Dialogu na terenie miasta ¦wiebodzina jest prowadzony nadzór archeologiczny. Ma on na celu odnotowywanie zachowanych pod ziemi± pozosta³o¶ci wcze¶niejszej zabudowy miasta, a w przypadku g³êbszych wykopów (studzienki, przekopy przez ulice) rejestrowanie ods³anianych konstrukcji, np. murów czy nawarstwieñ zwi±zanych ze ¶redniowiecznym osadnictwem miasta.

Nadzór archeologiczny prowadzony jest na bie¿±co co pozwala na bezpo¶redni± rejestracjê ods³anianych pozosta³o¶ci osadniczych miasta. W pobli¿u ratusza natrafiono na pozosta³o¶ci drewnianej zabudowy i warstwy osadniczej zwi±zanej z funkcjonowaniem tego obiektu. Na przyk³ad na ulicy 30 Stycznia natrafiono na naro¿nik gotyckiej piwnicy, a dalej na ulicy Okrê¿nej na pozosta³o¶ci fundamentów zabudowy gospodarczej i kilka poziomów jezdni tej ulicy. Oprócz obiektów nieruchomych pozyskano fragmenty skór, obuwia i ceramiki od czasów ¶redniowiecznego funkcjonowania miasta do okresu tu¿ po II wojnie ¶wiatowej. Zbieranie informacji o dziejach miasta trwaj± nadal. Du¿± pomoc± w odczytywaniu przesz³o¶ci ulic ¦wiebodzina s³u¿± materia³y archiwalne gromadzone przez pracowników Muzeum Regionalnego. Archiwalia te wspomagaj± prace poszukiwawcze archeologa.

archeolog
Marlena Magda-Nawrockaadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=113