www.schwiebus.pl

:: Sto lat temu w powiecie - rok 1904
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-11-09 19:39:48)


Sto lat temu w powiecie - rok 1904
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 04 (148) kwiecieñ 2004
Wydanie nr 12 (156) grudzieñ 2004
Z archiwum "W"

2 stycznia
- dotar³a straszna wiadomo¶æ o wielkim po¿arze teatru Irokes w Chicago 30 grudnia 1903 roku, w której zginê³o ponad 600 osób a 300 uznano za zaginionych,

7 stycznia
- rozpoczêcie rozbudowy dworca kolejowego w Sulechowie w zwi±zku z budow± linii regionalnej do Wolsztyna

8 stycznia
- og³oszono wykaz my¶liwych, którzy wykupili licencjê na polowania
- dotar³a wiadomo¶æ o sp³oniêciu parowca niemieckiego "Arnold Leykan" przewo¿±cego ropê naftow± na Morzu Chiñskim

9 stycznia
- komendant IX Brygady hr. von Bruhl awansowa³ na dowódcê X Regimentu U³anów Poznañskich w Sulechowie

10 stycznia
- w wieku 47 lat zmar³ proboszcz parafii ze Szczañca Tytus Berthold Boy

11 stycznia
- oddano do u¿ytku dziatwy now± szko³ê ludow± w Rakietnicy.

21 stycznia
- 250 ¿o³nierzy, w tym wielu z naszego powiatu, zamusztrowanych na okrêt wojenny odp³ynê³o na wyprawê do Namibii

27 stycznia
- Geburstag Jego Wysoko¶ci Cesarza Niemiec i Króla Prus Wilhelma II – oficjalne obchody.

29 stycznia
- inspektor z maj±tku w Lubinicku Traugott Scholz zatwierdzony na so³tysa wsi

30 stycznia
- wyk³adanie trutki w obrêbie ³owieckim Grodziszcza

1-2 luty
- Komisja poborowa w lokalu Rendlera "¯ur Flora"

3 luty
- podro¿a³ wêgiel.

5 luty
- wiadomo¶ci o walkach naszych ¿o³nierzy z Herero w Namibii

9 luty
- obowi±zuje nowe rozporz±dzenie Nadprezydenta Brandenburgii Ministra Achenbacha o o¶wietleniu furmanek na drogach publicznych

10 luty
- zuchwa³e w³amanie do sklepu zegarmistrzowsko-jubilerskiego w Miêdzyrzeczu poruszy³o opiniê ¶wiebodziñskich kupców

12 luty
- ch³op Linus Klemt z Nowej Wioski zosta³ zatwierdzony przez Starostê na so³tysa

13 luty
- wie¶ci o wybuchu wojny japoñsko-rosyjskiej i wielkiej bitwie morskiej ko³o Port Arthur

15 luty
- ¶nie¿yce i zawieruchy

16 luty
- rozpoczêto wielkie manewry 6 brandenburskiego i 3 ¶l±skiego korpusu armijnego

17 luty
- nowe walki w Afryce pod Karibib

22 luty
- koszty budowy kolei z Sulechowa do Wolsztyna wyceniono na 2 948 000 marek w z³ocie

23 luty
- znana miejscowa drukarnia Hermanna Reicha wydaj±ca "Schwiebuser Wochenblatt" przesz³a w rêce Johanna Schenke

24 luty
- na urzêdzie so³tysa w £ugowie pana Studenta zast±pi³ na okres urlopu Inspektor Beer z maj±tku wWilkowie

25 luty
- wiadomo¶ci z Warszawy o kolejnym szalonym Polaku hr. D±bskim, który po awanturze w restauracji odda³ 70 strza³ów z rewolweru zabijaj±c 3 osoby i rani±c 21. Broni³ siê ze swojego pa³acu ostrzeliwuj±c siê z flinty. Zosta³ obezw³adniony przez dzielnych stra¿aków za pomoc± sikawki.

29 luty
- hrabia Ko¶cielski ze Smolna Wielkiego ponownie wybrany na so³tysa.

1 marzec
- nauczyciel Pohl z Brójec przeniesiony s³u¿bowo do szko³y katolickiej w Obrze

2 marzec
- og³oszenie o naborze do 3-letniej s³u¿by pomocniczej w Kiautschau w Chinach fachowców (budowlañców, dekarzy, stolarzy, blacharzy, szewców i krawców). Zg³oszenie do koñca marca w III Batalionie Morskim Wilhelmshaven.

3 marzec
- targi wiosenne we Frankfurcie nad Odr± z udzia³em firm z Krosna, ¦wiebodzina i Su1echowa

4 marzec
- przylecia³y bociany, pierwsze oznaki wiosny

6 marzec
- ¿elazna rocznica ¶lubu ma³¿onków Rendlerów w³a¶cicieli firmy "Gottfried Rendler & Sohne"

7 marzec
- w³adze ¦wiebodzina zaproszone na obchody 900-lecia Krosna Odrzañskiego.

15 marzec
- zmar³ we Wroc³awiu ksi±¿ê Henryk XIX Reuss z Trzebiechowa

16 marzec
- 100-osobowy chór mêski w Pa³cku obchodzi³ 15-lecie za³o¿enia w lokalu Quaschninga

17 marzec
- wiadomo¶æ o zamachu terrorystycznym w Wilnie - w kaplicy Aleksandra przy placu ¶w. Grzegorza wybuch³a wieczorem po nabo¿eñstwie bomba

23 marzec
- zagrodnik Linus Hildebrand z Nowego Dworku zatwierdzony na ³awnika s±dowego

26 marzec
- Wielki jarmark koñski w Zb±szyniu i aukcja zakupu koni dla wojska na ekspedycjê do P³d.-Zach. Afryki

30 marzec
- posiedzenie Rady Powiatu - Kreistag - omówiono plan po³±czenia gminy Salkau z miastem ¦wiebodzin

1 kwietnia
- w szko³ach i urzêdach obowi±zuje nowa ortografia niemiecka

2 kwietnia
- ¶nie¿yce i wichury w Karkonoszach i na ¦l±sku

3 kwietnia
- zimna Wielkanoc. ¦niegi

12 kwietnia
- Powiatowa Kasa Oszczêdno¶ciowa przynios³a przychód 826 500 marek

13 kwietnia
- oddano do u¿ytku nowy budynek szkolny w Cigacicach w obecno¶ci Starosty von Becka

15 kwietnia
- bitwa pod Port Arthur ekscytuje mieszkañców powiatu.

16 kwietnia
- Powiatowy Mistrz Budowlany Pade nakaza³ wyburzenie chlewni przy mleczarni ¶wiebodziñskiej

17 kwietnia
- syn naszej ziemi podoficer Reinhard Rescllke z Chociul zgin±³ dla Ojczyzny pod Okatuamba w konwoju kapitana Bagenskiego

18 kwietnia
- wysoka woda na Odrze. Wiosna

19 kwietnia
- zapali³ siê szyb kopalni wêgla (Graf Beust) pod Lubrz±. Ogieñ zniszczy³ wie¿ê.

23 kwietnia
- burmistrz miasta Lubrzy Pasler obj±³ obowi±zki urzêdowe równie¿ nad Staropolem

25 kwietnia
- zgin±³ dragon Bieske z Toporowa w IV Regimencie w Namibii

1 pa¼dziernika
- wie¶ci z wojny rosyjsko-japoñskiej; szturm 10 000 Japoñczyków na Port Arthur

2 pa¼dziernika
- Dzier¿awca maj±tku w Grójcu Ma³ym - pan Szulczewski - zosta³ poturbowany w wypadku zaprzêgu konnego w drodze do ¦wiebodzina; pomimo pomocy „odda³ ducha"

3 pa¼dziernika
- porucznik graf von Schmettof z X regimentu u³anów awansowa³ do Wojskowego Instytutu Jazdy w Berlinie

5 pa¼dziernika
- spotkanie cyklistów z ca³ego powiatu w Parady¿u

6 pa¼dziernika
- podczas wykopków w maj±tkach w Pa³cku znaleziono rekordowego kartofla o wadze 1052 gramy

10 pa¼dziernika
- posiedzenie w³adz powiatowych i 60 wystawców w sprawie przygotowañ do Wielkiej Wystawy Ogrodniczej w Markischehoff

13 pa¼dziernika
- podwy¿ka cen spirytusu do 140 marek za hektolitr

14 pa¼dziernika
- opuszczenie Hag w zwi±zku ze ¶mierci± króla saskiego Grzegorza (prawnego sukcesora Korony Polskiej)

15 pa¼dziernika
- niepokoj±ce wie¶ci z walk naszych dzielnych ¿o³nierzy z dzikim plemieniem Herero w Afryce Po³udniowo-Zachodniej

16 pa¼dziernika
- zatrzymanie w Toporowie nieletniego Valentina Klemte, które z ukradzionymi w m³ynie gry¿yñskim 100 markami chcia³ uciec do Berlina

20 pa¼dziernika
- utrzymuje siê nadal ³adna pogoda - ciep³o

24 pa¼dziernika
- z³apanie 18-letniego ucznia rymarskiego z Lubska, który w³ama³ siê do biura dyrektora pedagogium kradn±c 400 marek i papiery

25 pa¼dziernika
- wiadomo¶ci o ogromnych zniszczeniach w sadach i w ogrodach w Zielonej Górze uczynione przez wichury i ulewy

26 pa¼dziernika
- dobre wie¶ci z Afryki - gen. von Trota zwyciê¿y³ pod Winthuk

31 pa¼dziernika
- tragiczny wypadek terminatora dekarskiego w Rusinowie podczas k³adzenia dachu na budowie u bauera Dreschera wpad³ do ¶rodka ³ami±c sobie lew± nogê

l listopada
- nakaz o¶wietlania furmanek i innych pojazdów drogowych od godziny 5 po po³udniu do 7 rano

3 listopada
- rozpocz±³ siê sezon ³owiecki

4 listopada
- wdowa Franke w domu Sandwilla schodz±c do piwnicy upad³a i skrêci³a sobie kark

5 listopada
- dyrekcja budowy kolei regionalnej z Sulechowa do Wolsztyna zadeklarowa³a ukoñczenie robót na l maja 1905

6 listopada
- wielkie ¶niegi w Karkonoszach

7 listopada
- na parceli mieszczanina Paula Laumburga odkopano starogermañski kamieñ (roczne ¿arna)

10 listopada
- Superintendent Splittberger z Sulechowa erygowa³ now± parafiê ewangelick± w Szczañcu; z tej okazji zakupiono do ko¶cio³a organy z dwoma manua³ami z firmy „Schake" z Poczdamu

11 listopada
- rozpoczêto naukê w wieczorowej zimowej szkole w ¦wiebodzinie pod dyrekcja dyrektora Woge

14 listopada
- korespondenci wojenni podaj±, ¿e w Mand¿urii w bitwie pod Lentai zginê³o 1500 ¿o³nierzy rosyjskich

15 listopada
- wybory w USA - wygra³ Theodor Roosvelt, 26 prezydent tego m³odego kraju

16 listopada
- zwy¿ka cen cukru do 2570 marek za tonê

17 listopada
- pierwszy ¶nieg w ¦wiebodzinie roztopiony przez ciep³y zefir

18 listopada
- wypadek w kopalni „Edward" w D³ugopolu ko³o ¦wiebodzina

19 listopada
- wysoka woda na Odrze, powodzie i roztopy

20 listopada
- posiedzenie Rady Powiatu w Hotelu Maetner

25 listopada
- Rekrutacja ochotników na wojnê w Afryce, szczególnie poszukiwani: rzemie¶lnicy, telegrafi¶ci i pisarze;

30 listopada
- Wypadek poci±gu towarowego z d³u¿yzn± ko³o Wilkowa. Dziêki dró¿nikowi Babrowskiemu nie dosz³o do wiêkszej tragedii, poci±gi osobowe zatrzymano na kilka godzin w ¦wiebodzinie;

10 grudnia
- odwiedziny Jego Wysoko¶ci ksiêcia Weimaru w Trzebiechowie, który do Zb±szynia raczy³ przyjechaæ w³asn± salonk±;

18 grudnia
- Ciep³y grudzieñ - 16 stopni w skali Celsjusza

19 grudnia
- Bardzo drogie choinki - od 40 do 150 marek

20 grudnia
- Posiedzenie Rady Powiatu w sprawie zapomóg dla wdów i sierot oraz brukowania drogi z Lubrzy do ¦wiebodzina

21 grudnia
- ferie ¶wi±teczne; przyjazd do ¦wiebodzina prokuratora Marxa z Gubina w sprawie obdukcji brutalnie zamordowanej 75-ietniej pani Paulke

25 grudnia
- Wigilia i Bo¿e Narodzenie bez ¶niegu: 0 stopni Celsjusza

28 grudnia
- 25-lecie Zwi±zku Weteranów Wojennych w Pa³cku w restauracji Quaschninga

Mieczys³aw Szylkoadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=111