www.schwiebus.pl

:: Sto lat temu w powiecie - rok 1902
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-11-09 19:27:15)


Sto lat temu w powiecie - rok 1902
¦wiebodziñska Gazeta Powiatowa
Wydanie nr 03 (123) marzec 2002
Wydanie nr 04 (124) kwiecieñ 2002
Z archiwum "W"

1 stycznia
- nadzwyczaj ciep³y i ³agodny Nowy Rok, deszcze i wiatry z pó³nocy
- pope³ni³ samobójstwo u³an Matz z 3 szwadronu X Poznañskiego Regimentu

2 stycznia
- katolicki organista z niedalekiego Miêdzychodu zosta³ skazany na karê 30 Mk w z³ocie za ¶piewanie z dzieæmi w Bo¿e Narodzenie polskich pie¶ni - kolêd

3 stycznia
- nowy cennik na us³ugi medyczne
- nowe karty rowerowe
- deliberacje mieszkañców, prasy i lokalnych w³adz samorz±dowych nad projektem rz±dowym nowej linii kolejowej „Warta - Odra" od Gorzowa do Cigacic i dalej do Krosna

4 stycznia
- niepokoj±ce wie¶ci o brutalnych walkach w Afryce Po³udniowej

5 stycznia
- ukaza³a siê 300 stronicowa ksi±¿ka adresowa ze wszystkimi miejscowo¶ciami powiatu oraz wykazem mieszkañców, za jedyne 4 Mk w wydawnictwie Hempla

6 stycznia
- w niedzielê po po³udniu obradowa³ Zwi±zek Kombatantów w sali restauracji Peschela

7 stycznia
- okazyjnie tania wyprzeda¿ drewna opa³owego w Pa³cku w firmie Quaschninga
- niepokoj±ce wie¶ci o konflikcie argentyñsko-chilijskim oraz rewolucji w Wenezueli

8 stycznia
- we wtorek obradowa³ Zwi±zek Pomocy Niemieckiego My¶lenia pod przewodnictwem nauczyciela Langheinricha

10 stycznia
- 1 sesja miejska w nowym roku; pan burmistrz Stadthagen z³o¿y³ sprawozdanie za ubieg³y rok, w tym: z rozbudowy gazowni, budowy sali gimnastycznej, prac brukarskich na Placu Browarnianym, zakoñczenie prac przy ko¶ciele Friedrichkirche, obrania nowych w³adz miejskich oraz stanu finansów Miejskiej Kasy Komunalnej

11 stycznia
- w nocy wichury i zamiecie ¶nie¿ne, uszkodzone dachy

13 stycznia
- mniej pieniêdzy w kasie pañstwowej i samorz±dowej
- pokaza³ siê balon lec±cy z zachodu w stronê Wielkopolski
- otwarto now± szkolê w Cigaciach za 14 000 Mk z 3 nauczycielami dla 100 uczniów

14 stycznia
- koncert Rosy Sucker z Berlina, ¿ony dyrektora konserwatorium berliñskiego; recital z utworami Wagnera, Schumanna, Schuberta odby³ siê w sali Markiches Hof
- wielki doroczny jarmark w Sulechowie

15 stycznia
- w poniedzia³ek po po³udniu Zwi±zek M³odych Kupców i Subiektów odby³ walne zebranie w sali Bauera
- na walnym zebraniu Zwi±zku Sportowego Pan H. Altmann zosta³ wybrany po raz 4 przewodnicz±cym
- posiedzenia Zwi±zku Kombatantów licz±cego 38 cz³onków

17 stycznia
- uroczysto¶ci X-lecia Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kalsku

22 stycznia
- nowe przepisy dotycz±ce pracy i wynagradzania dzieci

23 stycznia
- zebranie Stowarzyszenia Drobnych Przedsiêbiorców licz±cego ponad 100 cz³onków
- Kasa Oszczêdno¶ciowo-Po¿yczkowa w O³oboku z³o¿y³a sprawozdanie ze swoich obrotów i kont

25 stycznia
- s±siednie miasto Zb±szyñ zosta³o zelektryfikowane

27 stycznia
- 43 urodziny Cesarza, patriotyczne manifestacje, parady, iluminacje, uroczyste koncerty i fety z udzia³em w³adz w hotelu Matzke i Radunskiego, nabo¿eñstwa w ko¶cio³ach, w Domu strzeleckim uroczysta akademia z przedstawieniem teatralnym i balem

30 stycznia
- odczyt proboszcza Jordana z Cigacic: „Ksi±¿êta Hohenzollern - od Wielkiego Elektora do czasów Naszego Cesarza"

31 stycznia
- w miesi±cu styczniu rze¼nia miejska ubi³a: 21 bukatów, 6 wo³ów, 30 krów, 231 cielaków, 79 owiec. 272 ¶winie i 9 koni

1 lutego
- w czwartek, zimne porywiste wiatry
- ¶wiebodziñska Ochotnicza Stra¿ Po¿arna zebra³a siê w sali FLORA

2 lutego
- sesja miejska z udzia³em 18 radnych; poruszono sprawê ukoñczenia robót w gazowni, kosztów gazyfikacji ul. ¦wierczewskiego i jej o¶wietlenia, brukowania ul. Kiliñskiego, G³owackiego i M³yñskiej i po³o¿enie trotuarów, dzier¿awy ³a¼ni miejskiej, podwy¿ek dla nauczycieli, organizacji szko³y ¿eñskiej oraz legatu dla miasta w wysoko¶ci 600 Mk od mistrza ku¶nierskiego Hoppego

3 lutego
- w sobotê, bal charytatywny OSP z udzia³em Pana Burmistrza Stadthagena i Nadkomendanta Prüfera
- wiadomo¶æ o wielkim po¿arze w Zielonej Córze w zak³adach Beuchelt

4 lutego
- wizyta Prezydenta Rejencji v. Puttkammera w powiecie i naszym mie¶cie, spotkanie z przedstawicielami miejscowego rzemios³a, wizyty w szko³ach ludowych i zawodowych

5 lutego
- Pan Prezydent i Starosta von dem Beck odwiedzili nowy szpital, rze¼niê miejsk±, pogotowie ratunkowe, browar Lottera, Velvet-Fabrik i Fabrykê drzewn± L. Scholz Söhne

6 lutego
- wizyta w³adz w szko³ach ¶rednich i zimowej szkole rolniczej

7 lutego
- Pan Burmistrz Stadthagen i dr Woge otrzymali po wielkim srebrnym medalu za doskona³e przygotowanie w ubieg³ym roku wystawy ogrodniczej w ¦wiebodzinie
- epidemia odry w szkole katolickiej i ewangelickiej w Jordanowie

8 lutego
- wiadomo¶æ o skazuj±cych wyrokach za nacjonalistycznie nastawionych rodziców z Wrze¶ni
- gosposia ze Szczañca pracuj±ca w maj±tku w Ojerzycach skazana na 2 lata ciê¿kich robót za dzieciobójstwo

9 lutego
- syn gospodarza z Brójec zagin±³ w lesie
- Stowarzyszenie Cyklistów zorganizowa³o bal dobroczynny i zbiórkê na pomoc zimow± dla biednych

10 lutego
- cukiernia Nippesche Conditorei sprzedana za 50 000 Mk
- Panna Müller, siostra Czerwonego Krzy¿a na spotkaniu mówi³a o cierpieniach Burów w angielskich obozach koncentracyjnych

11 lutego
- Stowarzyszenie Uprawy Winoro¶li w liczbie 236 cz³onków zaplanowa³o na 12 maja wystawê i Walny Zjazd w ¦wiebodzinie, skierowano równie¿ petycjê do w³adz powiatowych o u³atwienia nowych zasadzeñ; organizacji uroczysto¶ci podj±³ siê Pan Kurdewan i w³adze miejskie

12 lutego
- minister gospodarki Podbielski wprowadzi³ nowe przepisy przeciwpowodziowe oraz melioracyjne

13 lutego
- wiadomo¶æ o nieszczê¶liwym wypadku wirtuoza Paderewskiego na parowcu „Oceanic", przygoda z fatalnym fortepianem mia³a miejsce podczas sztormu w drodze do Nowego Jorku
- Bractwo Kurkowe wybra³o na Starszego mistrza z³otniczego Pana Dietricha

14 lutego
- rozpoczê³y siê manewry wojskowe
- Zwi±zek Drobnych Rolników wybra³ na przewodnicz±cego dra Thiele
- koncert panny Vierling i Dult ze Stowarzyszenia Cyklistów w Domu strzeleckim

17 lutego
- napad na willê Fechnera

18 lutego
- obradowa³ Zwi±zek Mieszczan pod przewodnictwem Kieperta

19 lutego
- granuloza w¶ród dzieci wiejskich

20 lutego
- w sali Markisches Hofes Zwi±zek Nauczycieli zorganizowa³ spotkanie i potañcówkê
- Zwi±zek Kobiet i Panien obradowa³ w domu strzeleckim z pastorem Koppem, odby³a siê prelekcja na temat ¿ycia rodzinnego J. S. Bacha
- nowe opady ¶niegu

24 lutego
- Partia Konserwatywna obradowa³a w hotelu Markische Hof pod przewodnictwem pana dr von Sydowa z Kalska, Beera z Wilkowa i Studenta z £agowa

27 lutego
- stara spedycyjna firma Engmanna zosta³a kupiona przez Pana Hermanna Woytschatzkiego z Cigacic za 36 000 Mk

Mieczys³aw Szylkoadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=110