www.schwiebus.pl

:: Indianie spod starego Sulechowa
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-10-07 22:38:27)

Indianie spod starego Sulechowa

Gazeta.pl
7 pa¼dziernika 2005 r.

Ile zamieszania mo¿e zrobiæ ma³y, ¿elazny krzy¿, najlepiej wie Piotr Wolanin, kierownik wykopalisk pod Sulechowem. Ten i wiele innych cennych przedmiotów zobaczymy od poniedzia³ku w muzeum w ¦widnicy

Archeolodzy kilka miesiêcy sprawdzali ziemiê przy budowie obwodnicy Sulechowa. Przyjechali z Wroc³awia, Poznania, Krakowa. - Natrafili¶my na obiekty datowane od mezolitu, przez wczesne ¶redniowiecze, do nowo¿ytno¶ci - mówi Piotr Wolanin, archeolog z ¯ar, kierownik badañ i wspó³organizator wystawyw Muzeum w ¦widnicy (do zobaczenia od poniedzia³ku). Do najcenniejszych odkryæ zalicza grób z prze³omu pó¼nego neolitu i wczesnego br±zu (ok. 3500 r. pne), drewnian± studniê z okresu wp³ywu Cesarstwa Rzymskiego, dwa piece metalurgiczne, ch³odniê i jamê dziegciarsk± z wczesnego ¶redniowiecza. - Dziegieæ by³ wtedy uniwersalnym produktem - t³umaczy archeolog - by³a to smolista substancja otrzymywana g³ównie z drewna brzozowego. Dziegieæ u¿ywano z powodzeniem jako lek, w sukiennictwie s³u¿y³ do konserwacji tkanin, w budownictwie do impregnacji drewna.

O wierne przedstawienie pieca postara³a siê Bo¿ena Buksik, wspó³organizatorka ekspozycji. Bêdziemy mogli równie¿ zobaczyæ zrekonstruowany grób kobiety z epoki wczesnego br±zu. - Szczegó³ow± analizê szkieletu otrzymali¶my dos³ownie kilka dni temu - cieszy siê Wolanin. - Okaza³o siê, ¿e kobieta musia³a cierpieæ z powodu niedo¿ywienia. ¦wiadcz± o tym zachowane ¶lady na uzêbieniu.

Najbardziej kontrowersyjnym znaleziskiem okaza³ siê ¿elazny, kuty krzy¿ z X wieku. Je¶li okaza³oby siê, ¿e krzy¿ pochodzi z tego samego okresu, co jama, by³aby to nie lada sensacja. Zanim ów tajemniczy przedmiot trafi³ w rêce ekspertów, Wolanin nie móg³ siê opêdziæ od ciekawskich. Wszyscy chcieli wiedzieæ, sk±d ten krzy¿ siê tam wzi±³. - Musimy cierpliwie czekaæ ekspertyzê. To mo¿e potrwaæ nawet rok - uspokaja³ archeolog.

Dzi¶ ju¿ wiadomo, ¿e w opinii fachowców krzy¿yk pochodzi z epoki nowo¿ytnej i prawdopodobnie stanowi³ zwieñczenie pastora³u lub sztandaru ko¶cielnego. Jednak sk±d siê wzi±³ w takim miejscu, pozostanie chyba na zawsze tajemnic±. Teraz bêdzie okazja, aby mu siê przyjrzeæ z bliska.

- Wa¿nym odkryciem jest znalezienie dowodów na istnienie w tych okolicach kultury neolitycznej, czyli ponad 5 i pó³ tys. lat wstecz - uwa¿a Wolanin. - Dotychczas mieli¶my nik³e ¶lady, teraz dysponujemy konkretami w postaci krzemiennych grotów strza³ i oszczepów.

Kierownik jednego ze stanowisk, Tomasz Borkowski, zdradzi³ nam szczegó³y z ¿ycia mieszkañców okolic dzisiejszego Sulechowa we wczesnym ¶redniowieczu. - Wtedy by³a tu niewielka osada bez obronnej palisady. Domów mog³o byæ oko³o 300. W ka¿dym z nich wielodzietna rodzina wraz z dziadkami, czasem krowa jako "kaloryfer" w zimie. Ich ¿ycie koncentrowa³o siê raczej na zajêciach poza domem. Do domów wracali na sen, bo nawet paleniska by³y na zewn±trz. Mieszkañcy nie byli bogaci, powiedzia³bym wrêcz - Indianie. ¯yli z upraw, hodowli i rzemios³a. Stopniowy zanik osady nastêpuje w XII wieku. Mo¿e przenie¶li siê do Sulechowa ? - domy¶la siê archeolog.

Rezultaty badañ mo¿emy podziwiaæ od najbli¿szego poniedzia³ku w Muzeum Archeologicznym w ¦widnicy. Otwarcie o godz. 13.

Nadzór nad badaniami pod Sulechowem prowadzi³o konsorcjum, w sk³ad którego wesz³o Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich - oddzia³ Lubuski, Muzeum Archeologiczne ¦rodkowego Nadodrza w ¦widnicy oraz Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska z ¯ar.

Jakub £ysakowskiadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=107