www.schwiebus.pl

:: Przesz³o¶æ na p³ycie
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-10-04 10:07:00)

Gazeta Lubuska
1 pa¼dziernika 2005 r.

Przesz³o¶æ na p³ycie

Najstarsza zosta³a nagrana przez Zenona Piszczyñskiego w 1964 r. – Przedstawia m.in. budowê pierwszych domów przy ul. Konarskiego – informuje Stanis³aw Mosiejko z domu kultury. Niestety, nie udaje siê unikn±æ problemów technicznych. Stare kroniki s± bowiem odtwarzane na zu¿ytym rzutniku z lat 60. Potem obraz jest nagrywany na kamerze cyfrowej i dopiero wtedy wprowadzany na dysk. – Brakuje ¿arówek do rzutnika, a bez nich nie ruszymy – mówi S. Mosiejko. K³opotliwy jest te¿ zakup naci±gów do szpul. D³ugo trwa równie¿ wprowadzanie d¼wiêku. Jest dostarczany do komputerowej pamiêci ze starego szpulowego magnetofonu.

Po cyfrowej obróbce kroniki zostan± wydane w ca³o¶ci na p³ycie DVD. Zapowiada siê bardzo ciekawy film, ale data premiery jest jeszcze nieznana.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=105