www.schwiebus.pl

:: Kosmetyka po latach
Artyku dodany przez: schwiebu (2005-09-17 13:57:58)

Renowacja w strefie A /2001/02
Rynek kwitn±cej wi¶ni /2001/03
Gin±cy Ratusz /2001/05
Dziesiêæ kamienic na pocz±tek /2001/05
Kolorowe miasto /2002/02
Gabinet dla pisarza /2003/11
Ratusz siê sypie /2004/01
Cisza na starówce /2004/08
Teraz ratusz /2004/09
Kosmetyka po latach /2004/12
Niewidzialne cia³o /2005/03
Wspólnoty uradzi³y /2005/04
Przepisy dla naiwnych /2005/08
W Muzealnych murach /2000-2005/

Kosmetyka po latach

Gazeta Lubuska
8 grudnia 2004 r.

Muzeum regionalne jest zamkniête, bo odbywa siê w nim remont. To pierwsze od¶wie¿anie pod³ogi i ¶cian od ponad 10 lat.

Prace remontowe dotycz± g³ównie pod³ogi – nie by³a zmieniana ani od¶wie¿ana od niemal 12 lat. ¦ciany nie by³y malowane od 10 lat.
- Nie jest to ¿aden wielki remont, ale zaledwie kosmetyka, na jak± pozwalaj± nam mo¿liwo¶ci finansowe – mówi dyrektor muzeum regionalnego Marek Nowacki. Ca³o¶æ prac odbywa siê po okiem konserwatora zabytków, który wyda³ zgodê na remont. Prace w muzeum powinny zakoñczyæ siê do 4 stycznia przysz³ego roku. Do tego czasu placówka bêdzie zamkniêta.
Jak wszystko bêdzie gotowe, przyda³oby siê wyposa¿yæ wnêtrza w gabloty na eksponaty z porz±dnymi zamkniêciami. Te, w których dzi¶ s± zabytki sprzed wieków, s± stare, zniszczone i byle jakie. Do jednej z nich przed kilkoma miesi±cami bez trudu w³ama³ siê uczeñ. Wyj±³ wtedy monety.
Muzeum regionalne powsta³o w 1971 r. w ratuszowych pomieszczeniach. Te sale, które s± w³a¶nie remontowane, s± najstarsze. Niedawno muzeum zyska³o pomieszczenie po bibliotece.

Piotr Jêdzuraadres tego artykuu: www.schwiebus.pl/articles.php?id=102