[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-21 08:12
Temat postu: Zmiany przy muzycznej
Robert

IP: 145.237.253.13

go


20 Lipca 2005
Zmiany przy muzycznej

Na ul. Sulechowskiej zamontowane zostan± garby zmuszaj±ce kierowców do zdjêcia nogi z gazu i wysepki dla pieszych.


Sulechowska prowadzi do obwodnicy miasta. Jest d³uga i kierowcy czêsto zapominaj± tu o ograniczeniu prêdko¶ci. W efekcie dochodzi do potr±ceñ przechodniów i kolizji.
- Zmiana organizacji ruchu zosta³a wymuszona licznymi potr±ceniami na ul. Sulechowskiej - wyja¶nia starosta Ryszard Szafiñski. Podjêto decyzjê o zmianie organizacji ruchu. Chodzi przede wszystkim o skrzy¿owanie przy szkole muzycznej.
Nowo¶ci± bêdzie monta¿ tzw. le¿±cych policjantów. Jak kierowcy nie zwolni± przed garbem, najazd mo¿e skoñczyæ siê uszkodzeniem zawieszenia samochodu.
Dla bezpieczeñstwa pieszych na ¶rodku jezdni pojawi± siê równie¿ wysepki.
- Przej¶cie przez ulicê stanie siê wtedy dwuetapowe - mówi starosta. Pieszy pokona jedn± czê¶æ drogi i bêdzie móg³ spokojnie zatrzymaæ siê na wysepce na ¶rodku ulicy.
Inwestycja zacznie siê jeszcze latem i zostanie czê¶ciowo op³acona z programu rz±dowego Gambit. Do³o¿y siê tak¿e kasa starostwa.
Z przebudowy ul. Sulechowskiej ciesz± siê policjanci.
- Zmiana organizacji ruchu zwiêkszy bezpieczeñstwo - podkre¶la asp. Piotr Szymañczuk z drogówki.


(pij)
2005-07-26 22:18
Temat postu: ¦wiebodzin - Sulechowska bez garbów !
ciachu


forum admin
postw: 823

¦wiebodzin - Sulechowska bez garbów !
Autor: reporter swiebodzin Opublikowano: 26 Lip 2005 - 13:40

Dzi¶ w rozmowie telefonicznej z portalem |SWIEBODZIN.COM|, starosta ¶wiebodzinski Ryszard Szafiñski zdementowa³ informacje Gazety Lubuskiej dotycz±ce przebudowy ulicy Sulechowskiej w takim kszta³cie w jakim poda³a gazeta, a tym samym wykluczy³ mo¿liwo¶æ wdro¿enia projektu zwi±zanego z wybudowaniem garbów ograniczaj±cych prêdko¶æ.


Starosta Ryszard Szafiñski uwa¿a za wielkie nieporozumienie przedstawianie faktów nie maj±cych miejsca. Dzi¶ w tej sprawie sam zainterweniowa³ kontaktuj±c siê z nasz± redakcj±. Przypomnijmy, w artykule z dnia 20 lipca pt. "Zmiany przy muzycznej" redaktor GL napisa³, ¿e "Nowo¶ci± bêdzie monta¿ tzw. le¿±cych policjantów. Jak kierowcy nie zwolni± przed garbem, najazd mo¿e skoñczyæ siê uszkodzeniem zawieszenia samochodu". Starosta Ryszard Szafñski powiedzia³, ¿e nic podobnego z jego ust nie pad³o, bowiem budowy garbów w planach w ogóle nie by³o. Przyzna³, ¿e skrzy¿owanie zostanie przebudowane, ale nie w opisanej postaci. Wed³ug jego informacji dodane zostan± jedynie tzw. wysepki, które umo¿liwiæ maj± zapewnienie wiêkszego bezpieczeñstwa pieszym przemieszczaj±cym siê z jednej na drug± stronê jezdni. Ponad to ulica bêdzie lepiej oznakowana, wprowadzone zostanie tak¿e stosowne ograniczenie prêdko¶ci.


td swiebodzin.com
http://www.swiebodzin.com.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.029 | powered by jPORTAL 2