[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-04 09:55
Temat postu: L±dowanie pod lup±
ciachu


forum admin
postw: 823

4 Pa¼dziernika 2005
L±dowanie pod lup±

Je¶li specjali¶ci zdecyduj±, ¿e lataj±ca karetka pogotowia powinna l±dowaæ w okolicy szpitala, powstanie lotnisko.


O l±dowisku dla ¶mig³owca lotniczego pogotowia ratunkowego mówi siê w mie¶cie od dawna. Jest potrzebne choæby ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ ofiar wypadków, do jakich dochodzi na trasach w pobli¿u miasta.

Trzeba sprawdziæ miejsce


Na terenie szpitala nie ma miejsca na l±dowisko. Mog³oby ono powstaæ na placu przy Lubuskim O¶rodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym. ¦mig³owiec l±dowa³by ko³o LORO, a potem karetka przewozi³aby do szpitala osoby potrzebuj±ce pomocy.
O tym, czy lotnisko powstanie, zadecyduj± specjali¶ci. - Nie chcemy wydawaæ pieniêdzy na bardzo kosztown± inwestycjê, je¿eli ma siê nie sprawdzaæ - zastrzega starosta Ryszard Szafiñski. Ze wstêpnych wyliczeñ wynika, ¿e l±dowisko mo¿e kosztowaæ nawet 2 mln z³ (koszty podwy¿sza m. in. to, ¿e trzeba wymieniæ pod³o¿e do g³êboko¶ci 5 m). Fachowcy musz± dok³adnie obejrzeæ miejsce przy LORO. - Bardzo wa¿ne s± przeszkody na podej¶ciu do l±dowania i wznoszenia siê ¶mig³owca - wyja¶nia R. Szafiñski.

Od razu do celu


Druga w±tpliwo¶æ dotyczy tego, czy ofiary wypadków rzeczywi¶cie powinny trafiaæ do ¶wiebodziñskiego szpitala. - Nie ma sensu, aby poszkodowani lecieli do ¦wiebodzina i po diagnozie byli transportowani do szpitali w Zielonej Górze czy Gorzowie - uwa¿a starosta. Mo¿e od razu lataj±ca karetka powinna ich odstawiaæ do celu.
- Je¶li fachowcy uznaj±, ¿e l±dowisko jest potrzebne, wybudujemy je. Je¿eli wydadz± opiniê, ¿e nie ma takiej potrzeby, wycofamy siê z planów - zapowiada R. Szafiñski.
L±dowisko dla ¶mig³owca pogotowia ratunkowego od niemal roku jest w Zb±szynku (na placu przy magistracie). Jako ¿e w mie¶cie nie ma szpitala, osoby w ciê¿kim stanie trzeba szybko transportowaæ do lecznicy w innej miejscowo¶ci. A ¶mig³owiec zapewnia najsprawniejszy transport. Przedtem musia³ siadaæ na boisku, teraz ma l±dowisko.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2