[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-19 14:36
Temat postu: Zmiany na krzy¿ówce
ciachu


forum admin
postw: 823

19 Wrze¶nia 2005
Zmiany na krzy¿ówce

Budowa ronda ruszy w przysz³ym roku. Trzeba wyznaczyæ objazdy albo narzuciæ ruch wahad³owy.


Skrzy¿owanie dróg krajowych nr 2 i 3 jest bardzo niebezpieczne, dochodzi tu do wielu wypadków i kolizji. Od 1997 r. starostwo stara siê o budowê ronda na tej krzy¿ówce. - Wreszcie uda³o siê i bierzemy siê za ustalanie zasad inwestycji z w³a¶cicielem tras - mówi starosta Ryszard Szafiñski. Wkrótce odbêdzie siê spotkanie z przedstawicielem zielonogórskiego oddzia³u Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dosta³em ju¿ zapewnienie, ¿e rondo powstanie. Teraz bêdziemy omawiaæ szczegó³y - dodaje starosta.
Jako ¿e na "dwójce" i "trójce" panuje du¿y ruch, wa¿ne bêdzie ustalenie objazdów na czas remontu. Mówi siê o puszczeniu ruchu drogami przez miejscowo¶ci dooko³a ¦wiebodzina. - Mam nadziejê, ¿e mieszkañcy zrozumiej± sytuacjê i bêd± przez jaki¶ czas wyrozumiali - zaznacza R. Szafiñski. Zdaniem policji takie rozwi±zanie nie sprawdzi siê. - Lepiej by³oby budowaæ rondo, stosuj±c ruch wahad³owy - przekonuje szef ¶wiebodziñskiej drogówki kom. Robert Konieczny. Ostateczna decyzja zostanie wkrótce podjêta.
Zdaniem policji do wypadków na skrzy¿owaniu najczê¶ciej dochodzi z powodu przekraczania przez kierowców dozwolonej prêdko¶ci. Kierowcy jad±cy od ¦wiecka w Kierunku Poznania maj± na krzy¿ówce pierwszeñstwo. Pêdz± na z³amanie karku, nie zwracaj±c uwagi na znaki drogowe. A auta jad±ce od Gorzowa chc± w³±czyæ do ruchu, wymuszaj± pierwszeñstwo i dochodzi do zderzeñ. St±d pomys³ wybudowania ronda. Zdaniem policji nie tylko usprawni ono ruch, ale i spowoduje, ¿e kierowcy zdejm± nogê z gazu. - Budowa ruszy w przysz³ym roku - zapowiada starosta.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.059 | powered by jPORTAL 2