[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-17 10:27
Temat postu: Horror na drodze
ciachu


forum admin
postw: 823

17 Wrze¶nia 2005
Horror na drodze

Z powodu remontu obwodnicy na drodze tworz± siê kilometrowe korki. W kolejce na przejazd czeka siê nawet godzinê.

Tiry jad±ce w kierunku granicy ustawiaj± siê ju¿ przed ¦wiebodzinem. D³uga kolejka ci±gnie siê a¿ za Mostki. Na przejazd czeka siê i czeka. Powodem utrudnieñ jest remont, za który zabra³a siê Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poprawiana jest nawierzchnia ruchliwych tras nr 2 i 3 w okolicach ¦wiebodzina. By³a spêkana i nierówna, g³êbokie koleiny utrudnia³y jazdê. Roboty na drogach potrwaj± do 23 grudnia.

Na trzeciego

Niektórzy kierowcy spiesz±c siê zapominaj± o bezpieczeñstwie. Zamiast cierpliwie staæ i czekaæ na swoj± kolej przejazdu, pchaj± siê na trzeciego.
- Wje¿d¿aj± miêdzy jad±ce i stoj±ce wozy, co stwarza du¿e niebezpieczeñstwo na drodze - mówi szef drogówki nadkom. Robert Konieczny. Wszystko wskazuje na to, ¿e poniedzia³kowa tragedia, w której zgin±³ pasa¿er volkswagena, by³a wynikiem po¶piechu i wyprzedania stoj±cych w kolejce pojazdów.
Policjanci apeluj± o ostro¿no¶æ. - Kierowcy nie mog± lekcewa¿yæ znaków - podkre¶la nadkom. Konieczny. W ¿adnym wypadku nie maj± prawa wyprzedzaæ stoj±cych w kolejce aut, bo to wykroczenie. Taka jazda skoñczy siê grzywn± od policjanta.
Patrole s± na drodze przez ca³± dobê. Ci±gle patroluj± j± dwa wozy uzbrojone w wideoradar. Do tego na trasie stoj± radiowozy. Policjanci zapewniaj±, ¿e wy³apuj± ka¿de przewinienie kierowców. - Nie oszczêdzamy bloczków mandatowych - dodaje nadkom. Konieczny.

Objazd dla osobowych

£atwiej maj± kierowcy samochodów osobowych oraz tych, których waga nie przekracza 8 ton. Mog± oni jad±c do granicy objechaæ remontowan± drogê przez Lubrzê. Wyjad± wtedy na obwodnicê za wiaduktem pod Mostkami. Podró¿uj±c przez Lubrzê korki omin± te¿ kierowcy osobówek jad±cych od granicy.
Okazuje siê, ¿e mimo zakazu drogê skracaj± sobie têdy równie¿ kierowcy tirów. - Przed skrêtem do Lubrzy jest widoczny znak zakazuj±cy przejazdu wozom ciê¿szym ni¿ 8 ton - przypomina nadkom. Konieczny. Policjanci codziennie staj± na trasie i wrêczaj± mandaty 150 z³ kierowcom tirów, którzy ³ami± zakaz. Wielkie ciê¿arówki nie mog± jechaæ równie¿ przez ¦wiebodzin. Tych, którzy wje¿d¿aj± do miasta, policjanci rozliczaj± na ¶wiebodziñskich ulicach.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2