[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-07 13:39
Temat postu: Czekamy na badania
ciachu


forum admin
postw: 823

7 Wrze¶nia 2005
Czekamy na badania

Na miejscu masz mammograf, ale badasz piersi gdzie indziej. Powód? Nie ma firmy, która zrobi³aby salê dla urz±dzenia.


Mammograf kosztowa³ 240 tys. z³. ¯eby zacz±³ dzia³aæ, musi zostaæ umieszczony w specjalnie przystosowanym pomieszczeniu. Starostwo dwa razy organizowa³o przetarg na wykonawcê sali, ale starania nic nie da³y. Firmy budowlane latem maj± tyle pracy, ¿e nie staj± do drobnych przetargów. Sprawa utknê³a wiêc w martwym punkcie.
Dziêki mammografowi z badañ skorzysta ok. 4 tys. mieszkanek powiatu w wieku 50-69 lat, starostwo chce, ¿eby te badania by³y darmowe, w najgorszym wypadku, ¿eby op³ata by³a niewielka. - Bêdziemy o tym rozmawiaæ z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia - zapowiada starosta Ryszard Szafiñski. Inn± drog± do darmowego badania jest finansowa pomoc ze strony wójtów i burmistrzów.
Dziêki urz±dzeniu mieszkanki powiatu nie bêd± musia³y ju¿ je¼dziæ na badania do szpitali w Zielonej Górze czy Gorzowie. Co pewien czas do miasta przyje¿d¿a³ te¿ ¶ci±gany przez starostwo tzw. mammowóz. - Ale te ostatnie badania nie by³y zbyt dok³adne - zaznacza starosta.
Pieni±dze na zakup mammografu w czê¶ci pochodz± z charytatywnych zabaw karnawa³owych organizowanych przez starostwo w ³agowskim zamku joannitów. - Bale sta³y siê wspania³± tradycj± i na pewno dalej bêdziemy je organizowaæ. Dochód jak zawsze przeznaczymy na sprzêt dla szpitala - mówi starosta.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.025 | powered by jPORTAL 2