[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-09-02 09:39
Temat postu: Robi± piece na medal
ciachu


forum admin
postw: 823

2 Wrze¶nia 2005
Robi± piece na medal

Lubuskie Zak³ady Termotechniczne "Elterma" powsta³y w 1950 r. Firma daje pracê 230 osobom. Jej produkty trafiaj± do 37 pañstw na ca³ym ¶wiecie.


Wszystko zaczê³o siê od przekazania przedstawicielom Centralnego Zarz±du Przemys³u Elektromechanicznego ponad 16 ha przy ul. Genera³a ¦wierczewskiego. Tamte czasy pamiêta miêdzy innymi stoj±ca do dzi¶ portiernia. Na terenie z kominami i kilkoma zrujnowanymi budynkami brakowa³o sieci energetycznej. Po oknach zosta³y tylko dziury. Na zgliszczach zacz±³ powstawaæ wielki zak³ad.

Taki by³ pocz±tek


W 1951 r. minister przemys³u ciê¿kiego wyda³ zarz±dzenie o powo³aniu do ¿ycia Zak³adów Wytwórczych Urz±dzeñ Termotechnicznych. Mia³y produkowaæ piece przemys³owe oraz aparaturê elektryczn± do pieców ogrzewaj±cych domy. Pierwsze produkty, które schodz± z ta¶my zak³adowej, to piece muflowe i elektryczne. W 1952 r. pojawia siê zapomniana dzi¶ przez wielu nazwa zak³adu M-12. Zmiana nazwy nast±pi³a w 1964 r. - odt±d s± to Lubuskie Zak³ady Termotechniczne "Elterma". Wtedy w zak³adzie zatrudnienie znajdowa³o a¿ 798 osób. By³a sto³ówka, dom kultury, funkcjonowa³o przyzak³adowe przedszkole. Dla potrzeb bezpieczeñstwa w zak³adzie dzia³a³a stra¿ po¿arna. W 1070 r. zatrudnienie wzrasta do 1.200 osób. W zak³adzie pojawia siê nowo¶æ - Zak³ad Do¶wiadczalny. Jego zadania to konstruowanie prototypów. A zak³ad znajduje siê ju¿ na czo³ówce - jest liderem. Wtedy Elterma kupuje licencjê od firmy IPSEN International USA, co pozwala na produkowanie pieców pró¿niowych oraz tych do obróbki cieplnej w atmosferach regulowanych. Zak³ad staje siê bardzo znany na ¶wiatowych rynkach.

Od pieców do technologii


Potem zaczynaj± siê trudne lata 80. W Eltermie zaczynaj± siê zwolnienia. ¯eby przetrwaæ na rynku, zak³ad zmienia produkcjê. Z hal produkcyjnych zaczynaj± zje¿d¿aæ równie¿ konstrukcje stalowe, elementy maszyn i urz±dzeñ. W po³owie lat 90. o¿ywienie na rynku sprawia, ¿e znów zaczyna siê zainteresowanie produktami Eltermy. Rozwój dla zak³adu to jego zakup w 2003 r. przez prywatn± firmê SECO/WARWICK. Po podziale produktów przerwano produkcjê pieców pró¿niowych. Elterma zajmuje siê tylko produkcj± urz±dzeñ do obróbki cieplnej metali w atmosferach regulowanych i atmosferze powietrza.
Dzi¶ firma prze¿ywa okres dynamicznego rozwoju. Daje pracê 230 osobom. Docelowo jej towarem ma byæ równie¿ technologia. Dlatego in¿ynierowie intensywnie pracuj± nad opracowywaniem nowatorskich konstrukcji, których Elterma do tej pory klientom nie oferowa³a. Zak³ad nie narzeka na brak klientów. Produkty trafiaj± do 37 pañstw ¶wiata. Firma stale poszukuje nowych fachowców. Specjalnie w tym celu Zespó³ Szkó³ Zawodowych planuje uruchomienie zawodowej klasy spawaczy. Nabór in¿ynierów firma prowadzi na wy¿szych uczelniach. Najlepsi maj± szansê otrzymania sta³ej pracy w dobrze rozwijaj±cej siê firmie.
Ambicj± Eltermy jest bycie w czo³ówce firm swojej bran¿y na ¶wiecie.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.049 | powered by jPORTAL 2