[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-29 14:42
Temat postu: Od lat ledwie sta³
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Sierpnia 2005
Od lat ledwie sta³

Po zdjêciu pod³óg i obejrzeniu stopów okaza³o siê, ¿e budynek przy ul. Pi³sudskiego 18 w ka¿dej chwili móg³ run±æ.


Remont zacz±³ siê przed kilkoma miesi±cami. Gdy kilka dni temu ekipa budowlana zobaczy³a stan stropów, wezwa³a wicestarostê Franciszka Karczyñskiego. - Budynek jest w tak fatalnym stanie, ¿e w ka¿dej chwili mog³o doj¶æ do katastrofy budowlanej - ocenia zastêpca starosty. A przecie¿ codziennie pracowa³o tu kilkudziesiêciu urzêdników.
Po zdjêciu pod³óg na drugim piêtrze okaza³o siê, ¿e belki stropowe miêdzy pierwsz± i drug± kondygnacj± zupe³nie przegni³y. Przyczyna? Ci, którzy przed wieloma laty remontowali obiekt, tylko zagruzowali przerwy miêdzy stropami. ¦cianki dzia³owe by³y niestabilne, wisia³y bez solidnych podpór. Najgorzej wygl±daj± belki na najwy¿szej kondygnacji. - Woda przeciekaj±ca przez lata przez nieszczelny dach zrobi³a swoje - mówi F. Karczyñski.
Remont mia³ kosztowaæ 377 tys. z³. Wygl±da na to, ¿e bêdzie dro¿szy ni¿ zak³adano.
- Nie wiêcej jednak ni¿ 20 proc. - uwa¿a F. Karczyñski. Potrwa te¿ d³u¿ej. Do czasu jego zakoñczenia urzêdnicy bêd± pracowaæ przy ul. Kolejowej.
Starostwo czeka na decyzjê konserwatora zabytków. - Zg³osili¶my mu wszystkie potrzeby remontowe - zaznacza wicestarosta.


(pij)--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.011 | powered by jPORTAL 2