[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-08-27 09:25
Temat postu: Zakurzona per³a
ciachu


forum admin
postw: 823

27 Sierpnia 2005
Zakurzona per³a
- W £agowie proponuje siê dwie rzeczy: wódkê i rowery wodne - mówi Józef Stasiak, mieszkaniec wsi. - Tury¶ci st±d uciekaj±, bo ¶mierdzi i wieje nud± - dodaje Edyta Ko¼lak.

Per³a Ziemi Lubuskiej. Tak od dziesiêcioleci mówi siê o £agowie. O tym, dlaczego warto tu przyje¿d¿aæ, a potem wracaæ, dowiadujemy siê z internetu. Ano dlatego, ¿e: jest w £agowie cudowny klimat, wspania³a przyroda, wypoczynek nad i na wodzie, noclegi na ka¿d± kieszeñ, bary, restauracje, rozrywka. Bo nie ma zabetonowanych placów, wielkomiejskiego zgie³ku, pogoni za uciekaj±cym czasem. Niby to wszystko prawda, ale...
Per³a rozczarowuje. Widokiem ulic, chodników, placów i kamienic. Zw³aszcza tych, w pobli¿u gminnej w³adzy.

Ze wsi wiocha

Jest czwartek, 25 sierpnia. Sezon turystyczny trwa. Ale turystów, jak na lekarstwo. - Przestali do nas przyje¿d¿aæ - ubolewa Helena Krey, w³a¶cicielka pola namiotowego "Zielona Polana" przy £azienkowej. - Dlaczego? Bo nic siê tutaj nie dzieje. A jak d³ugo mo¿na siedzieæ nad wod± albo zbieraæ grzyby?
Tury¶ci nie przyje¿d¿aj±, bo w £agowie ¶mierdzi - uwa¿a Edyta Ko¼lak. I proponuje spacer nad jezioro. Przechodzimy przez pole namiotowe. Tu¿ za p³otem - przepompownia. W powietrzu unosi siê odór. Trzeba zatykaæ nos. - Wieczorami to dopiero daje! Jak z szamba! - mówi £ukasz Krey.
Na polu - kilku zaledwie turystów. Zjad± dopiero w sobotê i niedzielê. Bo £agów zrobi³ siê weekendowy. Ludziska wpadaj± na lody, rowery i kajaki. I ¿eby pospacerowaæ w¶ród buków. Ze ¦wiebodzina, Zielonej Góry, Gorzowa przyje¿d¿aj±. W ci±gu tygodnia - pustki, zw³aszcza u schy³ku sezonu. - Gdyby nie jeziora, byliby¶my pegeerowsk± wioch± - denerwuje siê w³a¶cicielka "Zielonej Polany". - A mnie zale¿y na tym, ¿eby £agów b³yszcza³.
- Te wakacje by³y kiepskie - ocenia Józef Stasiak, w³a¶ciciel wypo¿yczalni rowerów wodnych, mieszkaniec £agowa od 15 lat. - Tury¶ci wybieraj± Lubrzê, Lubniewice... Tam jest t³oczno. A nasza wie¶ ju¿ dawno przesta³a byæ per³±. Zrobi³a siê zwyk³± wioch±. Bo w £agowie, proszê pani, proponuje siê tylko dwie rzeczy: wódê i rowery! I to przera¿a.
Wóda jest w sklepach. Alkohol sprzedaj± wszystkie. - Po ulicach snuje siê m³odzie¿ i pije piwo z butelek - dodaje Stasiak. - I nikt nie zwraca na to uwagi! No, ale skoro nie ma rozrywek, to ludzie grzej±. Bo co maj± robiæ!

Per³a w ¶mietniku

Przystanek autobusowy. Pierwsza wizytówka £agowa. Têdy tury¶ci chodz± na zakupy, do apteki, tuj parkuj± samochody. Przystanek z okien urzêdu widzi wójt Henryk Czajkowski. - Jest on typowy, polski, wyprodukowany gdzie¶ tam - opowiada. - ¯eby wybudowaæ nowy, trzeba by zas³oniæ wiadukt. No wiêc mo¿emy go tylko odmalowaæ.
Przystanek jest zdemolowany: powybijane i popêkane szyby. Stoi na betonowym pode¶cie, do którego prowadz± wyszczerbione betonowe schodki. Obok - zniszczone ³awki z po³amanymi deskami. Jedna ³awka desek nie ma wcale.
Tu¿ za przystankiem - parking. Zamieniony w wysypisko ¶mieci. Kontenery przepe³nione, wystaj± z nich butelki po wódce. Pod kontenerami foliowe worki z których wysypuje siê prawdziwy syf: butelki po alkoholu, stare jedzenie, papiery... ¦mierdzi, pe³no much. St±d jak na d³oni widaæ budynek urzêdu. Na nim orze³ w koronie i symbol £agowa.
Naprzeciw przystanku - wiata. A pod ni± wielka mapa £agowa. I majtaj±ce siê na powietrzu papierowe og³oszenia. W pobli¿u ¶wietlicy wiejskiej - kolejny ¶mietnik. I kolejne przepe³nione kontenery. - Pani, zwo¿± tu ¶mieci z ró¿nych stron i wyrzucaj±, dlatego taki syf - mówi robotnik. - A ¶mieci wywo¿one s± co dwa tygodnie - dodaje kolega. Robotnicy siedz± pod krzakami i pij± piwo. Jest 10.30.
Ulica Zamkowa. Ta, któr± wje¿d¿a siê na starówkê, do zamku joannitów. Wzd³u¿ drogi - obskurny plot ze starych desek. Na p³ocie og³oszenia: pokoje do wynajêcia za 20 z³ , do¿ynki... Do¿ynki wisz± te¿ na drzewach, przybite gwo¼dziami.
"Pod Lipami" wielki, niebieski baner. Zaprasza na rock, blues i motocykle. Impreza odby³a siê 8 lipca. Dwóch m³odych ch³opaków s±czy piwo. - U nas ju¿ po sezonie - ¿ali siê barmanka Karina.
Starówka. Ruch niewielki. Pod zamkiem joannitów kilka zaparkowanych samochodów. - My nie narzekamy - cieszy siê And¿elika Go³êbiowska, szefowa hotelowej recepcji. A Wioletta G³uszczuk dodaje: - U nas zawsze pe³no go¶ci. Mo¿e dlatego, ¿e w Zamku jest tylko 30 miejsc do spania.
Knajpa "Pod Baszt±". Jeszcze zamkniêta. Ma³gorzata Czubaj, szefowa kuchni, szykuje obiady. - Mo¿e sprzedamy dzi¶ ze dwa, trzy dania - mówi z ¿alem w g³osie. - W weekend bêdzie trochê lepiej.
Ul. Chrobrego. Stara kobieta z zakupami: - Nic siê tutaj nie robi - macha rêk±.
Przy drodze na Bukow± Przystañ dwie nastolatki. K³óc± siê, przeklinaj±, pij± piwo.
Na przystani pustki. W³a¶ciciel Andrzej Dyba³a szykuje siê do zamkniêcia sezonu. - W niedzielê pakujê walizki i wracam do Wroc³awia - mówi. - Turystów coraz mniej.

Holenderska nadzieja

Wójt Henryk Czajkowski potwierdza: £agów zrobi³ siê weekendowy. Dlaczego? - Bo modne sta³o siê w tym roku morze. No i ceny w o¶rodkach s± u nas za wysokie - mówi. Wójt dodaje, ¿e promocja "per³y" by³a w tym roku du¿a. ¯e imprez gmina zrobi³a wiele (od czerwca do koñca sierpnia by³o ich dziewiêæ). Wystarczy wspomnieæ festiwal muzyczny, lato filmowe, festiwal kultury rycerskiej. - W tym roku wydali¶my na promocjê £agowa a¿ 140 tys. z³, z czego 100 tys., da³a Unia. To bardzo du¿o - podkre¶la.
Wójt uwa¿a, ¿e £agów nadal jest per³± Lubuskiego. Miasteczko piêkne, czyste, przyjazne. - W naszym województwie nie ma ³adniejszej miejscowo¶ci turystycznej - mówi z dum± w g³osie. - Tylko ostatnio sami mieszkañcy jakby przestali o to dbaæ.
Czajkowski ma nadziejê, ¿e za rok, dwa tury¶ci znów gremialnie zaczn± zje¿d¿aæ do £agowa. Ta nadzieja nazywa siê Johann Eeftink i jest Holendrem. Biznesmen inwestuje w "Promyku". Wkrótce postawi kasyno, potem pole golfowe, korty tenisowe, nowy amfiteatr...
- Mam pe³ne zaufanie do pana Eeftinka i wierzê, ¿e dotrzyma s³owa - mówi Czajkowski.

Jakby wymar³o

Czes³aw Zimnow³odzki mieszka w Poznaniu. Tyle s³ysza³ o "lubuskiej perle", ¿e wreszcie postanowi³ spêdziæ tu urlop. Na wypoczynek przyjecha³ z ¿on±. - No, przyznam, ¿e trochê mnie ten £agów rozczarowa³ - mówi (¿ona potakuje g³ow±). I wylicza: odrapane kamienice, zniszczone ³awki, wyszczerbione chodniki... - Jakby brakowa³o gospodarza. Natomiast sama przyroda urzeka. Zachwycony jestem krajobrazem £agowa. Ale to nie wystarczy, ¿eby spêdziæ tu dwa tygodnie. Za rok wybiorê siê gdzie indziej.
Rozczarowana jest Ewelina Mijalska z Sulechowa. "Per³ê" odwiedzi³a po latach. - Jako¶ sennie tutaj, smutno i nudno - mówi, rozgl±daj±c siê po ulicy. - I turystów prawie wcale nie widaæ. A przecie¿ sezon jeszcze siê nie skoñczy³. Grzegorz Starecki mieszka w Zawadach. Do £agowa wpad³ na kilka dni. Wcze¶niej by³ nad morzem. - Tam a¿ roi siê od ludzi, ¿ycie têtni... A tutaj? Jaki¶ marazm odczuwam, jakby wszystko wymiera³o.


DANUTA KULESZYÑSKA
(68) 324 88 43
dkuleszynska@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.017 | powered by jPORTAL 2