[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-07-31 20:49
Temat postu: Bombowy program
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Lipca 2005
Bombowy program
Wczoraj radni przyjêli program wyci±gania szpitala z zad³u¿enia. Wcze¶niej radny Zbigniew Szumski za¿±da³ dymisji starosty i odwo³ania szefa szpitala.

Pierwszy zacz±³ zastêpca burmistrza Krzysztof Tomalak:
- To dla szpitala bomba atomowa. W takiej postaci nie zostanie przyjêty przez wojewodê - mówi³. Podkre¶la³, ¿e poprzedni dyrektor szpitala nie zrobi³ nic dla poprawy sytuacji.
Wtórowa³ mu radny Zbigniew Szumski. Za katastrofalny stan szpitala obwini³ zarz±d powiatu oraz jego dyrektorka.
- Oczekujemy z³o¿enia dymisji przez zarz±d powiatu, odwo³ania szefa szpitala i dymisji rady spo³ecznej - powiedzia³ w imieniu Forum Samorz±dowego radny Szumski. Przeciwny projektowi by³ te¿ radny Grzegorz Tomys.
- To strata pieniêdzy - mówi. Chodzi o 7 mln z³ kredytu, jaki zaci±gnie powiat na ratowanie szpitala. Kontrowersje budzi³ plan redukcji personelu.
- Zwolnienie sprz±taczki, kucharki czy portiera sytuacji nie uratuje - mówi Z. Szumski.
Przed g³osowaniem przewodnicz±cy rady Piotr Spycha³a powiedzia³, ¿e s± trzy tylko wyj¶cia:
- Restrukturyzacja, prywatyzacja i likwidacja.
Wiêkszo¶æ radnych by³a za przyjêciem projektu restrukturyzacji szpitala.


PIOTR JÊDZURA

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.013 | powered by jPORTAL 2