[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-29 20:47
Temat postu: Ceny id± w górê
ciachu


forum admin
postw: 823

29 Listopada 2005
Ceny id± w górê
Z³a wie¶æ dla mi³o¶ników k±pieli. Od czwartku trzeba wiêcej p³aciæ za p³ywanie w ¦wiewodzie. Powód? Ceny pr±du i gazu.

O podwy¿ce cen zadecydowali miejscy radni. Uchwalili, ¿e ceny biletów id± w górê o 50 gr. Bez zmian pozostaje op³ata za wej¶cie dla uczniów gminnych szkó³. Nadal godzina ich k±pieli kosztuje 1 z³.
Z tañszych biletów dalej mog± korzystaæ uczniowie szkó³ ¶rednich i podstawowych oraz m³odsze dzieci. Ulgê zachowali tak¿e emeryci i renci¶ci. Tañsze bilety nadal kupi± studenci. - Ale jest jedna zmiana - z ulgi skorzystaj± tylko ci ¿acy, którzy nie ukoñczyli 26 lat - informuje kierownik ¦wiewody Robert Wojewódka.
Sk±d podwy¿ka? - Ci±gle wzrastaj± koszty utrzymania basenu - wyja¶nia kierownik. Chodzi szczególnie o ceny gazu i energii elektrycznej. - Bywa, ¿e zim± miesiêcznie za zu¿ycie gazu i pr±du p³acimy 25 tys. z³ - dodaje R. Wojewódka.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.016 | powered by jPORTAL 2