[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-22 12:46
Temat postu: Pojedziemy po prostej!
ciachu


forum admin
postw: 823

22 Listopada 2005
Pojedziemy po prostej!

Przed nami nawa³ robót drogowych. Od 2007 r. prowadzonych bêdzie 55 inwestycji. Kolejne miasta zyskaj± obwodnice.


Wczoraj plany inwestycji drogowych na lata 2007 - 2013 og³osi³ na sesji sejmiku Zarz±d Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zaplanowa³ a¿ 55 inwestycji (kilka wa¿niejszych podajemy obok na mapie). Roboty bêd± warte 1,13 mld z³. Teraz rocznie wydajemy na drogi ok. 40 mln z³, a od 2007 kwota ta bêdzie cztery razy wy¿sza. Wyniesie 160 mln z³.
Sk±d taki przyp³yw gotówki? Tak du¿e wydatki województwa na drogi by³yby niemo¿liwe bez pieniêdzy unijnych. Z ró¿nych funduszy mamy dostaæ a¿ 850 mln z³. Województwo musi do³o¿yæ ponad 280 mln z³.
Inwestycje wojewódzkie nie bêd± jedynymi w najbli¿szych latach. Czekaj± te¿ nas potê¿ne budowy dróg krajowych. Najwiêcej, bo ponad miliard z³ bêdzie kosztowa³ lubuski odcinek autostrady A2, a niewiele mniej droga szybkiego ruchu S3 ze Szczecina, przez Gorzów Wlkp. i Zielon± Górê do granicy z Czechami. Trzeba jeszcze wspomnieæ o autostradzie A12 (Wroc³aw - Olszyna), której jedna nitka jest ju¿ budowana.
Zanim jednak pojedziemy po nowych drogach, postoimy w korkach.


(wak)--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.038 | powered by jPORTAL 2