[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-19 10:28
Temat postu: Droga do wêz³a
ciachu


forum admin
postw: 823

19 Listopada 2005
Droga do wêz³a
Na pograniczu wielkopolsko-lubuskim du¿o mówi siê o budowie autostrady A2, zw³aszcza o wê¼le miêdzy Trzcielem i Zb±szyniem.

Z wêz³a chc± korzystaæ nie tylko gminy Zb±szyñ i Trzciel, ale i Babimost, Zb±szynek, Siedlec, Wolsztyn. Dla nich wa¿na jest kwestia dróg dojazdowych do autostrady.

Wêze³ jednostronny

- Wed³ug najnowszych informacji prezesa Autostrad Wielkopolskich pana Patalasa wêze³ miêdzy nasz± gmin± a Trzcielem zostanie zbudowany, ale bêdzie jednostronny, z wjazdem do granicy i ze zjazdem od strony zachodniej - informuje burmistrz Rafa³ Suchorski.
- Wêze³ trzcielski powstanie na zasadzie dwóch ³±cznic, czyli w pocz±tkowej fazie istnienia autostrady bêdzie tylko mo¿liwo¶æ wjazdu i zjazdu do granicy - potwierdza wicemarsza³ek lubuski Edward Fedko, mocno zainteresowany wêz³em jako dawniejszy burmistrz Trzciela. - Chyba ¿e badania ruchu na nowym odcinku autostrady wyka¿± tak wielkie natê¿enie pojazdów, i¿ wymusi to utworzenie pe³nego wêz³a.
Wedle opinii wicemarsza³ka budowa autostrady ma mniej wiêcej roczne opó¼nienie. Jest jednak szansa, ¿e jej ci±g dalszy, z Nowego Tomy¶la do granicy, zostanie podjêty ju¿ w kwietniu 2006 r. - O ile postêpowanie administracyjne dotycz±ce tego zadania zostanie ukoñczone do marca przysz³ego roku - zastrzega E. Fedko.
Równolegle rozpoczê³y siê starania samorz±dów lokalnych o dojazd do wêz³a. Jego podstaw± bêdzie stara, w±ska, wymagaj±ca remontu szosa Zb±szyñ - Trzciel, z któr± przetnie siê autostrada i w tym w³a¶nie miejscu powstanie wêze³.

Obwodnica Regionu Koz³a

- Koszt modernizacji szosy wyniesie 1,8 mln z³ - wylicza Ireneusz Kozecki z zarz±du powiatu nowotomyskiego. Informuje, ¿e choæ naprawa by³a zaplanowano na ten rok, spad³a z powodu braku pieniedzy. - Ale jest gotowa dokumentacja i pozwolenia na budowê - dodaje.
Poniewa¿ droga nale¿y do trzech powiatów (¶wiebodziñskiego, nowotomyskiego i miêdzyrzeckiego), ustalono, i¿ modernizacjê bêdzie pilotowa³ jeden z nich - Nowy Tomy¶l.
Obecnie burmistrzowie Zb±szynia, Babimostu i Zb±szynka walcz± o po³±czenie w ca³o¶æ i jednoczesn± realizacjê koncepcji tzw. obwodnicy Regionu Koz³a (czyli zupe³nie nowej drogi po starym nasypie kolejowym z Podmokli Wielkich do N±dni) z drog± Zb±szyñ - Trzciel. Obwodnica regionu mia³aby byæ w ni± wpiêta.
- Musz± siê wypowiedzieæ zarz±dy województw lubuskiego i wielkopolskiego, ¿e chc± wspólnie tê trasê wybudowaæ - zauwa¿a wicemarsza³ek. Wstêpnie wiadomo, ¿e Lubuskie nie jest tej koncepcji przeciwne. Pozostaje przekonaæ Wielkopolan do zbudowania od podstaw odcinka z Podmokli do Zb±szynia.
- Je¶li bêdziemy szybko gotowi z projektami budowy dojazdu, to mamy szansê staraæ siê o ¶rodki z funduszów unijnych na lata 2007 - 2013 - uwa¿a E. Fedko.


EUGENIUSZ KURZAWA
324 88 54
teren@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.023 | powered by jPORTAL 2