[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-15 14:25
Temat postu: Zamach na go³êbie?
ciachu


forum admin
postw: 823

15 Listopada 2005
Zamach na go³êbie?

Jedni s±dz±, ¿e go³êbie truj± siê impregnowanym ziarnem wysiewanym na polach, inni - ¿e zdychaj± z g³odu, bo ludzie przestali je dokarmiaæ, jeszcze inni - ¿e to ludzie je truj±.


W obu ostatnich przypadkach winna jest ptasia grypa, choæ bezpo¶rednio nie ma na razie w Polsce zagro¿enia chorob±. - Ale do ka¿dego pad³ego go³êbia podchodzimy jak do potencjalnego zagro¿enia epidemi± - mówi pe³nomocnik burmistrza ds. zapobiegania epidemii ptasiej grypy Piotr Krzywy. - Podejrzewamy, ¿e ptactwo miejskie ¿ywi siê zbo¿em impregnowanym, które rolnicy wysiewaj± na polach, i truje siê tym. To powoduje psychozê, ¿e mamy do czynienia z ptasi± gryp±.

Na dachach i ulicach


Innego zdania jest mieszkaj±cy w centrum Andrzej Jagodziñski: - Go³êbie nie lataj± na pola i nie jedz± ziarna tak jak np. wrony. A nie zdychaj± wrony, tylko go³êbie. Widzê je przy ulicach i skwerach, czego wcze¶niej nie by³o. Kto¶ je podtruwa.
Mieszkaj±cy przy starym rynku Zdzis³aw Jankowski ze swego balkonu przy ul. Ko¶cielnej codziennie widzi truch³a martwych go³êbi na dachu sklepu spo¿ywczego.
Powiatowy lekarz weterynarii El¿bieta Zieliñska-Bratkowska pow±tpiewa, by go³êbie pada³y od impregnowanego ziarna. - To raczej skutek zatrucia trutk± na szczury - uwa¿a. - ¯eby to dok³adnie sprawdziæ, trzeba by zrobiæ sekcjê i kosztowne badania.

Oszczêd¼my ptaki


Pad³e ptaki s± sprz±tane przez pracowników firmy wynajêtej przez w³adze miasta i palone. - Pocz±tkowo s±dzi³em, ¿e go³êbie padaj± z przyczyn naturalnych, potem - ¿e zdychaj±, bo ludzie przestali je dokarmiaæ, obawiaj±c siê kontaktu z nimi - mówi powiatowy inspektor sanitarny Hubertus Gabriel. - Ich populacja bardzo wyra¼nie siê ostatnio zmniejszy³a.
P. Krzywy przyznaje: - ¯eby ograniczyæ kontakt z dzikimi ptakami, mieszkañcy nie powinni ich dokarmiaæ. Nie mo¿emy tego zakazaæ, ale mo¿emy apelowaæ.
- Podejrzewam, ¿e ludzie truj± ptaki - mówi H. Gabriel. Tak siê sk³ada, ¿e ofiar± padaj± najczê¶ciej go³êbie, bo ich by³o w mie¶cie najwiêcej. Urzêdnicy apeluj±, by tego nie robiæ. Nie tylko dlatego ¿e zagro¿enia ptasi± gryp± na razie nie ma, ale i dlatego ¿e rozk³adaj±ce siê na dachach truch³a stanowi± zagro¿enie epidemiologiczne.


MICHA£ IWANOWSKI--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.165 | powered by jPORTAL 2