[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-11-10 12:43
Temat postu: Niepewno¶æ w agencji
ciachu


forum admin
postw: 823

10 Listopada 2005
Niepewno¶æ w agencji

Pa³ac w Lubinicku, gdzie od 10 lat mie¶ci siê ANR, pójdzie pod m³otek. Nie wiadomo co dalej z 300 hektarami sadów w ¦wiebodzinie. To skutki rz±dowych planów likwidacji agencji.

Do 1 pa¼dziernika br. lubuski oddzia³ ANR zlikwidowa³ cztery z o¶miu gospodarstw pomocniczych, w tym tak¿e to w Lubinicku. Zosta³o tam tylko biuro terenowe i czterech pracowników. A mie¶ci siê ono w okaza³ym pa³acyku z po³owy XIX w. Teraz taka siedziba jest ju¿ niepotrzebna i pa³ac pójdzie pod m³otek, a biuro ma siê wynie¶æ do ¦wiebodzina.

Pod m³otek

- Trudno bêdzie utrzymywaæ biuro terenowe w takiej siedzibie - mówi dyrektor lubuskiego oddzia³u ANR w Gorzowie Wlkp. Hieronim Aleksandrowicz.
Pa³acykiem interesuj± siê ju¿ potencjalni kupcy. W³a¶ciciel firmy ochroniarskiej chcia³by tam zrobiæ o¶rodek szkoleniowy. Niedawno wizytowali go nawet potomkowie by³ych niemieckich w³a¶cicieli pa³acyku, który w XIX w. nale¿a³ do rodziny Uttech, a od 1931 r. do koñca wojny by³ w³asno¶ci± Antona Haucka.
- Ale na razie przetargu jeszcze nie og³aszali¶my, trudno cokolwiek przewidywaæ, bo wa¿± siê losy agencji - dodaje Aleksandrowicz. Chodzi o rz±dowe plany likwidacji ANR w ramach programu "Tanie pañstwo". - Dziwi mnie to, bo przecie¿ nasze zadania kto¶ bêdzie musia³ realizowaæ - mówi dyrektor i wylicza: - Tylko w Lubuskiem jeste¶my w trakcie 283 procedur przetargowych, mamy 30 tys. umów dzier¿awy...

Pod topór

Dla pracowników ANR w Lubinicku najgorsza jest niepewno¶æ. A czas nagli.
- Do koñca listopada musimy wiedzieæ co dalej z 300 hektarami sadów w ¦wiebodzinie - mówi jeden z nich. - Gdyby¶my mieli je dalej prowadziæ, to powinni¶my ju¿ teraz zamówiæ ¶rodki ochrony ro¶lin za 200-300 tys. z³.
Agencja przejê³a sady w 2001 r., kiedy z dzier¿awy zrezygnowa³a firma Agro-Sad. Od tego czasu jab³ka produkuje tam ANR, próbuj±c jednocze¶nie sprzedaæ sady w ca³o¶ci. Do przetargów jednak nikt siê nie stawia.
To najstarsze gospodarstwo sadownicze w woj. lubuskim, pierwsze jab³onie nasadzono tam w 1962 r. Agencja liczy siê z tym, ¿e je¶li w przysz³o¶ci kupi je jaki¶ inwestor, to drzewka pójd± pod topór, a ziemia stanie siê terenem pod inwestycje przemys³owe.

MICHA£ IWANOWSKI
68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.014 | powered by jPORTAL 2