[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-29 10:56
Temat postu: Dwie godziny buntu w fabryce
ciachu


forum admin
postw: 823

28 Pa¼dziernika 2005
Dwie godziny buntu w fabryce
- Strajkujemy, bo chcemy wy¿szych zarobków - mówi± pracownicy Lubuskich Fabryk Mebli w ¦wiebodzinie.

Wczoraj o 10.00 zawy³a alarmowa syrena w fabryce. Na zak³adowym placu pojawili siê pracownicy zak³adu.

Na razie ostrzegaj±

Kilku robotników z opaskami Solidarno¶ci na bramie wej¶ciowej zawiesi³o tabliczkê z napisem 'Strajk ostrzegawczy'.
- To nasz pierwszy strajk, potrwa³ dwie godziny - mówi przedstawiciel zwi±zkowców z fabryki Marek Kowalski. Pracownicy zdecydowali siê zastrajkowaæ z powodu niskich pensji. - Uwa¿amy, ¿e za ma³o dostajemy za wykonywan± pracê - t³umaczy Kowalski. Przedstawiciel zwi±zków zapewnia, ¿e na razie pracownicy nie chc± zaostrzaæ formy protestu. Przerwali pracê na dwie godziny, aby pokazaæ, ¿e s± niezadowoleni. Chc± ustaleñ z zarz±dem firmy o podwy¿kach p³ac. - Nie bêdê jeszcze mówiæ o naszych dalszych korkach - zastrzega zwi±zkowiec.

K³opot przez euro

Prezes zarz±du i dyrektor naczelny Lubuskich Fabryk Mebli Witold £ukaszyk zna oczekiwania pracowników.
- Rzeczywi¶cie, w porównaniu do ubieg³ego roku zarabiaj± mniej o ok. 150 z³ - mówi. ¦rednia p³aca w zak³adzie w 2004 r. wynios³a ok. 1.653 z³. Teraz osoby zatrudnione w firmie dostaj± po ok. 1.423 z³.
- Przyczyn± spadku zarobków jest m.in. s³abszy kurs euro ni¿ przed rokiem - t³umaczy £ukaszyk. I dodaje, ¿e wiele produkowanych w zak³adzie mebli trafia na rynek niemiecki.

¯±dania warte milion

Pracownicy maj± zapewnion± premiê od zysków firmy. Kiedy zyski spadaj±, automatycznie zmniejszaj± siê wyp³aty. Zak³ad utrzyma³ wszelkie ¶wiadczenia socjalne, na ten cel rocznie idzie ponad 500 tys. z³. Ekipa fabryki dosta³a równie¿ 3,5-procentow± podwy¿kê p³ac. - Spe³nienie ¿±dañ pracowników przy trudnej sytuacji na rynku to dla firmy strata rzêdu niemal 1 mln z³, co mo¿e zaszkodziæ fabryce - podkre¶la £ukaszyk.


PIOTR JÊDZURA
68 324 88 813
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.041 | powered by jPORTAL 2