[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-27 19:43
Temat postu: Bo mu zaufa³a
ciachu


forum admin
postw: 823

27 Pa¼dziernika 2005
Bo mu zaufa³a
81-letnia mama Ryszarda Wi¶niewskiego darowa³a przed ¶mierci± mieszkanie córce swego ulubionego listonosza. Teraz pan Ryszard domaga siê w s±dzie uniewa¿nienia tej darowizny.

Sprawa by³a g³o¶na w ¦wiebodzinie pod koniec 2001 r. (pisali¶my o niej w Magazynie "GL" 6 pa¼dziernika 2001 r. w tek¶cie "Taki zaradny listonosz"). Listonosz Zbigniew ¦. obs³ugiwa³ ¶ródmie¶cie, dziêki swej uprzejmo¶ci zdoby³ zaufanie wielu starszych pañ, którym dostarcza³ emerytury. Czêstowa³ je od progu czekoladkami, zwraca³ siê per "babciu".

Limit do zgonu

Jedn± z "babæ" by³a 81-letnia pani Jadwiga. Zaufa³a mu do tego stopnia, ¿e – nie mówi±c nic synowi - postanowi³a podarowaæ listonoszowi swe mieszkanie. Ten nie zwlekaj±c, zawióz³ pani± Jadwigê do notariusza, gdzie kobieta podpisa³a akt darowizny mieszkania na córkê listonosza.
W my¶l umowy córka listonosza - ju¿ jako w³a¶cicielka - ustanawia³a prawo do korzystania z lokalu przez pani± Jadwigê, ale tylko na okres 22 lat. To znaczy, ¿e gdyby pani Jadwiga do¿y³a 103 lat, musia³aby opu¶ciæ swe mieszkanie. Ale nie do¿y³a. Wkrótce po darowi¼nie zmar³a. A wtedy po spadek po mamie upomnia³ siê pan Ryszard, który o darowi¼nie nic nie wiedzia³. - By³em zaszokowany - mówi. - Postanowi³em walczyæ o swoje.

Darowizna do odstrza³u

Pan Ryszard poczu³ siê oszukany przez listonosza. Ale Zbigniew ¦. twierdzi, ¿e wszystko jest w porz±dku: - Przecie¿ niczego nie ukrad³em - t³umaczy³.
Po tym, jak pan Ryszard doniós³ o ca³ej sprawie do prokuratury, córka listonosza zosta³a - w marcu br. - skazana przez ¶wiebodziñski s±d za podrobienie o¶wiadczenia o przekazaniu 10 tys. z³, które mia³a wp³aciæ za mieszkanie. Dosta³a pó³ roku wiêzienia w zawieszeniu. Ale przez to syn pani Jadwigi nie odzyska³ mieszkania mamy, które w miêdzyczasie zosta³o ju¿ przez w³a¶cicielkê sprzedane. - Dlatego postanowi³em domagaæ siê w s±dzie uniewa¿nienia umowy darowizny - mówi pan Ryszard. Wczoraj przed zielonogórskim s±dem ruszy³ proces. Zapowiada siê maraton. Pan Ryszard chce powo³aæ ¶wiadków, by dowie¶æ, ¿e listonosz wykorzysta³ kondycjê psychiczn± wiekowej mamy i doprowadzi³ j± do niekorzystnego rozporz±dzenia swym maj±tkiem.


MICHA£ IWANOWSKI
68 324 88 12
miwanowski@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.039 | powered by jPORTAL 2