[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-27 19:36
Temat postu: Z wiadrem po opa³
ciachu


forum admin
postw: 823

27 Pa¼dziernika 2005
Z wiadrem po opa³
W punktach sprzeda¿y wêgla nie ma ruchu. Kiedy przyjd± mrozy, wiêkszo¶æ klientów bêdzie kupowaæ opa³ na wiadra.

Punkt sprzeda¿y wêgla przy ul. Poznañskiej ¶wieci pustkami. - Prawie nikt nie kupuje - przyznaje szef placówki Stanis³aw Bujanowski.

Ruchu nie ma

Kupuj±cych nie zachêca nawet ni¿sza cena wêgla. Za tonê brunatnego orzecha trzeba zap³aciæ ok. 480 z³ (przed kilkoma miesi±cami - ponad 500 z³). Koksu w skupie przy Poznañskiej w ogóle nie ma. - To luksus za ponad 900 z³ za tonê, ma³o kogo na to staæ - podkre¶la S. Bujanowski.
Ruch zacznie siê wraz z nadej¶ciem zimy. - Nie wiem, czym ogrzej± domy osoby ubogie. Jak sprawdz± siê prognozy i bêd± wielkie mrozy, to bêdzie problem - mówi S. Bujanowski. Ju¿ w ubieg³ym roku normalnym widokiem byli klienci z wiadrami. Nie kupowali ton, ale zaledwie kilkana¶cie kilogramów wêgla i odchodzili. Kiedy skoñczy³y siê maleñki zapas, znów przychodzili z wiadrem. - Ludzie teraz grzej±, czym siê da, pal± ¶mieci, popo³udniami w mie¶cie ¶mierdzi palonym plastikiem i gum± - dodaje szef punktu.

Pomoc z o¶rodka

Pomoc spo³eczna zaczê³a przyznawanie zasi³ków na zakup wêgla. Osoby mieszkaj±ce w mie¶cie mog± liczyæ na 250 z³, kupi± za to oko³o pó³ tony wêgla. Mieszkañcy wiosek dostaj± po 300 z³. - Ale w tej kwocie maj± równie¿ koszty transportu - wyja¶nia Anna Opiela z o¶rodka pomocy spo³ecznej.
O zasi³ek na zakup opa³u mo¿e ubiegaæ siê ka¿da osoba w trudnej sytuacji finansowej. Najpierw musi zg³osiæ siê do pracownika socjalnego w biurze o¶rodka pomocy przy pl. Wolno¶ci 14. Tam przestawi swoj± sytuacjê i umówi siê z pracownikiem, a ten odwiedzi osobê ubiegaj±c± siê o zasi³ek. - Dopiero po wywiadzie ¶rodowiskowym podejmiemy decyzjê o przyznaniu pieniêdzy - podkre¶la A. Opiela.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.039 | powered by jPORTAL 2