[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-25 08:23
Temat postu: Kolorowo w szpitalu
ciachu


forum admin
postw: 823

25 Pa¼dziernika 2005
Kolorowo w szpitalu

G³ówne cechy wyremontowanego oddzia³u operacyjnego Lubuskiego O¶rodka Rehabilitacyjno-Orto-pedycznego? Kolory i nowoczesno¶æ!


Na oddziale operacyjnym nie wyczuwa siê szpitalnej atmosfery. - To bardzo wa¿ne dla dzieci - podkre¶la dyrektor LORO Jacek Kaczmarczyk.
Z otwartego wczoraj po remoncie oddzia³u ciesz± siê lekarze. - Jest teraz w pe³ni dostosowany do wszelkich obowi±zuj±cych wymogów - mówi lekarz asystent oddzia³u ortopedii Mariusz Lubecki. Remont by³ mo¿liwy dziêki fundacji "Podaruj Dzieciom S³oñce", która go sfinansowa³a.
LORO to jedyny w kraju szpital, w którym wykonywane s± operacje krêgos³upów u dzieci z pora¿eniem. Zabiegi przechodzi tam równie¿ wielu doros³ych. Rocznie wykonywanych jest tu 1,1 tys. operacji. - A mogliby¶my dwa razy tyle, tyle ¿e brakuje drugiego bloku operacyjnego
- zaznacza J. Kaczmarczyk. Nowa sala operacyjna kosztowa³aby 5 mln z³. Takich pieniêdzy nie ma w szpitalnej kasie. Dlatego lecznica postara siê siêgn±æ po unijne dofinansowanie.


(pij)

--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.022 | powered by jPORTAL 2