[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-24 16:21
Temat postu: Mieszkania za grosze
ciachu


forum admin
postw: 823

24 Pa¼dziernika 2005
Mieszkania za grosze

Gmina ma ponad 850 mieszkañ do sprzedania. Ich lokatorzy mog± przy kupowaniu skorzystaæ z du¿ego rabatu.


Radni ustalili zasady obowi±zuj±ce przy wykupie miejskich mieszkañ. Wolne lokale s± sprzedawane w przetargu, a zamieszka³e lokatorzy mog± kupiæ bez przetargu.
Najemca zainteresowany wykupem swojego lokalu od gminy musi z³o¿yæ wniosek do burmistrza. Dokument trafi do zaopiniowania przez wydzia³ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. - ¯eby by³a to pozytywna opinia, lokator nie mo¿e mieæ czynszowych d³ugów - podkre¶la burmistrz Dariusz Bekisz. Lokal do wykupu nie mo¿e byæ mieszkaniem socjalnym. Umowa najmu lokalu musi byæ zawarta na czas nieokre¶lony.
Je¶li wszystkie te warunki s± spe³nione, powstaje protokó³ sprzeda¿y mieszkania. Osoba kupuj±ca lokal pokrywa koszty sporz±dzenia umowy sprzeda¿y.
- Gmina sprzeda³a ju¿ niemal 3 tys. mieszkañ - mówi burmistrz. Zosta³o jeszcze ponad 850. Urzêdnicy przewiduj±, ¿e roczna sprzeda¿ wyniesie 60-70 mieszkañ.
Aby zachêciæ do wykupu lokali, gmina daje upust najemcom. - Maj± rabat w wysoko¶ci 99,9 proc. - podaje D. Bekisz. W cenê wliczone s± te¿ piwnice czy komórki u¿ywane przez lokatora.
¦rednia cena mieszkania jest atrakcyjna, bo wynosi po upu¶cie ok. 45 z³. Ale nabywców odstraszaj± koszty umowy sprzeda¿y (900-1.300 z³). - Oraz to, ¿e w³a¶ciciel sam musi zadbaæ o wszelkie remonty w domu - mówi burmistrz. Z w³asnego portfela op³aca te¿ naprawy dachu czy elewacji.


PIOTR JÊDZURA
068 324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.018 | powered by jPORTAL 2