[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-19 14:52
Temat postu: Zakorkowana szko³a
ciachu


forum admin
postw: 823

19 Pa¼dziernika 2005
Zakorkowana szko³a

Gdy na plac pod "szóstk±" podje¿d¿aj± trzy gimbusy i auta rodziców, którzy odwo¿± dzieci, przed szko³± tworz± siê korki.


Rano i we wczesnych godzinach popo³udniowych szko³a jest w samochodowym kotle. - Panuje du¿y ruch, trudno tu przejechaæ - potwierdza zastêpca dyrektora "szóstki" Beata Patan. Problem wiele razy zg³aszali dyrekcji rodzice uczniów i nauczyciele, którzy obawiaj± siê, ¿e przy takim ruchu mo¿e doj¶æ do nieszczê¶cia.
Droga dojazdowa do szko³y jest za w±ska, plac przed placówk± - za ma³y. Trudno tam przejechaæ, kiedy jednocze¶nie w dwie strony jedzie kilka samochodów i dochodz± do tego jeszcze gimbusy. - Auta podje¿d¿aj± pod sam± szko³ê i zatrzymuj± siê na chodniku przed wej¶ciem - mówi zastêpca dyrektora.
Dyrekcja chce, ¿eby wprowadziæ zakaz wjazdu pod szko³ê. Rozwi±zaniem by³oby te¿ poszerzenie jezdni lub dobudowanie objazdu i wprowadzanie ruchu jednokierunkowego.
- Droga dojazdowa jest rzeczywi¶cie w±ska - mówi burmistrz Dariusz Bekisz. Ale urz±d miasta ma zwi±zane rêce. - ¯adna przebudowa drogi technicznie nie jest mo¿liwa - podkre¶la burmistrz. Zrobienie objazdu te¿ jest problemem, bo teren obok szko³y nie jest w³asno¶ci± gminy. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego i zakaz wjazdu siê nie sprawdz±. - Kiedy zaka¿emy podjazdu pod szko³ê, problem przeniesie siê na okoliczne w±skie uliczki - uwa¿a D. Bekisz. Magistrat za to mo¿e wprowadziæ na drodze dojazdowej ograniczenie prêdko¶ci do 10 km (teraz obowi±zuje 20 km).
- Wspólnie z dyrekcj± szko³y zastanowimy siê, co zrobiæ, ¿eby by³o bezpieczniej - zapowiada D. Bekisz. Gmina wydzieli³a miejsce, gdzie mog± podje¿d¿aæ autobusy dowo¿±ce dzieci do szko³y.


PIOTR JÊDZURA


--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.024 | powered by jPORTAL 2