[Schwiebus.pl - ¦wiebodzin na starych kartach pocztowych, stare pocztówki, widokówki, kartki pocztowe]
Google
szukaj:
Home > Gazeta Lubuska  

2005-10-17 08:14
Temat postu: Ciep³o z drewna
ciachu


forum admin
postw: 823

17 Pa¼dziernika 2005
Ciep³o z drewna

Liceum ogólnokszta³c±ce w parku Chopina ogrzewane jest drewnem. To nie tylko oszczêdny sposób, ale i ekologiczny.


Wiele osób przechodz±cych obok ogólniaka dziwi siê le¿±cej przy szkole stercie drewna. - Maj± w klasach kominki? - pytaj± przechodnie. - Drewnem ogrzewamy klasy i korytarze – wyja¶nia dyrektor LO Szymon Pyrcz. Szko³a kupuje je w le¶nictwie. Potem szkolny konserwator tnie bale na metrowe kawa³ki. - To wszystko siê op³aca. Grzanie drewnem kosztuje po³owê mniej ni¿ wêglem - wylicza dyrektor.
Szko³a szuka oszczêdno¶ci, bo nie ma odpowiedniej jako¶ci pieca. Przyda³by siê nowoczesny - gazowy. - Ale taki piec kosztuje z 500 tys. z³ - mówi Sz. Pyrcz. - Nie staæ nas na taki zakup, wiêc palimy drewnem.
Ma to te¿ minusy. - Konserwator nie mo¿e dopu¶ciæ do tego, aby piec wygas³ - t³umaczy Sz. Pyrcz. Drewno u¿ywane jest w ci±gu dnia, natomiast noc± dorzucany jest wêgiel.
- Tyle ¿e noc± wystarczy 1 kg wêgla i grzeje, jak trzeba - podkre¶la dyrektor.


PIOTR JÊDZURA
324 88 13
pjedzura@gazetalubuska.pl--
C
U
Semotikonki


Adresy stron internetowych jak i adresy e-mail zostan automatycznie zamienione na linki. Dodatkowo moesz uywa kilku znacznikw:
[b]...[/b] - pogrubienie
[i]...[/i] - pochylenie
[u]...[/u] - podkrelenie
[url]...[/url] - link
[cytat]...[/cytat]
[code]...[/code] - kod, np. HTML

dokadny opis
imi
e-mail
tytu
tre
wpisz imi nieyjcego polskiego prezydenta:

 

Logowanie
Login haso Nie masz jeszcze konta? Moesz sobie zaoy!

© 2001-2012 by Robert Ziach C&Co. A.G.™ ® 2012 by Schwiebus.pl
Wszelkie prawa zastrzeone.

0.044 | powered by jPORTAL 2